Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Veelgestelde vragen beheer openbare ruimte en infrastructuur

Veelgestelde vragen rondom de thema's beheer openbare ruimte en infrastructuur beantwoordt. Voor het gemak hebben we de vragen onderverdeeld in een aantal categorieën.

Algemeen

1. Wat is de juridische status van de CROW-richtlijnen?

Werk in uitvoering

1. Welke errata zijn er verschenen voor Verkeersmaatregelen / Werk in uitvoering?
2. Ik heb een vraag over figuur X uit het handboek wegafzettingen 96b. De werkzaamheden zijn binnen de bouwde kom en duren minder dan 2 minuten. Kunt u aangeven of ik in deze situatie verkeerskegels moet plaatsen?
3. Welke eisen worden er gesteld aan mijn voertuig of ander materiaal en materieel bij werken op, aan of naast de openbare weg?
4. Wie is er verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste maatregelen bij werk in uitvoering?
5. Wat te beschouwen als verkeersruimte bij werkzaamheden in de middenberm?

Werken in en met verontreinigde bodem

1. Wat zijn de veelgestelde vragen rondom de richtlijn werken in en met verontreinigde bodem (publicatie 400 en rekentool veiligheidsklasse)?
2. Welke errata zijn er verschenen voor werken in en met Verontreinigde bodem?

Kabels en leidingen

1. Het maken van (huis)aansluitingen valt onder het bouwproces. De initiatiefnemer is hier vaak een particulier. Wat is in de initiatieffase de rol van een particulier? In hoeverre is de particuliere klant verantwoordelijk voor uitvoering van de in de initiatieffase beschreven activiteiten, zoals inzichtelijk maken ondergrondse infrastructuur en borgen dat er zorgvuldig grond geroerd kan worden?

Beeldkwaliteit

1. Waar kan ik kostenkengetallen / eenheidsprijzen voor het beheer van de openbare ruimte vinden?
2. Wat is beeldkwaliteit / beeldgericht werken?

Infrastructuur

1. Ik heb een weg van asfalt die meer dan vijf jaar geleden is onderzocht, met als resultaat: niet-teerhoudend. De ene asfaltcentrale accepteert het vrijgekomen asfalt wel, de ander niet. Bij het weigeren wordt verwezen naar de 5 jaar houdbaarheidsdatum van onderzoeken uit de ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen teerhoudend asfalt’ (Publicatie 210). Hoe strikt is deze 5 jaar?
2. Welke verkeersklassen worden gebruikt bij wegconstructies?
3. Welke verkeersklassen worden gebruikt bij bruggen en viaducten?
4. Waar kan ik informatie over geluid vinden?
5. Hoe de maatafwijking van 5% te interpreteren in de ‘Matrix aanbrengen elementenverharding’ (Bijlage 1) bij het bepalen van handmatig of mechanisch straatwerk?

Algemeen

1. Wat is de juridische status van de CROW-richtlijnen? 

In principe zijn de richtlijnen van CROW niet bindend. Op het moment dat in regelgeving of beleidsnota's wordt verwezen naar de CROW-publicaties, zijn ze bindend. Er bestaat jurisprudentie waarbij in de uitspraak wordt verwezen naar CROW-publicaties. Kern van deze uitspraken is dat wegbeheerders mogen afwijken van de richtlijnen, maar dat hiervoor wel een goede motivering en afweging van belangen nodig is.

Werk in uitvoering

1. Welke errata zijn er verschenen voor Verkeersmaatregelen / Werk in uitvoering?

Bekijk op de kennispagina Aanvullingen Werk in Uitvoering Pakket 96a/96b de errata voor: Verkeersmaatregelen, Werk in uitvoering, Publicatie 96a en 96b.

2. Ik heb een vraag over figuur X uit het handboek wegafzettingen 96b. De werkzaamheden zijn binnen de bouwde kom en duren minder dan 2 minuten. Kunt u aangeven of ik in deze situatie verkeerskegels moet plaatsen?

Helaas kunnen wij u niet adviseren over welke eisen toe te passen. CROW is een onafhankelijke stichting en mag niet concurreren met adviesbureaus. Wij mogen slechts toelichting geven op kennisproducten, doorverwijzen naar kennis als we daar zelf niet over beschikken etc. We moeten u voor maatwerk verwijzen naar een van de vele adviesbureaus die deskundigheid hebben op dit gebied.

Het bepalen van het type maatregelen bij werk in uitvoering is namelijk afhankelijk van veel verschillende factoren die voor iedere situatie anders zijn, zoals het wegtype, de plaats van de werkzaamheden (kruispunt/wegvak/fietspad/voetpad), de duur van de werkzaamheden, en het type werkzaamheden.

De kennis om te komen tot de juiste verkeersmaatregelen is opgenomen in de CROW-publicatiereeks 96a/96b Werk in uitvoering.

Daarnaast zijn er eisen ontwikkeld waaraan werkvoertuigen en toegepast materiaal (zoals verkeerskegels) moeten voldoen. Deze eisen zijn opgenomen in CROW-publicatie 96a/96b ‘Specificaties voor materiaal en materieel’.

Wellicht is het goed om te weten dat het aan de wegbeheerder is om te besluiten welke verkeersmaatregelen in welke situatie genomen moeten worden. Meer informatie over verantwoordelijkheden, het beleid en de te volgen processen vindt u in publicatie 516: 'Beleid en proces veilig werken aan wegen'. U kunt deze informatie ook vinden in de Online Kennismodule Werk in Uitvoering.

3. Welke eisen worden er gesteld aan mijn voertuig of ander materiaal en materieel bij werken op, aan of naast de openbare weg?

De eisen die aan voertuigen gesteld worden zijn opgenomen in CROW-publicatie 515 ‘Specificaties voor materiaal en materieel’.

4. Wie is er verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste maatregelen bij werk in uitvoering?

Wegbeheerders van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn bevoegd gezag. Daarnaast zijn er particuliere beheerders van wegen die voor het verkeer zijn opengesteld. De wegbeheerder is (publiekrechtelijk):

•             wettelijk aansprakelijk voor de staat van de openbare weg;
•             verantwoordelijk voor de veiligheid van weggebruikers;
•             verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afscheiding bij verkeersmaatregelen;
•             verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van derden (bijvoorbeeld winkeliers).
 

De wegbeheerder is in zijn rol als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het treffen van adequate verkeersmaatregelen, het nemen van verkeersbesluiten, het stellen van voorwaarden en het verlenen van vergunningen die voor de uitvoering van een werk noodzakelijk zijn.

Informatie over de verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij werk in uitvoering is te vinden in hoofdstuk 3 van publicatie 516: ‘Beleid en proces veilig werken aan wegen’.

5. Wat te beschouwen als verkeersruimte bij werkzaamheden in de middenberm?

Bij werkzaamheden in een middenberm is in principe altijd sprake van verkeersruimte aan beide zijden van de werkruimte. De situatie moet altijd vanuit beide zijden worden beoordeeld of en welke maatregelen er nodig zijn.

Voor werkzaamheden achter een voertuigkering/geleiderail zijn geen afschermende voorzieningen nodig, uiteraard onder de voorwaarde dat de wegwerkers niet aan de verkeerszijde van de geleiderail komen. Wel moet getoetst worden of het verkeer gewaarschuwd moet worden voor de werkzaamheden en of het instellen van een snelheidsbeperking nodig is.

De permanente geleiderail neemt dan de functie van een tijdelijke voertuigkerende barrier over. Er kan gekozen worden voor een maatregel met zo’n barrier.

Bij kortdurende werkzaamheden achter de geleiderail in de middenberm is de situatie vergelijkbaar met het werken in de rechterberm, met dien verstande dat de geleiderail fungeert als langsafzetting. Tevens van de andere rijbaan bepalen welke maatregelen daar nodig zijn.

Bij langdurige werkzaamheden achter de geleiderail in de middenberm geldt hetzelfde. De geleiderail fungeert als afscheiding/langsafzetting. Tevens van de andere rijbaan bepalen welke maatregelen daar nodig zijn.

Meer informatie

 

Werken in en met verontreinigde bodem

1. Wat zijn de veelgestelde vragen rondom de richtlijn werken in en met verontreinigde bodem (publicatie 400 en rekentool veiligheidsklasse)?

U kunt de veelgestelde vragen over werken in en met verontreinigde grond vinden op de pagina Veelgestelde vragen werken in en met verontreinigde bodem.

2. Welke errata zijn er verschenen Werken in en met verontreinigde bodem?

Bekijk hier de errata voor Verontreinigde grond / publicatie 132 / publicatie 400 / rekentool Veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond.

Kabels en leidingen

Het maken van (huis)aansluitingen valt onder het bouwproces. De initiatiefnemer is hier vaak een particulier. Wat is in de initiatieffase de rol van een particulier? In hoeverre is de particuliere klant verantwoordelijk voor uitvoering van de in de initiatieffase beschreven activiteiten, zoals inzichtelijk maken ondergrondse infrastructuur en borgen dat er zorgvuldig grond geroerd kan worden?

In Nederland is de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) van kracht. In Nederland wordt een ieder geacht zich aan de wet te houden. Dat houdt in dat volgens de WION iedereen die graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten hier wettelijk voor verantwoordelijk is. Ook als hij daar de kennis niet voor heeft. In zo’n geval schakelt een niet-deskundige een bedrijf in met de juiste expertise.

Bij het maken van een huisaansluiting waar de particulier initiatiefnemer is, is de particulier dus in eerste instantie verantwoordelijk. Meer informatie over schade voorkomen aan kabels en leidingen is te vinden in CROW-publicatie 500

Beeldkwaliteit

1. Waar kan ik kostenkengetallen / eenheidsprijzen voor het beheer van de openbare ruimte vinden?

CROW heeft twee kennisproducten waarin beheerkosten zijn opgenomen:

2. Wat is beeldkwaliteit / beeldgericht werken?

Op de kennispagina ‘beeldkwaliteit’ wordt uitgelegd wat beeldkwaliteit is en vindt u alle informatie en kennisproducten die CROW beschikbaar heeft over dit onderwerp.

Infrastructuur

1. Ik heb een weg van asfalt die meer dan vijf jaar geleden is onderzocht, met als resultaat: niet-teerhoudend. De ene asfaltcentrale accepteert het vrijgekomen asfalt wel, de ander niet. Bij het weigeren wordt verwezen naar de 5 jaar houdbaarheidsdatum van onderzoeken uit de ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen teerhoudend asfalt’ (Publicatie 210). Hoe strikt is deze 5 jaar?

Publicatie 210 probeert discussies in de markt met betrekking tot het omgaan met vrijkomend asfalt zo veel mogelijk te voorkomen. CROW vraagt dan ook iedereen die bij dit onderwerp betrokken is zich te houden aan hetgeen in de richtlijn is opgenomen. In de richtlijn is een houdbaarheidstermijn opgenomen om te voorkomen dat hele oude rapporten worden aangeboden, waarvan de ontvanger van het asfalt niet met zekerheid kan aannemen dat hetgeen in de rapportage is beschreven ook daadwerkelijk de situatie op dit moment beschrijft.

De termijn van vijf jaar is enigszins arbitrair vastgesteld. Maar hierbij is wel gekeken dat niet al te veel onderzoeken opnieuw zouden moeten worden uitgevoerd. Belangrijker nog is dat alle partijen die betrokken waren bij het opstellen van de richtlijn, na ook de commentaren van de tervisielegging te hebben beoordeeld, achter de termijn van vijf jaar staan.

Voor een dergelijke situatie zijn er verschillende oplossingen, bijvoorbeeld:

  • In zee gaan met de asfaltcentrales die hebben aangegeven het asfalt te willen accepteren.
  • Door middel van aanvullend onderzoek aantonen dat het vrijkomend asfalt teervrij is.
 

Ondanks dit aanvullend onderzoek kunnen er dan wellicht nog steeds asfaltcentrales zijn die op het standpunt staan dat niet aan de richtlijn is voldaan en dat zij om die reden het vrijkomend asfalt niet accepteren.

Publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen teerhoudend asfalt’ is hier te bestellen.

2. Welke verkeersklassen worden gebruikt bij wegconstructies?

Voor het dimensioneren van wegverhardingen wordt niet meer gebruik gemaakt van verkeersklassen. De maximale belasting van wegen is niet meer gekoppeld aan de verschillende verkeersklassen.

3. Welke verkeersklassen worden gebruikt bij bruggen en viaducten?

Bij bruggen en viaducten worden verkeersklassen gebruikt in combinatie met de cijfers 30, 45, 60 (of 300, 450, 600). Het zijn uitgangspunten of normen waarin is vastgelegd welke geschematiseerde belasting de brug moet kunnen hebben. Het gaat om een combinatie van een gelijkmatig verdeelde belasting en een ongunstige geplaatste zware mobiele belasting. Voor meer informatie over deze verkeersklassen kunt u contact opnemen met het Nederlands Normalisatie-instituut en SBRCURnet

4. Waar kan ik informatie over geluid vinden?

CROW heeft (nog) een drietal publicaties over geluid:  
Verdere informatie en kennis over het onderwerp ‘geluid’ is in 2014 overgedragen aan InfoMil.
Voor vragen over geluid kunt u contact opnemen met InfoMil.

5. Hoe de maatafwijking van 5% te interpreteren in de ‘Matrix aanbrengen elementenverharding’ (Bijlage 1) bij het bepalen van handmatig of mechanisch straatwerk?

Uitgangspunt bij publicatie 324 is: ‘mechanisch tenzij’. In de ARBO-wetgeving staat dat er in beginsel machinaal wordt aangebracht. De tabel lezende wordt er bij oude stenen dus alleen handmatig gewerkt als de maatafwijking van de stenen groter is dan 5% of als het formaat van de stenen kleiner is dan Keiformaat. Dit omdat er ten tijde van het verschijnen van de publicatie nog geen technieken voorhanden waren om dergelijke oude stenen mechanisch aan te brengen.

De tabel is dus als volgt te lezen:

  • alle oude stenen die kleiner zijn dan Keiformaat worden handmatig aangebracht
  • alle oude stenen die een afwijking hebben groter dan 5%, worden handmatig aangebracht.
Helpdesk
Vakinhoudelijke vragen
Scroll naar boven