Meer auto's en een minder zwaardere spits 22 jun 2015

  Het aantal personenauto's is met 25% gestegen tussen 2000 en 2015. Bijna een kwart van de huishoudens heeft twee auto's. Daarmee staan we minder lang in de spits; de avondspits kostte ons 5% minder reistijd in 2010-2013 dan in 2004-2007. Inmiddels nemen de files weer een beetje toe door de aantrekkende economie. Dat blijkt uit de nieuwe publicatie Transport en mobiliteit, die het CBS op 23 juni uitbracht.

  In deze eerste uitgave van Transport en mobiliteit 2015 presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Het rapport brengt personenmobiliteit en goederenvervoer in 187 pagina's nauwkeurig in beeld. Daarmee biedt Transport en mobiliteit een leesbare en zeer uitgebreide verzameling data die eenvoudig in te zetten zijn voor beleidsdoeleinden en verder onderzoek. De data van de grafieken bij deze publicatie zijn terug te vinden in StatLine, de elektronische databank van CBS. Binnenkort komt er een Engelse versie van het rapport uit. 

  Autobezit

  Iets meer dan 71% van de huishoudens in Nederland bezit een personenauto. In totaal bezitten we ruim 8 miljoen auto's in Nederland. Huishoudens met een hoog inkomen bezitten gemiddeld vaker een auto (ruim 9 op de 10) dan huishoudens die in de laagste inkomensgroep vallen (minder dan 4 op de 10). Op het platteland is het autobezit hoger dan in de stad.

  De groei van het aantal auto's komt deels door de groei van het aantal Nederlanders boven de 18; die groep groeide de afgelopen vijf jaar met 3,5%. Daarnaast is het de afgelopen decennia voor vrouwen even gewoon geworden als voor mannen om een rijbewijs en een auto te bezitten en steeg het aantal huishoudens met een tweede of zelfs een derde auto. In 2011 bezat nog 22,4 % van alle huishoudens twee of meer auto’s, in 2013 lag dit aandeel op 23,2 procent.


  Personenmobiliteit

  Een gemiddelde Nederlander reist bijna twaalfduizend kilometer per jaar, ofwel ongeveer dertig kilometer per dag. Van die kilometers maken we 73% met de auto, als bestuurder of passagier. De trein scoort 9% van onze kilometers. De fiets tekent voor 7%, daarbij is de elektrische fiets in opkomst. Mannen reizen meer dan vrouwen; ruim 34 kilometer tegenover bijna 27 kilometer per dag, en ze zitten vaker achter het stuur van de auto, terwijl vrouwen vaker als passagier meerijden. Per dag besteden we ongeveer een uur aan reizen. Hoeveel we reizen verschilt bovendien per regio; Drenten leggen gemiddeld 36 kilometer per dag af, terwijl inwoners van Zuid-Holland gemiddeld maar 28 kilometer per dag reizen. 

  Spitszwaarte

  Voor het hoofdstuk over spitszwaarte is gebruik gemaakt van data van het OVIn, dat plaatsvindt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het OVIn onderzoekt geen filezwaarte, maar uit de verzamelde data is op te maken hoe lang Nederlanders in de file staan. Op basis van de data is bovendien een goed onderscheid naar regio's te maken. Het landelijke beeld van afgenomen filedruk verhult namelijk dat sommige regio's, zoals Rotterdam-Rijnmond, nog steeds zwaar spitsverkeer kennen. Autoritten in de spits van meer dan vijf kilometer bestaan voor een groot deel uit woon-werkverkeer. In de ochtendspits is dat aandeel zelfs bijna 80%. In de avondspits is het aandeel woon-werkverkeer iets meer dan de helft, buiten de spits is het een derde. Bovendien zitten die automobilisten vaak alleen in de auto; 88 % in de ochtendspits en 80 % van de automobilisten in de avondspits reist alleen. Buiten de spits reist toch nog 72 % van de automobilisten alleen bij een autorit van meer dan vijf kilometer.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW