Over CROW

CROW is een kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus.

Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. Dit gebeurt op not-for-profit basis, dus zonder winstoogmerk. De stichting is erop gericht om voldoende inkomsten te genereren om de kosten die wij maken te dekken. Lees hier hoe wij gefinancierd zijn.

In samenwerking met de praktijk zorgen we voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het gebied van veiligheid.
 

Samen maken we Nederland veiliger

 

Verbinden en verankeren

Bij CROW staan samenwerken, groei in kennis en het delen van kennis centraal. Samen met samenwerkingspartners bedenken we (in werkgroepen) slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. CROW verbindt hen, met als doel het optimaal uitvoeren van beleids-, uitvoerings- en beheertaken.

Met ons netwerk van experts ontwikkelen we al dertig jaar producten waar de praktijk naar uitkijkt. Door deze samenwerking is er draagvlak voor onze richtlijnen, oplossingen en producten. We maken kennis direct toepasbaar voor de praktijk. Producten zijn bijvoorbeeld cursussen, richtlijnen, handboeken en systematieken.

CROW faciliteert kennisdeling, bevordert kennistoepassing en duidt beschikbare informatie. CROW richt zich hierbij op de praktijk van vandaag en morgen. De kennisproducten van CROW bieden houvast en zekerheid en zijn de maatstaf in het vakgebied, vaak al decennia lang.
 

Inzicht in werkprocessen en samenhang

Vanuit een goed inzicht in de werkprocessen van de decentrale overheid en zijn opdrachtnemers en adviseurs biedt CROW praktische tools en kennis en ondersteunt de toepassing hiervan in de praktijk. CROW is deskundig en weet wat er speelt. CROW bekijkt vraagstukken in samenhang, legt verbindingen tussen werkterreinen, tussen beleid en praktijk, tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers, en tussen verleden, heden en toekomst. CROW durft vanuit zijn deskundigheid standpunten in te nemen en is proactief en initiërend.

Dit betekent dat we voortdurend investeren in kennis en kennisontwikkeling en daarbij ook aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

What's in a name?

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam.

De stichting CROW is in 1987 ontstaan uit een fusie tussen drie verschillende partijen die tot dan toe actief waren in de wereld van grond-, water-, wegenbouw en verkeerstechniek. Door de jaren heen heeft de organisatie verschillende veranderingen doorgemaakt en de stichting is tot op de dag vandaag nog steeds een belangrijke partner voor de sector. Steeds meer kennis wordt bij CROW ondergebracht, zo zijn tegenwoordig KpVV en NDOV onderdeel van CROW.

Lees meer over de geschiedenis van CROW

Hier vindt u de contactgegevens en route-beschrijvingen van en naar CROW. 
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven