Wat is Permanente Verkeerseducatie?

Het is belangrijk om verkeersdeelnemers gedurende hun volledige ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Dat noemen we ‘permanente verkeerseducatie’ (PVE).

Het permanente karakter zit hem in twee aspecten. In de eerste instantie anticipeert PVE op ontoereikende gedragsvoorwaarden. In verscheidene gevallen kan bijvoorbeeld worden verwacht dat de ‘oude’ gedragsvoorwaarden niet meer voldoen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin:

 • De verkeersomgeving verandert
 • De verkeerstaak verandert.
 • De verkeersregels veranderen.
 • Personen met nieuwe soorten belangen te maken krijgen (denk aan iemand die opeens zijn geld gaat verdienen met verkeersdeelname, bijvoorbeeld als taxichauffeur).
 • Mensen in andere ontwikkelingspsychologische fasen komen.
 • Kennis, vaardigheden en/of motivaties zijn weggezakt.
Daarnaast zorgt permanente verkeerseducatie ook voor het constant voortbouwen op eerdere verkeerseducatie, terwijl het tegelijkertijd het fundament legt voor latere lessen.


PVE-doelgroepen

Binnen PVE worden zes doelgroepen onderscheiden. De indeling in doelgroepen is gebaseerd op een combinatie van leeftijd en vervoersmodaliteit. Het gaat om de volgende zes groepen:
 • 0 tot 4 jaar
 • 4 tot 12 jaar
 • 12 tot 16 jaar
 • beginnende bestuurders (16 tot ~25 jaar)
 • rijbewijsbezitters (~25 tot ~60 jaar)
 • ouderen vanaf ~60 jaar.

In 2002 is de basis voor het doelgroepenbeleid gelegd in de beleidsnota “Naar een succesvolle invoering van permanente verkeerseducatie”. Hierin zijn voor elk van de zes onderscheiden PVE-doelgroepen kerndoelen beschreven. Deze kerndoelen zijn vervolgens meer in detail uitgewerkt in concrete leerdoelen. De leerdoelen zijn samengevat in het leerdoelendocument.

In 2014 is een update van de beleidsnota verschenen met een doorkijk naar de toekomst.
 


Overige doelgroepen

Naast deze indeling in zes basisdoelgroepen zijn er ook andere doelgroepen ontstaan als gevolg van een analyse van ongevalcijfers. Denk bijvoorbeeld aan ‘de oudere fietser’ en de ‘jonge automobilist’. Deze groepen hebben een hoger ongevalsrisico. Focus op risico's is ook onderdeel van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de doorwerking van dit plan in regionale en lokale uitvoeringsprogramma's.

© Copyright 2014 CROW