Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Veelgestelde vragen contracteren

1. Waar kan ik in de UAV meer informatie vinden over de 10% regeling?

De ‘10%’ komt op meerdere plekken voor in de UAV2012, te weten:

  • Paragraaf 35, lid 5

  • Paragraaf 36, lid 3

  • Paragraaf 37, lid 3, b

  • Paragraaf 37, lid 8, b

  • Paragraaf 38, lid 2

Naast de ‘10%’ zijn er nog andere percentages beschreven in de UAV, onder de volgende paragrafen:

  • Paragraaf 36, lid 3

  • Paragraaf 37, lid 10, b

  • Paragraaf 39, lid 2

  • Paragraaf 43a, lid 3

Het aandachtig doorlezen van deze paragrafen geeft vaak voldoende antwoord op de gestelde vragen.

2. Voor de verrekening van meerwerk hebben de aannemer en de opdrachtgever een nieuwe verrekenprijs afgesproken. Heeft de aannemer ook recht op verrekening van uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico?

Nieuwe verrekenprijzen worden volgens par. 39 lid 2 van de UAV overeengekomen als meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek genoemde verrekenbare hoeveelheden wordt verwerkt en de verrekenprijs voor het meer werk- of minderwerk te hoog of te laag blijkt te zijn. De verrekenprijs bevat volgens de RAW-systematiek altijd de componenten ‘Algemene kosten’ en ‘Winst en risico’, maar niet de uitvoeringskosten.

3. Hoe verreken ik een afwijking op een niet-verrekenbare hoeveelheid?

Met een afwijking op een niet verrekenbare hoeveelheid, in een RAW-bestek gekenmerkt met een letter ‘N’, wordt op dezelfde manier omgegaan als met een ‘geschatte hoeveelheid’ als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de UAV. Een afwijking wordt verrekend ‘indien en voor zover’ de afwijking groter is dan 10% van de in het bestek opgenomen hoeveelheid resultaatsverplichting. Pas als de afwijking groter is dan 10% komt deze voor verrekening in aanmerking, en dan alleen dat deel van de afwijking dat de 10% overstijgt.
 

4. Heb ik bij een overschrijding van een verrekenbare hoeveelheid altijd recht op herziening van de verrekenprijs?

Om voor herziening van een verrekenprijs in aanmerking te komen moet aan 2 voorwaarden zijn voldaan. Op de eerste plaats moet de afwijking groter zijn dan 10% van de in het bestek opgenomen hoeveelheid, en op de tweede plaats moet blijken dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen verrekenprijs onjuist is. Dit moet worden aangetoond door de partij die de verrekenprijs wil herzien.
Aanvullende informatie over het herzien van een verrekenprijs is te vinden in paragraaf 39 van de UAV.

5. Moeten alle kostenbepalende factoren in de besteksposten zijn vermeld?

Ja, kostenbepalende factoren die te maken hebben met de uitvoering van het werk moeten worden vermeld. Besteksposten komen voor in Deel 2.2 van het RAW-bestek. Dit deel is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk. Alle kosten die met het werk te maken hebben behoren zoveel mogelijk in de besteksposten tot uiting te komen. Met ‘het werk’ wordt hier echter bedoeld ‘hetgeen gerealiseerd moet worden’. Er zijn ook kostenbepalende factoren die niet met ‘het werk’ te maken hebben, maar met de omstandigheden waaronder het werk moet worden uitgevoerd. Denk hierbij aan bereikbaarheid, waterstanden en bodemgesteldheid. Deze kostenbepalende factoren kunnen ook elders in het bestek tot uiting komen, zoals in Deel 2.1 ‘Algemene gegevens’ of in Deel 3 van het bestek.

6. Is het Nederlandse recht van toepassing op een RAW-raamovereenkomst?

Net als op ieder ander contract (in Nederland) op de markt gebracht valt een RAW-raamovereenkomst onder de Nederlandse wetgeving en is dus het Nederlandse recht, in het bijzonder Verbintenissenrecht, van toepassing. In paragraaf 01.21 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 is een aantal specifieke zaken voor de RAW-raamovereenkomst geregeld, zoals verlenging van de overeenkomst.

7. Zijn de UAV van toepassing op een RAW-raamovereenkomst?

Nee, op de raamovereenkomst zijn de UAV niet van toepassing. De raamovereenkomst valt onder het Nederlandse recht . Op de deelopdracht zijn de UAV wel van toepassing.
Reden hiervoor is dat de UAV volledig heten: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012. Bij een RAW-raamovereenkomst spreek je nog niet over de uitvoering van werken, hiervan is pas sprake bij het verstrekken van een deelopdracht.

8. Is er een leverantieplicht bij een RAW-raamovereenkomst?

Een opdrachtnemer is verplicht gevolg te geven aan een aan hem opgedragen deelopdracht. Dit is geregeld in artikel 01.21.07 van de Standaard RAW bepalingen 2015.

9. Is er een afnameplicht bij een RAW-raamovereenkomst?

Een opdrachtgever is niet verplicht deelopdrachten te verstrekken. Uiteraard mag een opdrachtgever werkzaamheden die vallen onder de scope van de raamovereenkomst niet zomaar aan derden opdragen. In de RAW-catalogus met bepalingen zijn bepalingen opgenomen die betrekking hebben op een omzetgarantie en een omzetverwachting. Hiervan kan de opdrachtgever desgewenst gebruik maken.

10. Mag ik een RAW-raamovereenkomst onbeperkt verlengen?

Voor aanbestedingsplichtige opdrachtgevers, zoals gemeentes, provincies en waterschappen, geldt dat een raamovereenkomst (inclusief eventuele opties tot verlenging) een maximale duur mag hebben van 4 jaar. Een eventuele optie tot verlenging moet al bij aanbesteding bekend zijn.

11. Tot wanneer mag ik een deelopdracht verstrekken bij een RAW-raamovereenkomst?

Een deelopdracht kan tot de laatste dag van de looptijd van de RAW-raamovereenkomst worden verstrekt.

12. Hoe moet ik omgaan met eenmalige kosten bij een RAW-raamovereenkomst?

Eenmalige kosten die kunnen worden toebedeeld aan een deelopdracht moeten in het RAW-bestek in deel 2.2 worden gespecificeerd en moeten op de inschrijvingsstaat voor het subtotaal worden opgenomen. Te denken valt hierbij aan mobilisatie van een asfaltset, het aanvoeren en opstellen van een heistelling en dergelijke. deze zullen d.m.v. een bestekspost voor het subtotaal moeten worden opgenomen. Het is niet mogelijk om bij een RAW-raamovereenkomst eenmalige kosten na het subtotaal op te nemen op de inschrijvingsstaat.

13. Moet het bijmaaien rondom bomen of obstakels in het bestek worden vermeld?

Ja, alleen voor het maaien van bermen en taluds geldt dat het bijmaaien van obstakels (anders dan bomen) een ‘bijbehorende verplichting’ is.
Bij het gebruik van beeldkwaliteit in RAW dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen in een (of meerdere) aparte post(en) te worden opgenomen. Voor het bijmaaien is ook een aparte beeldmeetlat in de KOR 2018 (Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte) beschikbaar.
Voor het maaien op ‘frequentie’ moet het bijmaaien rondom bomen altijd in aparte besteksposten worden opgenomen. Het bijmaaien rondom obstakels dient in de besteksposten van het maaiwerk te worden vermeld.
Verder zal het bestek altijd inzicht moeten geven in de aard, de aantallen en de locaties van bomen, paaltjes, muurtjes en overige obstakels en belemmeringen.

14. Kunnen frequentieposten en beeldkwaliteitsposten in één bestek worden opgenomen?

Ja. Dit is in veel gevallen zelfs wenselijk en wordt ook meestal zo toegepast.
Bij groenonderhoud onderscheiden we twee soorten onderhoud: hoog frequent en laag frequent onderhoud. Hoog frequent onderhoud (zoals bijvoorbeeld het maaien van gazons) leent zich goed voor verrekening op basis van beeldkwaliteit. Bij laag frequent onderhoud (zoals bijvoorbeeld het snoeien van hagen) maar ook voor bijvoorbeeld  het herstel van beschadigingen is het verrekenen op beeld sterk af te raden.  De toegevoegde waarde ontbreekt, calculatie en verrekening wordt onlogisch en vaak wil een beheerder zelf kunnen bepalen wanneer een haag wordt gesnoeid en wanneer (en of) schade wordt hersteld. In dergelijke gevallen is het gebruik van een frequentiepost het meest voor de hand liggend.

15. Zijn alle werkzaamheden geschikt om als beeldpost op te nemen in een RAW-bestek?

Nee. Voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte kan de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’ van CROW worden gebruikt. De teksten van de RAW-systematiek zijn zo opgesteld, dat ze aansluiten op de Kwaliteitscatalogus. In de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte wordt ook aangegeven, of beeldmeetlatten/werkzaamheden geschikt zijn voor verrekening op beeldkwaliteit, op frequentie of dat de schaalbalken alleen geschikt zijn voor beleidvorming.

16. Zijn bundelingen van beeldposten mogelijk?

Dit wordt door CROW sterk afgeraden. Over het algemeen ontbreekt de noodzaak om besteksposten op beeldkwaliteit in een RAW-bestek te bundelen in een enkele resultaatsverplichting en levert bundelen over het algemeen geen voordelen op.

De RAW-systematiek, en daarmee de Standaard RAW Bepalingen, is in beginsel ingericht om per beeldmeetlat afzonderlijke bestekspost(en) in het bestek op te nemen. Deze besteksposten worden op betalingsniveau opgenomen in het bestek (bestekspostnummer eindigend op een ‘0’ zodat deze in de inschrijvingsstaat zichtbaar zijn). Zo kan per bestekspost worden betaald, verrekend en kan een eventuele op te leggen korting worden bepaald.

In het geval dat meerdere besteksposten worden gebundeld, zal in de termijnen worden betaald en verrekend per bundeling. Echter, indien er sprake is van een eventuele korting vanwege het niet voldoen aan de gestelde (prestatie-)eis, zal deze korting moeten worden verrekend per bestekspost. Dit blijkt uit artikel 01.24.09 lid 05. En voor de afzonderlijke posten in een bundeling is nu juist geen prijs per eenheid bekend. Deze prijs, aan de hand waarvan een eventuele korting berekend wordt, zal, wanneer deze bestekspost onderdeel uitmaakt van een bundeling, nog moeten worden overeengekomen tussen de aannemer en de opdrachtgever.


17. Wat is een hybride contract?

In de GWW-sector wordt voor het regelen van contractverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gekozen voor een traditioneel contract (RAW) of een UAVgc-contract. Welke van de twee wordt toegepast is afhankelijk van de meerwaarde van de marktpartijen in het project en de gewenste verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden. De keuze voor een contractvorm is echter niet per definitie beperkt tot bovenstaande twee opties. Opdrachtgevers, en met name decentrale overheden, hebben in toenemende mate de behoefte om meer, maar niet alle taken en / of verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer te leggen. CROW heeft samen met de opdrachtgevers in de GWW-sector de mogelijkheid ontwikkeld om in één contract zowel expliciet het resultaat voor te schrijven als functionele eisen te specificeren: de zogenaamde hybride contractvorm. Dit is een contractvorm waarbij een RAW-bestek gebruikt wordt als een op onderdelen gedetailleerde vraagspecificatie, integraal onder de bepalingen van de UAVgc 2005. Het hybride karakter bestaat er uit dat de RAW-systematiek in combinatie met UAVgc wordt toegepast.

18. Wat is UAVgc?

Opdrachtgevers die in Nederland het initiatief nemen tot de realisatie van werken, maken steeds vaker de afweging tussen het afzonderlijk sluiten van contracten met ontwerpende en uitvoerende partijen of het geïntegreerd contracteren. Steeds vaker resulteert de genoemde afweging in de beslissing van de opdrachtgever om slechts één partij te contracteren voor de realisatie van een object, het geïntegreerd contracteren. Die wederpartij verbindt zich dan tot zowel het vervaardigen van het ontwerp als het uitvoeren van dat werk. In sommige gevallen omvat de te leveren prestatie ook de realisatie van het meerjarig onderhoud van het gerealiseerde werk na de oplevering daarvan. Design & Build, Design & Construct, Turnkey en Instandhouding zijn slechts enkele van de begrippen die in dit verband dikwijls worden gehanteerd en die zijn afgedekt met het containerbegrip ‘geïntegreerde contractvormen’.

De UAVgc is twee keer uitgebracht. Versie 2000 (toegepast in de proef- en implementatieperiode tussen 2000 en 2004. Versie 2005 al meest recente versie.
 
De ontwikkeling van de UAVgc is in eerste instantie weliswaar aangestuurd vanuit de sector Grond-, Weg- en Waterbouw, doch de opstellers hebben steeds ernaar gestreefd de UAVgc 2005 een abstractieniveau mee te geven waardoor toepasbaarheid van die bepalingen voor zowel GWW-projecten als B&U-projecten gewaarborgd zou zijn.

Helpdesk
Vakinhoudelijke vragen
Scroll naar boven