Wat is Permanente Verkeerseducatie?

Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’ (PVE).

Het permanente karakter zit hem in twee aspecten: het anticiperen op ontoereikende gedragsvoorwaarden én het telkens voortbouwen op eerdere en een fundament leggen voor latere verkeerseducatie.

Bij de momenten waar verwacht kan worden dat de ‘oude’ gedragsvoorwaarden niet meer voldoen, wordt gedacht aan situaties waarin:

 • De verkeersomgeving verandert
 • De verkeerstaak verandert.
 • De verkeersregels veranderen.
 • Personen met nieuwe soorten belangen te maken krijgen (denk aan iemand die opeens zijn geld gaat verdienen met verkeersdeelname, bijvoorbeeld als taxichauffeur).
 • Mensen in andere ontwikkelingspsychologische fasen komen.
 • Kennis, vaardigheden en/of motivaties zijn weggezakt.

PVE-doelgroepen

Binnen PVE worden zes doelgroepen onderscheiden. De indeling in doelgroepen is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en vervoersmodaliteit. Het gaat om de volgende zes groepen:
 • 0 tot 4 jaar
 • 4 tot 12 jaar
 • 12 tot 16 jaar
 • beginnende bestuurders (16 tot circa 25 jaar)
 • rijbewijsbezitters (circa 25 tot circa 60 jaar)
 • ouderen vanaf circa 60 jaar.
In 2002 is de basis voor het doelgroepenbeleid gelegd in de beleidsnota “Naar een succesvolle invoering van permanente verkeerseducatie”. Hierin zijn voor elk van de zes onderscheiden PVE-doelgroepen kerndoelen beschreven. Deze kerndoelen zijn vervolgens meer in detail uitgewerkt in concrete leerdoelen. De leerdoelen zijn samengevat in het leerdoelendocument.

In 2014 is een update van de beleidsota verschenen met een doorkijk naar de toekomst

Naast deze indeling in zes doelgroepen zijn er ook andere focusgroepen ontstaan als gevolg van analyse van ongevalcijfers zoals ‘de oudere fietser’ en de ‘jonge automobilist’. Deze groepen hebben een hoger ongevalsrisico. Focus op risico's is ook onderdeel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de doorwerking daarvan in regionale en lokale uitvoeringsprogramma's. 

© Copyright 2014 CROW