CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Simulatietool Langzaam Rijden Gaat Sneller (LARGAS)

 
 • Betr.: Update van Instrument maart 2008

  Beschrijving

  Het concept ‘Langzaam Rijden Gaat Sneller’ is een integrale benadering voor de vormgeving van de openbare (verkeers)ruimte, waarbij onder meer verkeer, ruimtelijke ordening en milieuaspecten een rol spelen. Kern van het concept is dat een lagere gemiddelde snelheid leidt tot een betere doorstroming en minder hinder door het autoverkeer. De verbeterde doorstroming bij een gemiddeld lagere snelheid wordt veroorzaakt door minder stil staan. Het concept gaat er vanuit dat de meeste verkeerslichten zonder problemen (voor veiligheid) kunnen worden verwijderd; hierdoor kan het verkeer beter doorstromen. Het concept heeft positieve consequenties voor energiegebruik, beperking van emissies van CO, CO2 en Nox, geluidshinder, verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid, leefbaarheid, gebruik van de openbare ruimte en gebruik van economische potenties.

  Voor de vormgeving van kruispunten conform het concept Langzaam Rijden Gaat Sneller is de simulatietool ontwikkeld die inzicht geeft in de afwikkeling van het verkeer bij de verschillende kruispuntvormen.

  Doel en doelgroepen

  Beoordeling van verschillende kruispuntvormen op gebiedsontsluitingswegen.

  Toepassing
  De animaties in de simulatietool vergroten het inzicht van de wegbeheerder. Er wordt inzicht verkregen in trajectsnelheden, oversteekbaarheid en milieu-indicatoren. Benodigd: Verkeerstellingen, globale geometrie van wegvakken en kruispunten. Ambtelijk van waarde.

  Te betrekken partijen
  Provincies, gemeente, bewoners, belangenverenigingen (bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland).

  Aandachtspunten
  LARGAS is een integraal concept, dat uitgaat van een weginrichting die in gevallen strijdig is met het concept Duurzaam Veilig. Het concept draagt bij aan de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

  Praktijkvoorbeelden
  Door het CROW is een voorbeeldenboek ontwikkeld met praktijkvoorbeelden (publicatie 191).

  Meer informatie

Scroll naar boven