WegWijsVR

WegwijsVR is een innovatief verkeerseducatiepakket, ontwikkeld op basis van de methodiek van Veilig Verkeer Nederland (gebaseerd op de onafhankelijke doorlopende verkeerseducatielijn).

Praktische informatie

Uitgever: Interpolis en Veilig Verkeer Nederland, contactpersoon: mevrouw Yvette Melis, telefoon: +31 612097956, e-mail: etm.melis@interpolis.nl
Jaar: 2018
Kosten (één uitvoering):  Vanaf € 2,85 per kind per jaar*  (* zie wegwijsvr.nl voor kostenindicaties)

Verschijningsvorm

WegwijsVR is een innovatief verkeerseducatiepakket, ontwikkeld op basis van de methodiek van Veilig Verkeer Nederland (gebaseerd op de onafhankelijke doorlopende verkeerseducatielijn). Het is zowel inzetbaar in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) als in de buitenschoolse opvang (BSO of NSO) én geschikt voor thuiseducatie. Het is ontwikkeld voor kinderen in groep 5 t/m 8 van de basisschool, dus 8 t/m 12 jarigen. 
 
Het pakket bestaat uit:
1. Trainingsprogramma met oefenmodules voor op school, met tablets of in VR 
2. Trainingsprogramma met oefenmodules voor thuis, met eigen tablet of telefoon
3. Online platform met dashboard voor rapportage én aantrekkelijke oefeningen voor binnen en buiten
Uniek aan dit programma is dat er getraind wordt met verkeersdeelname (als voetganger of fietser) in de eigen omgeving, middels een device naar keuze (VR-bril of tablet, met hoofdtelefoon).
Daarnaast zijn er leuke oefeningen beschikbaar voor de leerkracht, de ouders/ verzorgers en pedagogisch medewerkers van BSO, ter bevordering van specifieke vaardigheden én transfer van het geleerde naar de praktijk. 
 
Bij voorkeur wordt er minimaal 1x per twee weken getraind gedurende minimaal 10 minuten (tot maximaal 20 minuten) per kind, op school en/of thuis en/of bij de buitenschoolse opvang. Wanneer een school slechts 5 devices beschikbaar heeft, traint een hele schoolklas al binnen 1 dagdeel één module (situaties met verschillende levels) in de 3D-omgeving. WegwijsVR bevat ieder jaar ruim voldoende oefenmodules om leerlingen 36 weken te laten oefenen.
 
Voorafgaand aan het oefenen neemt de leerkracht een korte toets af (max. 20 minuten) en krijgt zo inzicht in de vaardigheden van de leerlingen. Vervolgens maakt de leerkracht op basis van de resultaten een gefundeerde keus uit het aanbod van oefenmodules (in de 3D-omgeving) en/of oefeningen binnen/ buiten, zodat de leerlingen gericht kunnen oefenen. Zowel het oefenen in de 3D-omgeving als de aantrekkelijke oefeningen binnen of buiten duren maximaal 20 minuten. Indien gewenst neemt de leerkracht na een periode opnieuw een toets af, om inzicht te krijgen in de vorderingen van de groep.

Korte karakteristiek

WegWijsVR bestaat uit een trainingsprogramma voor kinderen uit groep 5 t/m 8 en een online platform. Er kan zowel op school geoefend worden, als ook bij de BSO/ NSO en thuis. De veelal beperkte tijd die er is om verkeerseducatie te verzorgen, kan efficiënt worden benut, doordat leerkrachten inzicht krijgen in de vaardigheden en leerlingen kan laten oefenen met de vaardigheden die voor hen nog het lastigst zijn. WegwijsVR sluit aan bij de verkeerseducatiemethode van VVN.
 
Het trainingsprogramma bestaat uit oefenmodules (een oefenmodule bevat een verkeerssituatie, bijv. ‘gelijkwaardige kruising’ op diverse niveaus). Leerlingen oefenen middels een VR-bril of tablet diverse verkeerssituaties in de rol van voetganger en van fietser. De complexiteit van de situatie in de betreffende module bouwt zich op naarmate de leerling meer kennis, inzicht en vaardigheden verwerft in de uit te voeren verkeershandeling. In een game-achtige setting (compleet met controller/ joystick en hoofdtelefoon) oefenen leerlingen virtuele situaties in een 3D-omgeving die als ‘bijna echt’ worden ervaren. Ze krijgen de opdracht om bijvoorbeeld veilig over te steken en ontvangen direct feedback op hun handelen én krijgen tips voor het verbeteren van hun verkeersgedrag. 

Er worden gedurende het jaar steeds nieuwe modules met verkeerssituaties toegevoegd in de speciaal ontwikkelde app, zodat de mogelijkheden eindeloos zijn. Voorbeelden van oefenmodules zijn:
Oversteken als voetganger bij een rechte weg (bijvoorbeeld tussen geparkeerde auto’s)
Oversteken bij een zebrapad
Fietsen op een gelijkwaardige kruising
Fietsen op een voorrangskruising 
Veilig gedrag bij een rotonde
In de modules worden thema’s zoals zichtbaarheid, fietsen bij slecht weer, veilig gedrag bij grote voertuigen ervaren en uitgediept
Daarnaast zijn er aantrekkelijke oefeningen beschikbaar voor de leerkracht, de ouders/ verzorgers en pedagogisch medewerkers van BSO / NSO om met de kinderen uit te voeren, ter bevordering van specifieke vaardigheden én transfer van het geleerde naar de praktijk.
 
WegWijsVR maakt veilig oefenen mogelijk en is leerzaam, doordat kinderen middels de directe feedback én procesgerichte feedback inzicht krijgen in hun eigen gedrag en het gewenste gedrag in het verkeer.  
Leerkrachten krijgen, middels voortoetsing, inzicht in de prestaties van de groep en van individuele leerlingen en kunnen hun verkeerslessen aanpassen aan de leerbehoeften van de groep (bijv. extra oefenen met kijkgedrag, extra oefenen met voorrangssituaties). Er kan in de 3D-omgeving worden geoefend en/of  In de aantrekkelijke korte oefeningen voor binnen of buiten kunnen worden ingezet. Bij elke oefening zijn tips voor ouders/ verzorgers opgenomen. Ouders krijgen via de leerkracht inzicht in het gedrag van hun kind en kunnen met behulp van de tips gerichter samen met hun kind oefenen in de praktijk, ter versterking van hun verkeersopvoeding. Ook op de BSO/NSO (in de brede school) kunnen kinderen deze educatieve verkeersapp spelen om verkeersvaardiger te worden.
 
Ter aanvulling en als vervolg op WegwijsVR is het Schoolplein pakket van Veilig Verkeer Nederland (om te oefenen op het schoolplein) een logische keuze. Voor meer informatie, zie vvn.nl/schoolpleinpakket.
 

Methodiek

Actieve deelname en Feedback: leerlingen begeven zich in de 3D-omgeving en proberen de verkeerstaak zo goed mogelijk te volbrengen. Het programma maakt gebruik van feedback (op product- en procesniveau) en biedt steeds nieuwe kansen, zodat kinderen hun eigen gedrag daadwerkelijk kunnen verbeteren. Het daagt uit door de game-achtige opzet, waarbij het kind steeds verder komt en oefent in complexere situaties. Leerlingen worden zich steeds bewuster van hun eigen gedragingen in het verkeer. Ter motivatie zijn er virtuele beloningen te verdienen. Doordat er steeds nieuwe oefenmodules worden toegevoegd, blijft het uitdagend voor kinderen.
Transfer en flexibilisering van het geleerde: Ter bevordering van de transfer van het virtueel geleerde naar de werkelijke praktijk (het échte verkeer) zijn er aantrekkelijke oefeningen voor binnen en buiten opgenomen die aansluiten bij de oefenmodules in de 3D-omgeving. In de beschrijving van de oefeningen staat expliciet vermeld hoe de leerkracht de koppeling maakt tussen 3D-omgeving in VR en de werkelijke omgeving. 

Bij elke oefening voor binnen of buiten zijn tips opgenomen voor ouders/ verzorgers. Zo kunnen ook zij aandacht besteden aan specifieke situaties en gedragingen. Op deze wijze vindt herhaling plaats in diverse settings. Er wordt vanuit gegaan dat dit zowel tot consolidatie als flexibilisering van het geleerde kan leiden.
Afstemming van leerbehoeften: Middels een voortoets krijgt de leerkracht inzicht in de vaardigheden van de leerlingen (wat wordt al beheerst en wat nog niet of in mindere mate?). Op basis daarvan wordt de leerlingen een op maat afgestemd trainingsprogramma geboden. Via het online platform zijn er oefeningen beschikbaar voor binnen en buiten, waarmee specifieke vaardigheden en situaties kunnen worden geoefend.
Herhaling: binnen een oefenmodule wordt herhaaldelijk geoefend en heeft de leerkracht meerdere kansen om het gewenste gedrag te ontwikkelen. Middels herhaling van de modules wordt het gedrag ingeslepen en geconsolideerd.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Om het pakket te kunnen gebruiken op school, dient de school te beschikken over devices (VR-bril of tablet, met hoofdtelefoon). Dit moeten Android of iOS devices zijn, Android 6.0 of hoger of iOS 8 of hoger. Er is internet vereist voor het spelen van de training. Voor toegang tot het online platform is eveneens internet nodig.
Met vijf devices traint een hele schoolklas binnen 1 dagdeel al één module (situaties met verschillende levels) in de 3D-omgeving. Wanneer een school hierover (nog) niet beschikt, kan dit gekocht of geleased worden. Er is keus uit de Oculus GO VR bril of Samsung tablet, gecombineerd met controller (voor de besturing) en hoofdtelefoon.

Thuis kan er geoefend worden op eigen tablet of telefoon, via dezelfde app (en dus dezelfde herkenbare situaties in de eigen omgeving). Bij voorkeur wordt er minimaal 1x per twee weken getraind gedurende minimaal 10 minuten per kind, op school en/of thuis en/of bij de buitenschoolse opvang. Wegwijs VR bevat ieder jaar voldoende oefenmodules om leerlingen 36 weken te laten oefenen.

Aanvullend informatie

Website WegWijsVR

Evaluatieonderzoek

Door SWOV is een effectonderzoek uitgevoerd in 2018. Centrale vraagstelling daarin is of bij kinderen uit groep 5/6 en 7/8 het (virtueel) oefenen van verkeerssituaties met WegWijsVR hun kennis en inzicht, vaardigheden, houding en/of bewustzijn ten aanzien van verkeersveiligheid significant bevordert. De resultaten zullen in september 2018 gepubliceerd worden.

© Copyright 2014 CROW