Studio Flits!

In ‘Studio Flits!’ worden jongeren bewust gemaakt van (eigen) gedrag en van hun kwetsbaarheid in het verkeer. Tijdens het onderwijsprogramma worden onveilige verkeerssituaties behandeld, waarmee jongeren te maken krijgen in hun eigen omgeving. Op basis hiervan maken leerlingen een fotostrip.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★★
4. Didactische uitgangspunten ★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★★
7. Handleiding en draaiboek ★★★
8. Implementatie van het programma ★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★
10. Effectmeting ★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Uitgever: Stichting TeamAlert, tel.030-2232893 info@teamalert.nl 
Jaar: 2012
Kosten: €2100 per dag (prijspijl 2014). Daarin kunnen maximaal 3 sessies plaats vinden met per sessie 1 klas.

Verschijningsvorm

Studio Flits! is een anderhalf uur durend verkeerseducatieproject voor leerlingen op het praktijkonderwijs. Studio Flits! is met name geschikt voor de onderbouw en kan in combinatie met ons verkeersproject voor de bovenbouw (Your Message PRO) worden aangenomen. Het betreft peer-to-peer educatie waarbij jongeren lesgeven aan jongeren.

Korte karakteristiek

Het doel van Studio Flits! is op een aansprekende manier de kennis over het verkeer en verkeersveiligheid van praktijkleerlingen te vergroten. Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. ‘Doen’ staat ook centraal bij Studio Flits!. De thema’s door rood licht fietsen, afleiding tijdens het fietsen en fietsen in groepen staan hierbij centraal. Het is van belang dat de jongeren een positieve houding tot stand brengen richting het vertonen van verkeersveilig gedrag.

In het begin van de uitvoering wordt de klas opgedeeld in drie groepen die langs drie onderdelen rouleren. Een groep gaat in gesprek over de eigen ervaringen in het verkeer. Op deze manier betrekken de leerlingen het project meer op hun eigen situatie en gedrag. Door aansluitende feitjes te geven wordt het kennisniveau van de leerlingen verhoogd. Een andere groep doet het ervaringselement ‘Stap op’, waarbij de leerlingen zelf ervaren dat mobielgebruik en fietsen niet samen gaan. De derde groep duikt de Studio Flits! fotostudio in. De leerlingen gaan zelf een strip maken, waarin ze eerst een onveilige verkeerssituatie laten zien en daarna een veilige variant van dezelfde situatie maken. De jongeren beelden verschillende typen risicogedrag in het verkeer uit, bijvoorbeeld door rood licht rijden. Vervolgens beelden de leerlingen uit hoe dezelfde situatie eruit ziet als deze veilig is. Door het uitbeelden zijn de consequenties van risicogedrag beter te overzien voor jongeren. Door  de handelingsalternatieven uit te beelden weten de jongeren heel concreet wat ze kunnen doen om een veilige situatie te creëren. Met de foto’s creëren de leerlingen hun eigen fotostrip waarbij zij zelf teksten bedenken bij ieder plaatje in de strip. Als alle strips af zijn, worden deze, samen met de verkeerssituatie en de verschillende handelingsalternatieven, per groepje besproken. 

Methodiek

Om de doelen (kennis en houding) te kunnen bereiken zijn verschillende methoden voor gedragsbeïnvloeding verwerkt binnen Studio Flits!. Hieronder wordt kort beschreven via welk onderdeel aan welk doel wordt gewerkt.

1. Eigen ervaring
Methode: De leerlingen delen in hun groepje hun eigen ervaringen met het thema verkeersveiligheid. Op deze manier betrekken de leerlingen het project meer op hun eigen situatie en gedrag. Door het bespreken van feiten over het verkeer en verkeersveiligheid die aansluiten bij de ervaringen van de leerlingen, wordt gewerkt aan het kennisniveau van de leerlingen. Door handelingsalternatieven te geven en deze uit te beelden verhogen de leerlingen hun kennis op een manier die bij hun leerniveau past. 

2. Fotostudio
Methode: De leerlingen gaan zelf een strip maken waarin ze eerst een onveilige verkeerssituatie laten zien, en daarna een veilige variant van dezelfde situatie. Dit wordt op de foto gezet. De jongeren beelden risicogedrag in het verkeer uit, zoals door rood licht rijden. Daarna beelden de leerlingen uit hoe dezelfde situatie eruit ziet als deze veilig is. Door het uitbeelden zijn de consequenties van risicogedrag beter te overzien voor jongeren. Door het uitbeelden van de handelingsalternatieven weten de jongeren heel concreet wat ze kunnen doen om een veilige situatie te creëren. Praktijkleerlingen leren namelijk het beste visueel.

3. Ervaringselement ‘Stap op’
Methode: Het doel van het ervaringselement is om de leerlingen zelf te laten ervaren dat ze niet twee dingen gelijk kunnen. Daarmee worden ze bewust van het gevaar van afleiding in het verkeer, oftewel onbewust onbekwaam. Hierdoor staan zij meer open voor de boodschap van het project. 

4. Strip monteren
Methode: Door de leerlingen hun strip zelf te laten monteren, sluit TeamAlert aan bij de behoefte van praktijkleerlingen om te leren door te doen. Daarnaast verhoogt het zelf maken van de strip het commitment met de inhoud daarvan: iets wat je zelf gemaakt hebt, zorgt voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel en trots. 

5. Afsluiting
Methode: Je leert het sterkst door herhaling. Door aan het eind van het project terug te blikken op wat er is geleerd, wordt alle informatie herhaald en zit het geleerde fris in het geheugen. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Per uitvoering worden minimaal twee en maximaal drie sessies gehouden. Per sessie (van anderhalf uur) neemt één klas deel aan Studio Flits!. TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert aan het eind een evaluatie uit. 

Er worden drie lokalen / ruimtes gebruikt voor Studio Flits!; Eén lokaal waar het ervaringselement wordt gedaan, één lokaal waar de leerlingen aan de slag gaan met hun eigen ervaring en één groot lokaal waar de leerlingen worden ontvangen en waar de fotostudio wordt opgebouwd. Ook zal dit lokaal gebruikt worden voor het monteren van de fotostrips en de nabespreking. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In 2018 is een User Experience onderzoek gedaan naar het project Studio Flits! Leerlingen beoordeelden het project en de medewerkers goed, namelijk beide gemiddeld een 8,7.  

Conclusie

Met het project Studio Flits! wil TeamAlert leerlingen bewuster maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer.

Leerlingen uit het praktijkonderwijs leren door te doen. “Doen” staat dan ook centraal bij Studio Flits!. De klas wordt opgedeeld in drie groepen die één voor één de Studio Flits! fotostudio induiken. Vooraf wordt met de school bepaald welk thema centraal staat, bijvoorbeeld afleiding of fietsen door rood licht. Onder leiding van de educatiemedewerkers beelden de jongeren ongewenst en gewenst gedrag uit. Met de foto’s creëren de leerlingen hun eigen fotostrip waarin een (gevaarlijke) verkeersituatie centraal staat. Daarnaast bedenken zij zelf teksten bij ieder plaatje in de strip. Als alle strips af zijn, worden deze besproken. Op deze manier zijn de leerlingen interactief bezig met hun eigen mening over onveilige verkeerssituaties.

© Copyright 2014 CROW