Fietslessen allochtone vrouwen (Utrecht)

  • Auteur: Thomas Coolen
  • Aantal Pagina's: 1
  • Datum: 25 nov 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Fiets

Nederland staat wereldwijd bekend als fietsland. De meeste Nederlanders worden van jongs af aan geleerd te fietsen, en maken dagelijks gebruik van de fiets. Maar voor allochtonen is de fiets minder vanzelfsprekend; vaak zijn vooral allochtone vrouwen niet in staat om te fietsen, wat hen beperkt in hun mobiliteitskeuzes. De gemeente Utrecht heeft dit ingezien en erop ingespeeld door fietslessen te organiseren die specifiek gericht waren op allochtone vrouwen. In totaal zijn de lessen aan 150 allochtone vrouwen in vijftien Utrechtse buurten gegeven.

Van breed beleidsdoel naar specifieke doelgroep
Een belangrijk beleidsdoel van de gemeente Utrecht is het stimuleren van fietsgebruik onder inwoners van de stad. Daarbij wordt specifiek benoemd dat allochtonen niet “vergeten” moeten worden, omdat juist zij vaak minder gebruik maken van de fiets. Dit project speelt daarop in door speciaal voor deze groep, en in het bijzonder de vrouwen uit deze groep, fietslessen te faciliteren. Deze fietslessen zijn opgezet door de organisatie ‘Harten voor Sport’. Het nadeel ervan is dat de vrouwen wel geïnteresseerd moeten zijn in het fietsen, omdat ze anders al niet zullen meedoen aan de lessen. Deze vrouwen kunnen in een later stadium als voorbeeld dienen voor meer allochtonen, die daardoor wellicht ook gebruik zullen gaan maken van de fiets.

Enquêteren in moedertaal wijst huidige situatie uit
Voorafgaand aan één van de lesprogramma’s is aan tien fietslescursisten gevraagd naar hun fietsgedrag voor de lessen. Omdat deze les tijdens de Ramadan viel, was de opkomst veel lager dan gewoon, wat niet leidde tot de gewenste hoeveelheid informatie.
Er is met terugwerkende kracht een uitgebreidere nulmeting uitgevoerd, om het huidige gedrag beter in kaart te brengen. Deze meting is als onderdeel van de projectevaluatie uitgevoerd, en is daarom dus pas na afloop van de fietslessen tot stand gekomen. In de nulmeting gaf 61% van de respondenten aan helemaal niet te kunnen fietsen, en de overige 39% dat een beetje te kunnen. Wel gaf drie kwart aan graag te willen leren fietsen. Voor het afnemen van de enquêtes in zowel de nul- als effectmeting, is gebruik gemaakt van enquêteurs die de moedertaal van de respondenten spreken. Dit maakte de drempel tot deelname vaak veel lager.

Korting op aanschaf leidt tot meer fietsgebruik
74% van de respondenten gaf aan meer te zijn gaan fietsen door de verschillende fietslessen, en 64% is minder gebruik gaan maken van de auto. Wat hieraan wellicht heeft bijgedragen, is dat de deelnemers na afloop van de fietslessen ook de mogelijkheid kregen om een fiets ter waarde van €250 voor slechts €75 te kunnen aanschaffen.
De deelnemers zijn ook gevraagd naar hun verbeterpunten voor eventuele volgende lesprogramma’s; de locatie werd als belangrijkste reden gegeven voor verbetering, gevolgd door de kwaliteit van de fietsen waarmee de lessen gegeven werd. Ruim de helft van de deelnemers gaf aan geen verbeterpunten te hebben voor het lesprogramma.
 

© Copyright 2014 CROW