Terugblik themabijeenkomst Voetganger en omgeving

Reeks 'mobiliteit en omgeving’

Ongeveer 50 mensen waren aanwezig bij de themabijeenkomst over het onderwerp Voetgangers en omgeving op 11 mei 2017, zowel in de zaal in Utrecht als in de webcast. Zij konden allereerst meepraten over hoe de voetganger centraal staat bij het ontwerp van looproutes. Vervolgens stond op de agenda hoe de openbare ruimte meer toegankelijk te maken en data over die toegankelijkheid beschikbaar te krijgen.
 

 • Webcast

  Van de bijeenkomst is een live webcast uitgezonden. De webcast is opgenomen en kunt u in hier terugkijken.

  Terugblik

  Op 11 mei 2017 vond de tweede themamiddag plaats in het kader van de themareeks Mobiliteit en Omgeving die CROW-KpVV dit jaar organiseert. Deze bijeenkomst stond in het teken van de voetganger. Er is in Nederland sprake van een toenemende belangstelling voor de modaliteit lopen. Steeds meer gemeenten voeren een bewust beleid om het aandeel lopen in de lokale verplaatsingen te vergroten en om te zorgen voor een grotere veiligheid en toegankelijkheid van looproutes en oversteekplaatsen. Het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” heeft hier weer een nieuwe impuls aan gegeven. Kern van de boodschap van de middag: een aantrekkelijke omgeving nodigt uit vaker en verder te lopen, een toegankelijke looproute maakt dit ook mogelijk voor de meeste mensen. 
  CROW startte met een introductie van het onderwerp. 

  Utrecht: voetganger op één

  Alex Tsakmakis, beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht, heeft een presentatie gegeven over hoe zijn gemeente voor wat betreft de voetganger invulling geeft aan het beleidsuitgangspunt “fiets en voetganger op één”. Startpunt voor het voetgangersvriendelijke beleid is het beleidskader “Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar” met daarin de uitgangspunten Sociaal en Gezond, Duurzaam en Leefbaar, Ruimtelijke Kwaliteit, Bereikbare economische kerngebieden en Financieel Verantwoord. Omdat de stad groeit in aantal inwoners, bedrijven en bezoekers groeit ook het aantal verplaatsingen naar, van en in de stad. Daarom is een nieuwe balans nodig tussen verkeer en schaarse ruimte. Dit vraagt om duidelijke keuzes voor mobiliteit en vervoerwijzen. Een van de keuzes is om voetgangers meer ruimte en kwaliteit te gaan bieden, in het bijzonder in de centrumgebieden. De opgaven om de kwaliteit van looproutes te vergroten is vastgelegd in het Actieplan Voetganger. Startpunten daarbij zijn het vaststellen van het voetgangersnetwerk en het beoordelen van de kwaliteit van looproutes. In de presentatie zijn een aantal voorbeelden gegeven van hoe dit beleid in de praktijk is uitgevoerd. 

  Naar toegankelijkheid voor iedereen

  In de tweede presentatie hebben Guy Hermans van Forseti en Annemieke Molster van Molster Stedenbouw de aanwezigen vertelt over hoe te komen tot een toegankelijk omgeving voor zoveel mogelijk mensen. Er is steeds meer aandacht voor toegankelijkheid maar de ervaring van veel voetgangers is dat de toegankelijkheid nog lang niet altijd op orde is en dat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de mate van toegankelijkheid. Deze toenemende aandacht komt door het VN-verdrag, de vergrijzing, de trend om ouderen langer thuis te laten wonen en het overhevelen van zorgtaken naar de gemeenten. 

  Belangrijke boodschap is dat maatregelen gericht op de toegankelijkheid van de openbare ruimte onderdeel moeten zijn van een brede en integrale gemeentelijke visie op de maatschappelijke participatie van burgers. Dat betekent ook dat gekeken moet worden naar de samenhang met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en gebouwen. Ook bij de vraag wanneer looproutes toegankelijk zijn moet de gebruiker centraal staan. Maar wie zijn die gebruikers? Die zijn heel divers en de mate en aard van hun beperkingen is ook heel divers. Het is zaak dat je als gemeente in contact komt met die gebruikers. Als het om mensen met beperkingen gaat bijvoorbeeld met de klanten van het doelgroepenvervoer.

  Tijdens de presentatie zijn de eisen die gesteld moeten worden aan toegankelijke looproutes nog eens genoemd. Maar ook zijn de ervaringen met het in opdracht van CROW toepassen van een methodiek om de mate van toegankelijkheid van looproutes te toetsen vertelt. Het valt niet mee om de kwaliteit van looproutes in kaart te brengen maar het toepassen van een praktijkschouw met beeldmeetlatten is kansrijk en zal verder verkent gaan worden. Ook het ontwikkelen van een goed systeem van klachtenregistratie is van belang.

  Conclusies

  Uit de vele vragen en de discussie valt te concluderen dat bij de aanwezigen beseffen dat het de moeite loont om te investeren in voetgangers om daarmee bij te dragen aan het realiseren  van maatschappelijke doelen op het gebied van maatschappelijke participatie, lokale economie, gezondheid en leefbaarheid. Maar conclusie is ook dat er nog veel vragen zij over hoe je dat dan het beste kunt aanpakken. De door de gastsprekers gepresenteerde aanpakken blijken inspirerend te zijn en aan te zetten om verder na te denken over en aan de slag te gaan met het verbeteren van de condities voor voetgangers.
   

  Overige themabijeenkomsten uit de reeks

  • 30 maart 2016: Omgevingswet en mobiliteit | terugblik
  • 6 juli 2017: Mobiliteit en de werkomgeving | geannuleerd
  • 21 september 2017: Mobiliteit en gedragsbeïnvloeding
  • 16 november 2017: Mobiliteit en krimpgebieden/plattelandsgebieden
Scroll naar boven