Boemerang

Project om jongeren aan het denken te zetten over hun eigen (risicovolle) verkeersgedrag en de gevolgen daarvan voor henzelf en voor hun omgeving. Daarmee richt het project zich met name op de hogere ordevaardigheden.Het pakket is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar en is met name geschikt voor het VMBO en het Praktijkonderwijs.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag ★★★
2. Keuze van de doelgroep ★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen ★★
4. Didactische uitgangspunten ★★
5. Inhoud en vormgeving ★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
7. Handleiding en draaiboek ★★
8. Implementatie van het programma ★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Effectmeting

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.

Uitleg over het toetsoordeel.
 

Praktische informatie

Uitgever: Bureau Boemerang, Mercatorstraat 6, 7131 PX Lichtenvoorde, Telefoon: 06-41458601, e-mail: educom@verkeerseducatie.eu
Jaar: 2004
Kosten: Per locatie, per dag worden minimaal twee, maximaal vier gastlessen verzorgd. De kosten voor twee gastlessen bedragen €700,-. Voor elke volgende les wordt 175,- in rekening gebracht. Genoemde prijzen zijn excl. btw. Een Masterclass kost € 5.500,00 excl. btw per dag per locatie. Een tweede dag op dezelfde locatie kost € 3.500,00 excl. btw. Per dag worden maximaal 4 presentaties verzorgd.

Verschijningsvorm

  1. Klassikale presentatie van het verhaal van een verkeerslachtoffer, verteld door het verkeersslachtoffer zelf. Deze presentatie wordt ondersteund met suggestieve beelden van verkeersongevallen en verhalen van hulpverleners. Ten behoeve van een vervolgles door de docent van de school zelf is een lesbrief en een leerlingenenquête beschikbaar.
  2. Boemerang Masterclass. In een speciaal ontworpen decor presenteren hulpverleners en een verkeersslachtoffer een verhaal over een ongeval met jongeren, dat veel impact op hen heeft gehad. Er wordt aanacht besteed aan de oorzaak van het ongeval, de hulpverlening ter plaatse, en de gevolgen van het ongeval (impact op andere betrokken, toeschouwers, familie, vrienden, revalidatie, enz) De verhalen worden afgewisseld met indringende beeld- en geluidsfragmenten. Na afloop wordt in klassikaal verband o.l.v. de eigen mentor geëvalueerd met één van de medewerkers aan de Masterclass.

Korte karakteristiek

Met de gastles en het evaluatiegesprek na de Masterclass wordt beoogd jongeren te laten nadenken over hun eigen (risicovolle) gedrag in het verkeer en mogelijke gevolgen daarvan voor henzelf en hun omgeving. Belangrijk onderdeel van deze les vormt het verhaal van een verkeersslachtoffer die zijn eigen ervaring met een verkeersongeval deelt met de leerlingen in de klas. Wat betreft het ‘thema’ van het te bespreken ongeval kan worden aangehaakt bij de landelijke campagnekalender of thema waar de school specifiek aandacht aan wil schenken (bijv. helm/gordel, snelheid, alcohol).

Methodiek

De gastles bestaat uit verschillende onderdelen:
Introductie d.m.v. de vertoning van beelden van verkeersgevaarlijk gedrag van jongeren en de inzet en emoties van hulpverleners bij enkele ongevallen.

Een verkeersslachtoffer vertelt zijn verhaal. Hij gaat daarbij met name in op de impact die dit ongeval heeft gehad op zijn leven. Vervolgens worden wederom beelden vertoond, waarop de jongeren steeds 3 associaties op moeten schrijven. Deze worden klassikaal door de gastdocent opgeschreven en vormen de basis voor een korte klassikale discussie. Daarna wordt aan de hand van stellingen over (on)veilig aan de jongeren gevraagd kritisch te reageren. Daarbij komen onder meer de volgende zaken aan de orde:
 
  • Zelfreflectie en reflectie op andermans gedrag
  • Sociale druk van de peergroup
  • Eigen keuzes maken
 
Ter afsluiting worden de belangrijkste leermomenten geresumeerd. Na afloop krijgt de docent de  lesbrief en de leerlingenenquête  met het advies deze enkele weken na de gastles te behandelen.

De Masterclass is meer confronterend dan de klassikale versie, omdat de plenaire presentatie zich helemaal in het donker afspeelt en er geen interactie mogelijk is met de sprekers op het podium. Dat is wel mogelijk tijdens de klassikale evaluatie,  waar dan dezelfde thema’s aan de orde komen als bij de klassikale versie van Boemerang.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Een gastles duurt ca. 50 minuten en wordt gegeven door een medewerker van Bureau Boemerang en een verkeersslachtoffer. Het project voorziet tevens in materiaal (lesbrief en  leerlingenenquête) voor de school zelf om in een vervolgles (45 à 50 minuten) dieper in te gaan op één of meerdere  thema’s die tijdens de gastles aan de orde zijn gekomen.Een Masterclass (plenaire presentatie + evaluatie) duurt ongeveer 1,5 klokuur. Aan een Masterclass kunnen maximaal 4 klassen tegelijk deelnemen.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In Drenthe wordt elke gastles en elke Boemerang Masterclass geëvalueerd en beoordeeld door de betrokken docenten.

Conclusie

Project Boemerang is een project dat er op gericht is jongeren aan het denken te zetten over hun eigen (risicovolle) verkeersgedrag en de gevolgen daarvan voor henzelf en voor hun omgeving. Daarmee richt het project zich met name op de hogere ordevaardigheden. De gastles en de Masterclass kunnen in overleg met de school op maat worden toegesneden op een voor de school relevant thema, zoals helmgebruik, snelheid, etc. Het project is met name gericht op bromfietsgedrag, maar kan ook breder worden ingezet, omdat ook wordt ingegaan op het maken van keuzes in het verkeer t.a.v. het nemen van risico’s in het algemeen en welke (persoonlijke) factoren daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld sociale groepsdruk.

© Copyright 2014 CROW