VVN Opfriscursus

De VVN-Opfriscursus is een theorieprogramma voor senioren die hun kennis over de verkeersregelgeving willen opfrissen. Tijdens een aantal bijeenkomsten (verschilt per regio) worden deelnemers door een WRM-gecertificeerde voorlichter van VVN geïnformeerd over de verkeersregels. Het is ook mogelijk om hier een praktijkrit met een WRM-gecertificeerde rijinstructeurs aan te koppelen in de eigen auto en in de eigen woonomgeving. Daarbij krijgt de oudere automobilist advies over zijn of haar rijstijl. Hij heeft de mogelijkheid om de rijinstructeur speciaal te laten kijken naar een aantal gekozen aandachtspunten. Het doel van de opfriscursus is het verkleinen van ongevalskansen voor senioren en wegnemen van de problemen die zij ervaren in het verkeer. Het programma wordt door VVN georganiseerd in de directe omgeving van de ouderen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★★★
7. Handing en draaiboek ★★★
8. Implementatie van het programma ★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het volledige toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Jaar: 2015
Kosten: Op aanvraag

Verschijningsvorm

Theoretische cursus die aangevuld kan worden met een praktijkrit op de openbare weg. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van het Verjo lesboek “Veilig op weg in het verkeer”. Dit boek gaat in op recente veranderingen in de verkeersregels. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het bijbehorende beeldmateriaal en cd-rom.

Korte karakteristiek

De VVN-Opfriscursus bestaat uit minimaal twee en maximaal vier bijeenkomsten, geleid door een WRM gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer Nederland, zoals wettelijk voorgeschreven. Het doel van het programma is het verkleinen van ongevalskansen voor senioren en wegnemen van de problemen die zij ervaren in het verkeer. Dat wordt gedaan door:
 
  • Opfrissen van verkeersregelgeving aan de hand van een interactieve presentatie waarbij de (nieuwe) verkeersregels worden behandeld en stil wordt gestaan bij moeilijke of complexe situaties;
  • Het aandragen van suggesties, hulpmiddelen en tips om veiliger aan het verkeer deel te nemen;
  • Alle deelnemers de mogelijkheid te bieden om in hun eigen auto deel te nemen aan een individuele praktijkrit bij een erkende autorijschool (optioneel, tegen een extra vergoeding).

Methodiek

Theorielessen

De theoretische verkeerslessen die worden gegeven aan de senioren worden aangeboden op een docerende wijze (overdacht van kennis van verkeersregels). De toepassing van de regels en hoe te handelen in verschillende situaties wordt voornamelijk behandeld aan de hand van praktische opdrachten. De oplossing van verkeersopgaven wordt in de groep bediscussieerd. Hierdoor is sprake van veel interactie en actieve betrokkenheid. Op deze wijze leren de ouderen van elkaar en kunnen zij hun eigen visie toetsen aan die van de andere deelnemers en eventueel bijstellen op basis van de inbreng van de anderen. In de  lessen worden het onderwijzen, het discussiëren en het behandelen van praktijkvoorbeelden zoveel mogelijk afgewisseld. Theorie en praktijk worden als dat kan geïntegreerd, en de nadruk ligt op het zelf lerend vermogen van de senior. 

De kennis die minimaal aan de orde komt:
-    Algemene gedragsregels (o.a. art. 5)
-    De diverse weggebruikers (gedrag, regels en plaats op de weg)
-    Verkeerstekens (verkeerslichten, -borden en –tekens op het wegdek)
-    Voorrang en voorgaan
-    Rijden onder invloed (van alcohol, drugs en medicijnen)
-    De veranderde verkeersregels

Praktijkrit

De praktijkrit staat geheel in het teken van oefenen van veilig verkeersgedrag waarbij de opgedane theorie wordt toegepast in de praktijk. De praktijkritten worden daarom tussen de theorielessen in gepland. Deelnemers rijden in hun eigen auto en in voor hen vertrouwde omgeving. Ze krijgen de ruimte om aan te geven waar behoefte aan is (bij het inplannen en via het beoordelingsformulier dat vooraf ingevuld wordt). In principe wordt de complete rijstijl beoordeeld. Mocht een deelnemer vooral behoefte hebben aan het oefenen van en speciaal onderdeel (inparkeren, in- uitvoegen) dan houdt de instructeur hier rekening mee. Via deze ritten kunnen deelnemers ervaren wat ze wel en minder goed doen in het verkeer, en wordt aandacht besteed aan bewustwording van de eigen rijstijl (automatische piloot). De laatste tien minuten van de rit worden besteed aan het nabespreken. Daarbij krijgen deelnemers tips/adviezen over hun rijstijl, zodat zij zich zekerder en veiliger voelen in het verkeer. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De uitvoering van de opfriscursus verschilt per regionale opdrachtgever. De locatie wordt gezocht door VVN. De duur van de cursus varieert van minimaal 2 x 2 uur theorielessen tot maximaal 4 x 2 uur. Tussen theorielessen of direct na afloop worden de praktijkritten gepland, voor de senioren die hiervoor gekozen hebben. De praktijkrit duurt één uur. De ervaringen uit de praktijkrit wordt ingebracht in de theorieles. Het staat deelnemers vrij om meerdere praktijklessen af te spreken met de rijschoolhouder. Echtparen worden uitgenodigd om met elkaar mee te rijden zodat zij ook van elkaar kunnen leren. 

De doelgroep senioren wordt op verschillende manieren bereikt. Dat kan gebeuren middels een uitnodiging die door de gemeente wordt verstuurd, maar ook via een advertentie in huis-aan-huisbladen, in een blad van de ouderenbond of via de website van VVN: www.vvn.nl/opfriscursus. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij VVN. Daarna ontvangen de senioren  een deelnamebevestiging voor de cursus via een brief of e-mail. Datum, tijd en locatie van de theoriebijeenkomsten staan van tevoren vast. Als een deelnemer een praktijkrit wil rijden, wordt samen met de betrokken rijschool/ rijinstructeur een passende afspraak gemaakt. De manier waarop dat gebeurt, kan per regio verschillen. Uiteraard wordt voor de praktijkrit alleen gewerkt met WRM-gecertificeerde rijinstructeurs.


Aanvullende informatie


Evaluatieonderzoek

Er heeft geen wetenschappelijk evaluatie van het programma plaatsgevonden.


Conclusie

De ‘VVN-Opfriscursus’ van VVN heeft tot doel het verkleinen van ongevalskansen voor senioren en wegnemen van de problemen die zij ervaren in het verkeer. De risicofactoren voor senioren in het verkeer worden aangepakt met behulp van theorielessen over de (vernieuwde) verkeersregelgeving. Als aanvulling daarop kunnen deelnemers praktijkrit met rijinstructeur rijden.

© Copyright 2014 CROW