CROW Academie: vanaf 10 mei weer cursussen op locatie. Meer informatie

De landelijke Regelaanpak

De landelijke Regelaanpak is een methode voor het effectief uitvoeren van regionaal verkeersmanagement op basis van een vastgestelde regelstrategie en referentiekader volgens de GGB+ methode. De methode bestaat uit algemeen toepasbare concepten, richtlijnen, beslisregels en werkinstructies. Met deze instructies kunnen betrokkenen in een regio sneller de beleidsafspraken operationaliseren, aansluiten op toekomstige innovaties en aansluiten op landelijke ontwikkelingen. De methodiek is tot stand gekomen op initiatief van het LVMB (Landelijk Verkeersmanagement Beraad) en is vastgelegd in een module Regelaanpak die onderdeel is van het Handboek Verkeersmanagement van CROW. Het document is beschikbaar binnen de online kennismodule Verkeersmanagement en ook als gratis pdf.
 
 • Aanleiding

  De Regelaanpak is ontwikkeld omdat de gangbare werkwijze met regelscenario’s steeds arbeidsintensiever en complexer aan het worden is indien netwerkbreed gewerkt wordt. Bovendien bestaat het risico dat de per regio ontwikkelde methoden niet op elkaar aansluiten. Het LVMB heeft daarom in 2015 het initiatief genomen om te komen tot een algemene standaard en werkwijze voor het operationaliseren van verkeersmanagement beleid. Dit heeft geleid tot deze module Regelaanpak binnen het Handboek Verkeersmanagement van CROW. De module biedt een algemene werkwijze die per regio wordt uitgewerkt maar tegelijk landelijke consistentie garandeert. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor landelijke samenwerking op het gebied van opleiding, uitwisseling van personeel en softwareontwikkeling voor verkeersmanagement.
   

  Video: Regelaanpak: Op weg naar een zelfregulerend verkeersnetwerk 


  Regelaanpak in het kort

  De standaard service van de regelaanpak zijn:
  • Uitstroom van verkeer bevorderen vanaf een regelpunt;
  • Instroom van verkeer beperken door een regelpunt;
  • Omleiden van verkeer via een keuzepunt.
  Deze services worden ingezet indien (respectievelijk) een link in het netwerk verzadigd (drukker wordt), verkeersdrukte terugslaat naar een regelpunt, of terugslaat naar een keuzepunt. Hierdoor wordt een verkeersprobleem verspreid over het netwerk naar wegen met een lagere prioriteit.
   

  Doelgroep

  De landelijke Regelaanpak is primair gemaakt voor professionals bij wegbeheerders (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat) en de marktpartijen die hen ondersteunen. De volgende doelgroepen kunnen worden onderscheiden:
  • Verkeerskundigen, om praktische invulling te geven aan het regionaal vastgestelde beleid.
  • Beleidsmakers, om aan te sluiten op toekomstige innovaties en goede samenwerking in de regio te garanderen.
  • Systeem- en informatieanalisten voor het aanbesteden of het aanpassen van ondersteunende software.
  • Managers om een overzicht te krijgen van de te ondernemen activiteiten en op te leveren producten.


  Update

  Sinds eind 2015 de eerste versie van de module Regelaanpak is opgeleverd hebben wegbeheerders ervaring
  opgedaan met deze Regelaanpak. Deze ervaringen zijn in 2016 verzameld, breed besproken met de wegbeheerders en verwerkt in deze aangepaste tweede versie in 2017.
   
  De module is onder meer uitgebreid met voorbeelden die betrekking hebben op de inzet van de Regelaanpak in drie verschillende situaties:
  • Een overbelasting op het onderliggend wegennet;
  • Bij wegwerkzaamheden;
  • Bij een incident op het hoofdwegennet.
   
  Tevens zijn er kaders toegevoegd met extra informatie over:
  • De rol van de VRI-expert;
  • Bijzondere maatregelen op de snelweg;
  • De relatie tussen geautomatiseerde werking en handmatig ingrijpen door wegverkeersleider;
  • Gerelateerde, maar in de Landelijk Regelaanpak niet-gebruikte terminologie;
  • Conflictafhandeling op basis van wegprioriteiten en omvang probleem.
   
  Daarnaast is de gebruikte terminologie aangescherpt en verbeterd:
  • Probleemfasen in termen van overbelasting in plaats van verkeersdrukte;
  • Netwerkruimte of beleidsruimte zijn vervangen door Regelruimte;
  • Herformulering principes;
  • DVM service ‘informeren’ is verwijderd;
  • Pro-actief vervangen door vroegtijdig of alert;
  • Schakeling vervangen door schakelschema;
  • Geografie is vervangen door de term Beschikbaar wegennet;
  • Verschillende soorten logica’s allen beslisregels genoemd;
  • Conflicthantering vervangen door conflictafhandeling;
  • Terminologie streef-/grenswaarde uiteengezet in vnl. grenswaarden (met onderscheid beleidsmatig en operationeel), met vermelding van in de praktijk voorkomende termen streefsnelheid en -reistijd
   

  Totstandkoming

  De inhoud van deze module is op initiatief van het LVMB tot stand gekomen op basis van workshops met afvaardigingen van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. De ervaringen van industriepartners en operationele veldtesten zijn verwerkt in de werkwijze. Het resultaat vormt de inhoudelijke basis voor deze module in het Handboek Verkeersmanagement.
   

  Toekomst

  De benodigde systeemketen om de Regelaanpak optimaal uit te voeren is nog in ontwikkeling. Dit document wordt daarom ook gebruikt om deze keten vanuit een gezamenlijk gezichtspunt verder te ontwikkelen. Daarmee dient dit document twee doelen. Enerzijds het vastleggen van een landelijke werkwijze, anderzijds het stimuleren van ontwikkelingen.

  Bekijk de Regelaanpak

  De module Regelaanpak is onderdeel van het Handboek Verkeersmanagement van CROW. Het document is beschikbaar binnen de Online Kennismodule Verkeersmanagement en als gratis pdf.
   
Scroll naar boven