Automobilist raadpleegt file-informatie weinig 26 jan 2017

  Automobilisten beschikken over steeds meer real time informatie. Het KiM onderzocht welke invloed dit heeft op hun gedrag.

  Er is steeds meer route-informatie beschikbaar, zowel voorafgaand aan als tijdens de reis. Maar hoezeer en op welke manier heeft deze informatie effect op het keuzegedrag van automobilisten? En hoe en in welke mate dragen ze daarmee bij aan de realisatie van de beleidsdoelen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op het gebied van bereikbaarheid?

  Studie

  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft het rapport 'De rol van informatie in het wegverkeer' uitgebracht. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie Wegen en Verkeersveiligheid, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze studie biedt een overzicht van momenteel beschikbare inzichten op dit gebied. Het KiM baseerde haar studie  op de binnen- en buitenlandse wetenschappelijke literatuur, een eigen internetenquĂȘte en een aantal diepte-interviews gericht op toekomstige ontwikkelingen.

  Navigatie

  Uit de studie blijkt dat ruim negentig procent van de automobilisten de beschikking hebben over een in-car navigatiesysteem en daarmee over geschikte kanalen voor route- en file-informatie. Ongeveer een derde deel van hen krijgt hierop filemeldingen en een nog kleiner deel krijgt actuele meldingen binnen. Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPs) zijn in principe voor iedere reiziger beschikbaar. Zij bieden echter niet voor iedereen die de DRIP passeert relevante informatie.

  Route-adviezen

  Automobilisten die toegang hebben tot file-informatie, blijken deze slechts beperkt te raadplegen. Dat geldt ook voor het opvolgen van route-adviezen. Verbetering van de beschikbaarheid van en de toegang tot file-informatie en meer aandacht voor aspecten die het opvolggedrag van automobilisten zouden kunnen verhogen, vormen daarmee drie verschillende sporen om tot een hogere effectiviteit van deze systemen te komen en daarmee de bereikbaarheid te helpen verbeteren. Geconstateerde verschillen in specifieke behoeften van verschillende typen reizigers en hun specifieke reisomstandigheden verdienen daarbij aandacht.

  Meer onderzoek

  In het algemeen geldt dat beschikbare kwantitatieve studies over de beschikbaarheid, het raadplegen en het opvolgen van reisinformatie een grote bandbreedte in effecten op beleidsdoelstellingen laten zien. Dit komt onder andere doordat de nieuwe smart-mobilitydiensten veelal simultaan of in combinatie met traditionele diensten worden gebruikt en doordat veel gegevens vooralsnog onbekend of niet openbaar zijn. Het inzicht in effecten kan worden verbeterd door deze op een meer systematische wijze te onderzoeken, ontwikkelingen te monitoren en inzichten te delen. De effectiviteit voor beleidsdoelstellingen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW