VVN Verkeersexamen

Het VVN Verkeersexamen heeft als doel scholen te stimuleren praktisch en theoretisch verkeersonderwijs te geven. Het schriftelijk examen wordt gevolgd door het VVN praktisch Verkeersexamen Het schriftelijke deel van het examen toetst de verkeerskennis en het verkeersinzicht en inzicht in veilig gedrag. Bij het praktijkdeel staat het juist toepassen van de verkeersregels en veilig verkeersgedrag op de fiets centraal. Ouders worden gestimuleerd aandacht te schenken aan verkeersopvoeding.

Praktische informatie

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar: Het VVN Verkeerexamen wordt ieder jaar opnieuw samengesteld
Kosten: Op aanvraag


Verschijningsvorm

Het nationale VVN Verkeersexamen bestaat uit een theorie- en praktijkexamen.

Theoretisch Verkeersexamen
Oefenen voor het theoretisch Verkeersexamen doen leerlingen tijdens de verkeersles op school en thuis. Voorbereiden kan met online oefenexamens, een digibord-quiz (school) en met de digitale verkeersexamen-quiz (thuis).

Het daadwerkelijke theoretische Verkeersexamen maken kinderen schriftelijk óf digitaal. De digitale variant bevat naast tekst en foto’s ook video’s, waardoor getoonde verkeerssituaties nog beter naar voren komen.

Praktisch Verkeersexamen
Oefenen voor het praktisch Verkeersexamen gebeurt tijdens de verkeersles. Het daadwerkelijke praktische Verkeersexamen kan gecombineerd worden met een fietskeuring, verzorgd door een vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland of een andere deskundige. 

Voor het afnemen van het praktijkexamen is een gratis handleiding voor organisatoren beschikbaar. Hierin staan onder andere de eisen voor een goede examenroute vermeld en de verrichtingen waarop moet worden beoordeeld. Voor een efficiënte aanpak en vlot inzicht in de resultaten is er de controleposten-app, waarmee examinatoren de verrichtingen beoordelen.


Korte karakteristiek

Theoretisch Verkeersexamen
Het theoretisch Verkeersexamen bestaat uit 25 vragen die vanuit de rol van fietser, voetganger en passagier zijn gesteld.

Praktisch Verkeersexamen
Tijdens het praktisch Verkeersexamen fietsen leerlingen een vooraf bekende examenroute. Langs deze route staan vrijwilligers/ouders die aan de hand van een controlelijst/-app beoordelen of de leerlingen juist handelen.
Afhankelijk van de lokale invulling organiseren scholen, VVN-afdelingen of gemeenten zelf het praktisch Verkeersexamen. 


Methodiek

Het nationale VVN Verkeersexamen stimuleert theoretisch en praktisch verkeersonderwijs op basisscholen.

Theoretisch Verkeersexamen
Het theoretisch examen is samengesteld op basis van de doorlopende leerlijn, die in samenwerking met het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) ontwikkeld is. Hierdoor sluit het examen volledig aan op leerdoelen voor leerlingen in groep 7 en 8.
 
Naast verkeerskennis komen in het examen ook nadrukkelijk de domeinen veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding aan bod.

Praktisch Verkeersexamen
Bij het praktijkdeel staat kunnen deelnemen aan het verkeer op de fiets centraal. Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of kinderen de theorie kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. We doen dit aan de hand van een vaste lijst verrichtingen.
 
Kinderen die met succes een examen afleggen ontvangen kort na afloop het Verkeersdiploma.


Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Theoretisch Verkeersexamen
De schriftelijke variant van het theoretisch Verkeersexamen levert VVN enkele dagen voorafgaand aan de examendag bij scholen. De (verkeers)leerkracht neemt het examen in de klas af. De tijdsduur is circa 30 tot 45 minuten. De leerkracht kijkt het examen na met behulp van de handleiding. De digitale variant van het theoretisch verkeersexamen verloopt via internet en wordt automatisch nagekeken. De leerkracht kan ervoor kiezen om de antwoorden en resutlaten op het digibord na te bespreken.

Het theoretisch verkeersexamen is te bestellen via de webshop van VVN.

Praktisch Verkeersexamen
Bij de organisatie van het nationale VVN Verkeersexamen zijn diverse partijen betrokken, denk aan de school, Veilig Verkeer Nederland, ouders, de gemeente en/of politie. In overleg met elkaar wordt bepaald wie welke rol op zich neemt. Zeker is dat er een fietsroute moet komen en dat er ouders/VVN-vrijwilligers nodig zijn voor het beoordelen van de leerlingen. VVN levert desgewenst materialen ter ondersteuning van het examen, zoals routeborden en genummerde hesjes.


Aanvullende informatie

Het nationale VVN Verkeersexamen leent zich naast het primaire doel - kinderen veilig over straat - ook goed voor het stimuleren van ouderparticipatie en voor het verhogen van het bewustzijn rondom veilig verkeer. Meer informatie over het Verkeersexamen via http://www.examen.vvn.nl


Evaluatieonderzoek

Rondom het Verkeersexamen voert Veilig Verkeer Nederland iedere twee jaar een monitoring uit. Binnen de monitoring delen leerkrachten en organisatoren hun successen en learnings. Belangrijke graadmeter hierin zijn de onderwerpen ‘deelname’, ‘slagingspercentage’ en ‘kwaliteit’.

Ruim 90% van de Nederlandse basisscholen doet mee aan het nationale VVN Verkeersexamen. Tijdens dit Verkeersexamen staat de theoretische kennis en de praktijkervaring van leerlingen uit groep 7 of 8 centraal.

Theoretisch Verkeersexamen
Het theoretisch Verkeersexamen laat zien of leerlingen de nodige verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties én of zij zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag.

Praktisch Verkeersexamen
Jaarlijks in de periode van maart tot en met juni stappen duizenden kinderen op de fiets voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Tijdens dit Verkeersexamen worden groep 7/8 leerlingen beoordeeld op het toepassen van opgedane verkeerskennis en het vertonen van veilig gedrag in het echte verkeer.

 

© Copyright 2014 CROW