Luisteris - Moondog

Luisteris is een programma waarbij door middel van perspectiefwisselingen en op basis van eigen ervaringen geprobeerd wordt jongeren bewust te laten worden van de consequenties van hun (onbezonnen of agressief) handelen op/rond het spoor en in de trein, zowel voor zichzelf als voor anderen. Dit programma bestaat uit twee modules: 1. KnalRood: voor Basisonderwijs: 9 t/m 12 jaar 2. Luisteris - Moondog: voor Voortgezet onderwijs: 13 t/m 18 jaar

Praktische informatie

Uitgever: Nederlandse Spoorwegen, ns.luisteris@ns.nl 
Jaar: Vanaf 1995, tussentijds hebben actualisaties in beeldmateriaal plaatsgevonden
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan dit programma

Verschijningsvorm

Voorlichtingsprogramma over veiligheid op/rondom het spoor en in de trein voor scholen, instellingen, verenigingen etc, waarbij het spoor een relevant thema is. Het programma is alleen voor organisaties bedoeld voor leerlingen die met het OV naar school gaan, of de school gesituationeerd is bij het spoor, een spoorwegovergang een onderdeel van schoolthuisroute, etc.). Zij komen in aanmerking voor dit project.
Algemeen: website, DVD, Moondog-krantje, lesbrief voor docent.

Korte karakteristiek

Luisteris wordt op locatie (scholen, verenigingen, etc) gepresenteerd door machinisten (BO) en hoofdconducteurs (VO) in uniform. Doel is om de consequenties van onbezonnen gedrag, pesten, agressie of groepsgedrag voor de kinderen zelf en voor hun omgeving bespreekbaar te maken. 

Bij Link Spel komen met name thema’s gerelateerd aan onbezonnen gedrag, zoals spelen langs het spoor, stenen naar de trein gooien, of voorwerpen op de rails leggen etc. aan de orde. Moondog zoomt met name in op de mogelijke gevolgen van (agressief/onveilig) groepsgedrag voor jezelf en voor anderen. Bij beide modules wordt ingestoken op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen voor gedragskeuzes (wel/niet mee doen met de groep etc.). Kinderen krijgen praktische tips hoe ze om kunnen gaan met groepsdruk versus eigen keuzes.

Methodiek

Luisteris Moondog wordt op locatie (scholen, verenigingen, etc) gepresenteerd door machinisten (BO) en hoofdconducteurs (VO) in uniform. Doel is om de consequenties van onbezonnen gedrag, pesten, agressie of groepsgedrag voor de kinderen zelf en voor hun omgeving bespreekbaar te maken. 

Bij KnalRood komen met name thema’s gerelateerd aan onbezonnen gedrag, zoals spelen langs het spoor, stenen naar de trein gooien, of voorwerpen op de rails leggen etc. aan de orde. Moondog zoomt met name in op de mogelijke gevolgen van (agressief/onveilig) groepsgedrag voor jezelf en voor anderen. Bij beide modules wordt ingestoken op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen voor gedragskeuzes (wel/niet mee doen met de groep etc.). Kinderen krijgen praktische tips hoe ze om kunnen gaan met groepsdruk versus eigen keuzes. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Beide programma’s (KnalRood en Moondog) duren elk twee lesuren. Vanuit het begeleidingsteam Luisteris wordt gestimuleerd dat docenten voorafgaand aan KnalRood en Moondog al aandacht aan het onderwerp geven in de klas (bijv. in het mentor-uur in het VO) en dat na afloop van deze projecten ook een natraject plaatsvindt in de klas. In de docentenlesbrief worden daartoe suggesties gedaan, bijv. voor opdrachten. Via de website is het mogelijk om met een klas mee te doen met een prijsvraag.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen onderzoek verricht naar de verkeerseducatieve effecten van het lespakket.

Conclusie

Luisteris is een programma waarbij door middel van perspectiefwisselingen en op basis van eigen ervaringen geprobeerd wordt jongeren bewust te laten worden van de consequenties van hun (onbezonnen of agressief) handelen op/rond het spoor en in de trein, zowel voor zichzelf als voor anderen. Daarbij wordt in het basisonderwijs (KnalRood) nadrukkelijk ingezet op het het onbezonnen gedrag) en in het Voortgezet Onderwijs (Moondog) ligt het accent meer op agressief gedrag en (omgaan met) groepsdruk.

© Copyright 2014 CROW