Imago en openbaar vervoer

Mensen handelen op basis van beeldvorming. Dat geldt ook voor het openbaar vervoer (OV). Het oordeel over het OV kan gebaseerd zijn op ervaringen die recentelijk zijn opgedaan. Het komt echter ook voor dat reizigers het OV alleen kennen 'van horen zeggen' of op basis van gebruik in een ver verleden. Dan is het mogelijk dat beeld en werkelijkheid uit elkaar liggen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een deel van de automobilisten de reistijd en de kosten van het openbaar vervoer overschat. Door het bieden van een reëler beeld van het OV kunnen deze reizigers een meer weloverwogen keuze tussen auto en OV maken.

In dit rapport wordt nagegaan welke factoren het slechte imago van het openbaar vervoer verklaren. Deze liggen op het terrein van prestaties, vraag, communicatie en de maatschappelijke en bestuurlijke context waarin het OV functioneert.

Een deel van deze verklarende factoren biedt aanknopingspunten voor een beter imago. Zo liggen er in eerste plaats mogelijkheden op het gebied van onbewuste beïnvloeding. Daarbij wordt niet ingezet op rationele argumenten, maar op factoren die de reis veraangenamen. Uit steeds meer psychologisch onderzoek blijkt dat prettige geuren, kleuren, geluiden en muziek en een aangename temperatuur het gedrag van mensen onbewust beïnvloedt. In de tweede plaats kan er beter worden ingespeeld op de behoeften van bepaalde doelgroepen, zoals jongeren. Door een opgefrist uiterlijk en het bieden van eigentijdse voorzieningen (bijvoorbeeld internet en/of beeldschermen met informatie) kan aansluiting worden gezocht bij hun leefwereld. In de derde plaats kunnen er meer prikkels worden ingebouwd die leiden tot productverbetering en innovatie. Tot slot is het de moeite waard om het nut van een gezamenlijke OV-campagne nader te onderzoeken. Een OV-campagne zou het openbaar vervoer positief in het nieuws kunnen brengen.

Bron: www.kimnet.nl

© Copyright 2014 CROW