Taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer presenteert aanbevelingen 5 feb 2016

  Minister Bussemaker van OCW ontving 17 december het eerste exemplaar uit handen van Jeannette Baljeu, voorzitter van de Taskforce. De Taskforce heeft afgelopen jaar in samenwerking met relevante ministeries, vertegenwoordigers van studentenorganisaties, onderwijsinstellingen, openbaarvervoerbedrijven en decentrale overheden plannen ontwikkeld om de spitsen in het ov af te verlichten. Eenderde van de ov-reizen wordt gemaakt door studenten, die daarmee met name in de spits voor extra belasting zorgen.

  Extra geld

  Volgens de Taskforce zouden hogescholen en universiteiten hun collegetijden beter kunnen spreiden over de dag, of meer gebruik kunnen maken van digitale middelen voor onderwijs op afstand. Uit indicatieve berekeningen van de Taskforce blijkt dat tussen €169-€205 miljoen extra investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs en aan onderwijs gerelateerd onderzoek mogelijk is door besparingen in het contract voor het studentenreisproduct en door betere benutting van gebouwen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom stelt de minister de Tweede Kamer voor om tot 2025 geld beschikbaar te stellen voor pilots en convenanten om de aanpak te stimuleren.

  Tien aanbevelingen

  De Taskforce doet tien aanbevelingen:
  • Behoud de OV-studentenkaart in de huidige vorm en evalueer in 2025 of de voorgestelde maatregelen hun beoogde uitwerking hebben.
  •  Voeg het criterium OV-studentenmobiliteit toe aan de Meerjarenafspraken Energie Efficiency voor het hoger onderwijs, waarbij het ministerie van OCW en de mbo-instellingen aansluiting zoeken bij de betreffende convenanten.
  • Ontwikkel een benchmark ‘benutten van gebouwen’ voor onderwijsinstellingen.
  • Richt de inzet op verschuiving van spits naar dal en de vermindering van het aantal kilometers op de hoofdstromen van het openbaar vervoer.
  • Zet de samenwerking tussen OCW en IenM voort en kom tot een gezamenlijk plan van aanpak voor de komende jaren.
  • Neem studenten mee als aparte doelgroep in het mobiliteitsbeleid zoals dat met de aanpak werkgevers, werknemers ook is gebeurd. Zorg ervoor dat in de besprekingen over toekomstige concessies afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met studentenmobiliteit.
  • Sluit aan/maak regionale overlegtafels waar regionale bestuurders verantwoordelijk voor vervoer, vervoerders, onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers met elkaar de bereikbaarheid verbeteren.
  • Maak bij de onderhandelingen over het OV-studentenkaartcontract afspraken over het gebruik van OV-chipkaartgegevens als basis voor de herijking en de verwerking van financiĆ«le effecten van aantoonbare verschuivingen in reiziger-kilometers van spits naar dal vanaf 2020, bijvoorbeeld door een aanpassing van de prijs per kilometer.
  • Besteed de vrijgekomen middelen als gevolg van deze maatregelen vanaf 2017 tot 2025 aan investeringen in pilots en convenanten Meerjarenafspraken Energie Efficiency. Voeg vanaf 2025 de vrijgekomen middelen toe aan de lump sum voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs.
  • Onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en de medezeggenschap werken gezamenlijk aan het doelmatiger omgaan met de OV-studentenkaart en het beter benutten van de gebouwen van de onderwijsinstellingen.

  Het hele rapport en de bijbehorende Kamerbrief zijn hier te lezen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW