WEVER Op Weg naar Effectieve VERkeerseducatie

  • Auteur: SWOV/Royal HaskoningDHV/CITO/CROW-KpVV in opdracht van IPO
  • Aantal Pagina's: 59
  • Datum: 7 apr 2017
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

WEVER heeft tot doel te komen tot meer kennis over effectiviteit van verkeerseducatie. Er is gestart met de doelgroep leerlingen basisonderwijs in groep 8. Hiervoor is een fiets'meetlat' ontwikkeld. Dit rapport doet verslag van de ontwikkeling van dit instrument.

Het doel van het WEVER-project is te komen tot een structurele effectmeting van verkeerseducatie voor verschillende doelgroepen in de periode 2016-2020. Dit rapport is de uitkomst van het tweede van de vijf jaren (2016). Het bevat de resultaten van de toepassing van de nieuwe versie van de ‘Fietsmeetlat Basisonderwijs”. Deze versie is doorontwikkeld op basis van de resultaten van het prototype (FietsmeetlatBO 1.0), en bij ongeveer 300 basisschoolleerlingen uit groep 8 afgenomen. Doel van deze afname is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de meetlat, in de verkeerscompetenties van leerlingen aan het begin van groep 8 en in de invloed van externe factoren op het toetsresultaat. Resultaat daarvan is een beproefde fietstoets om de veiligheidsrelevante competenties van jonge fietsers in groep 8 vast te kunnen stellen.

​Het WEVER-project is een samenwerkingsverband tussen SWOV, RHDHV, CITO en CROW in opdracht van de gezamenlijke provincies (IPO).

© Copyright 2014 CROW