KnalRood

KnalRood is een programma waarbij door middel van perspectiefwisselingen en op basis van eigen ervaringen geprobeerd wordt jongeren bewust te laten worden van de consequenties van hun (onbezonnen of agressief) handelen op/rond het spoor en in de trein, zowel voor zichzelf als voor anderen. Dit programma bestaat uit twee modules: 1. KnalRood: voor Basisonderwijs: 9 t/m 12 jaar 2. Moondog : voor Voortgezet onderwijs: 13 t/m 18 jaar

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen
4. Didactische uitgangspunten ★★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma ★★
7. Handleiding en draaiboek ★★
8. Implementatie van het programma ★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen ★★★★★
10. Effectmeting ★★

N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.


Praktische informatie

Uitgever: Nederlandse Spoorwegen, ns.luisteris@ns.nl 
Jaar: Vanaf 1997, tussentijds hebben actualisaties in beeldmateriaal plaatsgevonden
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan dit programma

Verschijningsvorm

Voorlichtingsprogramma over veiligheid op/rondom het spoor en in de trein voor basisscholen. Website,video/DVD, stripboekje, lesbrief voor docent. Alleen scholen, instellingen, verenigingen etc, waarbij het spoor een relevant thema is (aandeel leerlingen komt met OV naar school, school is gesituationeerd bij het spoor, een spoorwegovergang een onderdeel van schoolthuisroute, etc.) komen in aanmerking voor dit project. 

Korte karakteristiek

KnalRood wordt op locatie (scholen, verenigingen, etc) gepresenteerd door machinisten (BO) en in uniform. Doel is om de consequenties van onbezonnen gedrag, pesten, agressie of groepsgedrag voor de kinderen zelf en voor hun omgeving bespreekbaar te maken. Bij KnalRood komen met name thema’s gerelateerd aan onbezonnen gedrag, zoals spelen langs het spoor, stenen naar de trein gooien, of voorwerpen op de rails leggen etc. aan de orde. Moondog zoomt met name in op de mogelijke gevolgen van (agressief/onveilig) groepsgedrag voor jezelf en voor anderen. Bij beide modules wordt ingestoken op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen voor gedragskeuzes (wel/niet mee doen met de groep etc.). Kinderen krijgen praktische tips hoe ze om kunnen gaan met groepsdruk versus eigen keuzes.

Methodiek

De machinisten vertellen op basis van hun eigen ervaringen over de consequenties van agressief (groeps)gedrag in de trein. Daarbij proberen ze diverse verwante thema’s zoals omgaan met groepsdruk, pesten, onbezonnen gedrag bespreekbaar te maken en de leerlingen bewust te maken van de mogelijke impact daarvan op (de veiligheid van) anderen (NS-personeel, medereizigers, etc). Daarbij worden interactieve filmpjes vertoond met voorbeeldsituaties, waarover de machinisten met de leerlingen in discussie gaan. Bij deze filmpjes worden deze situaties vanuit verschillende perspectieven bekeken (bijv. zowel vanuit de ‘dader’ als vanuit het ‘slachtoffer’). 

Daarnaast wordt ook informatie gegeven over verkeersregels m.b.t. OV en de betekenis van bebording en elementen van spoorwegovergangen (rode licht, wit licht, Andreaskruizen etc.)

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Beide programma’s (KnalRood en Luisteris Moondog) duren elk twee lesuren. Vanuit het begeleidingsteam Luisteris wordt gestimuleerd dat docenten voorafgaand aan KnalRood en Moondog al aandacht aan het onderwerp geven in de klas (bijv. in het mentor-uur in het VO) en dat na afloop van deze projecten ook een natraject plaatsvindt in de klas. In de docentenlesbrief worden daartoe suggesties gedaan, bijv. voor opdrachten. Via de website is het mogelijk om met een klas mee te doen met een prijsvraag. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen onderzoek verricht naar de verkeerseducatieve effecten van het lespakket.

Conclusie

KnalRood is een programma waarbij door middel van perspectiefwisselingen en op basis van eigen ervaringen geprobeerd wordt jongeren bewust te laten worden van de consequenties van hun (onbezonnen of agressief) handelen op/rond het spoor en in de trein, zowel voor zichzelf als voor anderen. Daarbij wordt in het basisonderwijs (KnalRood) nadrukkelijk ingezet op het het onbezonnen gedrag) en in het Voortgezet Onderwijs (Moondog) ligt het accent meer op agressief gedrag en (omgaan met) groepsdruk.

© Copyright 2014 CROW