WegWijsVR

WegwijsVR is een innovatief verkeerseducatiepakket.

Praktische informatie

Uitgever: Interpolis contactpersoon: mevrouw Yvette Melis, telefoon: +31 612097956, e-mail: etm.melis@interpolis.nl
Jaar: 2018
Kosten (één uitvoering):  Vanaf € 2,85 per kind per jaar*  (* zie wegwijsvr.nl voor kostenindicaties)


Verschijningsvorm

WegWijsVR is een innovatief verkeerseducatiepakket, ontwikkeld op basis van de methodiek van Veilig Verkeer Nederland (gebaseerd op de onafhankelijke doorlopende verkeerseducatielijn). Het is zowel inzetbaar in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) als in de buitenschoolse opvang (BSO of NSO) én geschikt voor thuiseducatie. Het is ontwikkeld voor kinderen in groep 5 t/m 8 van de basisschool, dus 8 t/m 12 jarigen. 
 
Het pakket bestaat uit:
1. Trainingsprogramma met oefenmodules voor op school, met tablet, laptop, desktop of in VR.
2. Trainingsprogramma met oefenmodules voor thuis, met eigen tablet, laptop, desktop, VR of smartphone.

Uniek aan WegWijsVR is dat er veilig getraind wordt met verkeersdeelname (als voetganger of fietser) in een nagebouwde omgeving van een stad of dorp of (indien gewenst) herkenbare situaties uit de eigen omgeving van de school. WegWijsVR wordt uitgevoerd op een device naar keuze (tablet, laptop, desktop, smartphone of in VR met een Oculus Go VR-bril).
Daarnaast zijn er leuke oefeningen beschikbaar voor de leerkracht/pedagogisch medewerker van BSO, ter bevordering van specifieke vaardigheden én transfer van het geleerde naar de praktijk. 
 
Bij voorkeur wordt er minimaal 1x per twee weken getraind gedurende minimaal 10 minuten (tot maximaal 20 minuten) per kind, op school en/of thuis en/of bij de buitenschoolse opvang. 


Korte karakteristiek

WegWijsVR bestaat uit een trainingsprogramma voor kinderen uit groep 5 t/m 8 met een online platform voor leerkrachten. Er kan zowel op school geoefend worden, als ook bij de BSO/ NSO en thuis. De veelal beperkte tijd die er is om verkeerseducatie te verzorgen, kan efficiënt worden benut, doordat leerkrachten op een online platform inzicht krijgen in de vaardigheden en leerlingen kan laten oefenen met de vaardigheden die voor hen nog het lastigst zijn. WegwijsVR sluit aan bij de verkeerseducatiemethode van VVN.
 
Het trainingsprogramma bestaat uit oefenmodules. Een oefenmodule bevat een verkeerssituatie op diverse levels. Voorbeelden van oefenmodules zijn:
• Oversteken als voetganger bij een rechte weg (bijvoorbeeld tussen geparkeerde auto’s)
• Oversteken bij een zebrapad
• Fietsen op een gelijkwaardige kruising
• Fietsen op een voorrangskruising 

Leerlingen oefenen met een device naar keuze van de school (tablet, laptop, desktop of met een Oculus Go VR-bril) diverse verkeerssituaties in de rol van voetganger en van fietser.  In een game-achtige setting oefenen leerlingen virtuele situaties in een 3D-omgeving die als ‘bijna echt’ worden ervaren. Ze krijgen de opdracht om bijvoorbeeld veilig over te steken en ontvangen direct feedback op hun handelen én krijgen tips voor het verbeteren van hun verkeersgedrag. 

Er worden steeds nieuwe verkeersituaties en nieuwe thema’s in de modules toegevoegd. Denk aan veilig gedrag bij grote voertuigen. Fietsen/lopen in het donker is reeds toegevoegd.
Daarnaast zijn er via het online platform aantrekkelijke oefeningen beschikbaar voor de leerkracht en eventueel pedagogisch medewerkers van BSO/NSO om met de kinderen uit te voeren, ter bevordering van specifieke vaardigheden én transfer van het geleerde naar de praktijk.
 
WegWijsVR maakt veilig oefenen mogelijk en is leerzaam, doordat kinderen met de directe feedback én procesgerichte feedback inzicht krijgen in hun eigen gedrag en het gewenste gedrag in het verkeer.  
Leerkrachten krijgen inzicht in de prestaties van de groep en van individuele leerlingen en kunnen hun verkeerslessen aanpassen aan de leerbehoeften van de groep (bijv. extra oefenen met kijkgedrag, extra oefenen met voorrangssituaties). Er kan in de 3D-omgeving worden geoefend en/of  in de aantrekkelijke korte oefeningen voor binnen of buiten kunnen worden ingezet. Ouders krijgen via de leerkracht inzicht in het gedrag van hun kind en kunnen met behulp van de tips gerichter samen met hun kind oefenen in de praktijk, ter versterking van hun verkeersopvoeding. Ook op de BSO/NSO (in de brede school) kunnen kinderen deze educatieve verkeersapp spelen om verkeersvaardiger te worden.
 

Methodiek

Actieve deelname en Feedback
Leerlingen begeven zich in de 3D-omgeving en proberen de verkeerstaak zo goed mogelijk te volbrengen. Het programma maakt gebruik van feedback (op product- en procesniveau) en biedt steeds nieuwe kansen, zodat kinderen hun eigen gedrag daadwerkelijk kunnen verbeteren. Het daagt uit door de game-achtige opzet, waarbij het kind steeds verder komt en oefent in complexere situaties. Leerlingen worden zich steeds bewuster van hun eigen gedragingen in het verkeer. Ter motivatie zijn er virtuele beloningen te verdienen. Doordat er steeds nieuwe oefenmodules worden toegevoegd, blijft het uitdagend voor kinderen.

Transfer en flexibilisering van het geleerde
Ter bevordering van de transfer van het virtueel geleerde naar de werkelijke praktijk (het échte verkeer) zijn er aantrekkelijke oefeningen opgenomen die aansluiten bij de oefenmodules in de 3D-omgeving. In de beschrijving van de oefeningen staat expliciet vermeld hoe de leerkracht de koppeling maakt tussen 3D-omgeving in VR en de werkelijke omgeving. 
Bij elke oefening krijgen de kinderen tips bij elk level dat ze spelen. Hiermee kunnen zij met hun ouders/verzorgers aandacht besteden aan specifieke situaties en gedragingen. Op deze wijze vindt herhaling plaats in diverse settings. Er wordt vanuit gegaan dat dit zowel tot consolidatie als flexibilisering van het geleerde kan leiden.

Afstemming van leerbehoeften
Op het online platform krijgt de leerkracht inzicht in de vaardigheden van de leerlingen. (Wat wordt al beheerst en wat nog niet of in mindere mate?). Op basis daarvan kan de leerkracht de leerling een specifiek scenario opnieuw laten oefenen. Via het online platform zijn er oefeningen beschikbaar voor binnen en buiten, waarmee specifieke vaardigheden en situaties kunnen worden geoefend.
Herhaling: binnen een oefenmodule wordt herhaaldelijk geoefend en heeft de leerkracht meerdere kansen om het gewenste gedrag te ontwikkelen. Met herhaling van de modules wordt het gedrag ingesleten en geconsolideerd.


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Om het pakket te kunnen gebruiken op school, dient de school te beschikken over (één van) de volgende devices: een laptop of desktop met Windows besturingssysteem (er is minimaal Windows 8 nodig), een Chromebook, een tablet of telefoon met Android 6 of hoger of iOS 9 of hoger of een Oculus GO VR-bril voor de optimale 3D-beleving. Er is internet vereist voor het spelen van de training. Voor toegang tot het online platform is eveneens internet nodig.
Met vijf devices traint een hele schoolklas binnen 1 dagdeel al één module (situaties met verschillende levels) in de 3D-omgeving.
Thuis kan er geoefend worden op eigen tablet, laptop of smartphone, via dezelfde app (en dus dezelfde situaties). Bij voorkeur wordt er minimaal 1x per twee weken getraind gedurende minimaal 10 minuten per kind, op school en/of thuis en/of bij de buitenschoolse opvang.
 

Aanvullende informatie

Website WegWijsVR


Evaluatieonderzoek

Door SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is een effectonderzoek uitgevoerd in 2018. Centrale vraagstelling daarin is of bij kinderen uit groep 5/6 en 7/8 het (virtueel) oefenen van verkeerssituaties met WegWijsVR hun kennis en inzicht, vaardigheden, houding en/of bewustzijn ten aanzien van verkeersveiligheid significant bevordert. De resultaten zijn in september 2018 gepubliceerd.

.

© Copyright 2014 CROW