Respect voor verkeerslichten bij voetgangers: Een nationale gedragsmeting in België

  • Auteur: Belgian Road Safety Institute
  • Aantal Pagina's: 47
  • Datum: 22 mei 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Ondanks een algemene daling in het aantal verkeersslachtoffers, tonen de Belgische cijfers dat de laatste jaren een stijging optrad in het aandeel van voetgangers in de slachtofferstatistieken. Onder de verkeersdoden trad er tussen 2008 en 2014 een stijging op van bijna drie procent. Uit de analyse van voetgangersongevallen in België (2013) blijkt dat het in 62% van de gevallen gaat het om overstekende voetgangers. Opmerkelijk is dat er bij 17% van deze gevallen wel correct functionerende lichten aanwezig zijn. Bij analyses van processen verbaal in Brussel constateerde Populer (2014) dat 39% van dit soort ongevallen veroorzaakt werd doordat voetgangers door het rood overstaken. In dezelfde studie bleek dat, ongeacht het voorkomen van ongevallen, naar schatting 20% van de voetgangers door het rood overstak.

Het doel van de huidige studie is om het gedrag van voetgangers bij oversteekplaatsen met lichten beter in kaart te brengen en als dusdanig een wetenschappelijke basis te bieden voor potentiele maatregelen ter bevordering van veilig oversteekgedrag. Er wordt voor het eerst op Belgisch niveau een schatting gemaakt van het percentage voetgangers dat de lichten niet respecteert bij oversteekplaatsen die frequent worden gebruikt door zowel voetgangers als voertuigen. Daarnaast wordt de invloed onderzocht van specifieke omgevingsfactoren op de prevalentie van oversteekbewegingen bij rood.

© Copyright 2014 CROW