CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Wet milieubeheer en mobiliteitsmanagement - 2006

Wijziging febr. 2011: Nieuwe handreiking ministerie van I&M
 
 • Beschrijving

  De Wet milieubeheer (Wm) verplicht bedrijven en organisaties de nadelige gevolgen van het vervoer van personen of goederen van of naar de inrichting (lees: bedrijf) zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

  De Wm maakt onderscheid in vergunningplichtige bedrijven en bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit:

  • Vergunningplichtige bedrijven moeten bij de vergunningaanvraag informatie verstrekken over de manier waarop ze de nadelige gevolgen van vervoerbewegingen beperken. Het bevoegd gezag kan concrete voorschriften hierover in de vergunning opnemen. Meestal vormen B&W het bevoegd gezag, bij grote inrichtingen GS.
  • Onder het Activiteitenbesluit vallen steeds meer bedrijven, zij hebben geen milieuvergunning nodig. Zij hoeven dus geen informatie te verstrekken. Wel moeten ze voldoen aan de zorgplicht nadelige milieugevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Het bevoegd gezag kan een maatwerkvoorschrift opleggen als het bedrijf de zorgplicht onvoldoende uitvoert. Ook kan ze hierop handhaven.

  Doel en doelgroepen

  Doel is het voorkomen van nadelige gevolgen van vervoer van en naar bedrijven.

  Betrokken partijen zijn:

  • Vergunningverleners en – handhavers van provincie en gemeente
  • Provincies en (stads)regio’s die verantwoordelijk zijn voor mobiliteitsmanagement
  • Vervoercoördinatiecentra
  • Bedrijven en organisaties.

  Soorten vervoer:

  • woon-werk en zakelijk verkeer
  • goederenvervoer en bezoekersverkeer.
   

  Goederenvervoer en bezoekersverkeer

  Het bevoegd gezag kan concrete voorschriften over goederenvervoer en bezoekersverkeer opnemen in de milieuvergunning. Een motivatie hiervan is nodig.

  Voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, geldt de zorgplicht. Hier zijn geen criteria voor. De kenmerken van het bedrijf en de locatie bepalen wat redelijk is. Van een klein bedrijf in de binnenstad met enkele oude dieselbestelauto’s mogen maatregel worden verwacht. Een groot bedrijf langs de snelweg met schone vrachtwagens en slimme routeplanners hoeft misschien geen extra maatregelen te nemen. Van belang is of er voor het betreffende gebeid overheidsbeleid is met specifieke doelstellingen. Bijvoorbeeld over luchtkwaliteit of uitstoot van broeikasgassen.

  Toe te passen bij

  Bedrijven, kantoren, ziekenhuizen, zorginstellingen en publiekstrekkers:

  • bestaand
  • nieuw te vestigen bedrijven (omgevingsvergunning).

   

  Aandachtspunten

  • Zorg voor een gecoördineerde aanpak tussen de verkeerssector (provincie, gemeente, vervoerscoördinatiecentra) en de milieusector (vergunningverleners en –handhavers).
  • Stel niet alleen eisen op basis van de milieuwetgeving.
  • Ga het gesprek aan met het bedrijf en samen te zoeken naar mogelijkheden.
  • Leg concrete maatregelen en termijnen op in de vergunning.
  • Maak in beleidsplannen doelstellingen waarnaar je kunt verwijzen bij vergunningverlening en - handhaving.
  • Het bevoegd gezag kan een bedrijf handhaven dat zich niet aan de voorschriften houdt. Ze kunnen een dwangsom opleggen of bestuursdwang toepassen.

  Achtergrond puntensysteem

  In 2007 is er een voorstel ontwikkeld voor een puntensysteem. Dit zou de regels voor bedrijven onder het Activiteitenbesluit versimpelen. Werkgeversorganisaties hebben zich tegen dit voorstel gekant. Een advies van de SER leidde tot de instelling van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. De Taskforce heeft voorstellen ontwikkeld voor niet-vrijblijvend mobiliteitsmanagement. De evaluatie hiervan liet zien dat er resultaten zijn bereikt. Het doel (5% minder autoverkeer in de spits) is nog niet gehaald. Vanaf 15 maart 2011 ligt het initiatief bij het Platform Slim werken Slim reizen. In 2012 beoordeelt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu of er voldoende vooruitgang is geboekt. De invoering van het puntensysteem is uitgesteld tot 1 januari 2013.

  Praktijkvoorbeeld

  De Dienst Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam heeft een aanpak ontwikkeld voor mobiliteitsmanagement. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit is dit belangrijk. Milieu-inspecteurs controleren bij zo’n 200 bedrijven of die voldoen aan de eisen en of ze de juiste maatregelen treffen.

  Criteria:

  • meer dan 100 werknemers
  • meer dan 500 bezoekers per dag
  • meer dan 2 mln vrachtkilometers per jaar (verladers en uitbesteed vervoer)
  • meer dan 1 mln transportkilometers (eigen vervoerders).

  Meer informatie

  Literatuur

Scroll naar boven