Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Bedrijven Investeringszones: samen investeren in bereikbare bedrijventerreinen en winkelcentra

 
 • Beschrijving

  In een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) investeren werkgevers en gemeenten in een betere bereikbaarheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst van de heffing uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. De gemeente stelt een heffing in en keert de opbrengst van de heffing uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De heffing is gekoppeld aan de Onroerend Zaakbelasting.
   

  Doel en doelgroepen

  Een BIZ biedt mogelijkheden voor werkgevers en gemeenten om de bereikbaarheid van bedrijventerreinen te verbeteren en de kwaliteit van de openbare ruimte instand te houden en te verbeteren. De BIZ-wet biedt een oplossing voor het free riderprobleem: een kleine minderheid blokkeert de wensen van de meerderheid. Dat is een groot probleem bij het opzetten van mobiliteitsmanagement op bedrijventerreinen.
  De volgende activiteiten kunnen in een BIZ worden ondergebracht:
   

  • schoon: groenvoorziening, afvalinzameling, schoonmaak;
  • heel: onderhoud, graffitiverwijdering;
  • veilig: verlichting, brandveiligheid, surveillance, camerabewaking;
  • bereikbaar: verkeers- en vervoersvoorzieningen, bewegwijzering.

   

  Realiseren van een BIZ

  Het realiseren van een BIZ begint met een informele fase. Daarin overleggen ondernemers met elkaar en met de gemeente. Gespreksonderwerpen zijn:
   

  • locatie en omvang
  • activiteiten
  • middelen
  • organisatie en uitvoering.

  De gemeente meet het draagvlak voor een BIZ onder de vertegenwoordigde ondernemers. Een dubbele meerderheid is nodig, waarbij:
   

  • tenminste de helft van de bijdrageplichtige ondernemers spreekt zich uit;
  • 2/3 daarvan is voor invoering;
  • de WOZ-waarde van de voorstanders is groter dan die van de tegenstanders.

  Als er voldoende draagvlak is, richten de ondernemers een vereniging of stichting op, die de activiteiten zal uitvoeren. Ondernemers en de gemeente stellen een overeenkomst op. De gemeente maakt tot slot een verordening. Die legt naast bovengenoemde punten vast:
   

  • welke ondernemers bijdrageplichtig zijn;
  • de hoogte van de BIZ-heffing;
  • de naam is van de stichting of vereniging.

   

  Te betrekken partijen

  De ondernemers en de gemeente zijn formeel nodig bij de totstandkoming van een BIZ. De ervaring leert dat een onafhankelijke trekker een voorwaarde is voor succes. Deze persoon houdt tijdens het informele en het formele traject contact met ondernemers en met de gemeente, verbindt partijen met elkaar en motiveert voortdurend de meerwaarde van een BIZ.Vastgoedbeheerders hebben belang bij een goede locatiebereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid verhoogt de vastgoedwaarde. Door in de (her)ontwikkelingsfase met vastgoedpartijen samen te werken, kan worden bereikt dat zij meebetalen aan vervoersvoorzieningen.


  Een mobiliteitsmanager is nodig om het onderdeel bereikbaarheid in een BIZ uit te werken. De mobiliteitsmanager onderhoudt contacten met vervoersautoriteiten, vervoerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten.
   

  Aandachtspunten

  De experimentenwet is positief geëvalueerd. De Tweede Kamer heeft op 3 juli 2014 ingestemd met een permanente weg. Als de Eerste Kamer vlot instemt, kunnen er vanaf 1 januari 2015 weer nieuwe BIZ’s opgericht kunnen worden. De ervaringen in het buitenland laten zien dat het oprichten van een BIZ ongeveer 12 tot 24 maanden kost. Deze tijd is nodig om de activiteiten uit te werken, draagvlak te creëren onder de betrokken ondernemers en afspraken te maken met de gemeente.
   

  Parkmanagement

  Een BIZ kan worden gezien als een wettelijke regeling voor parkmanagement. Bij parkmanagement ligt de nadruk op beheerszaken (groen, veiligheid en bewegwijzering). Een BIZ biedt betere mogelijkheden om bijvoorbeeld te investeren in vervoer en bereikbaarheid.
   

  Praktijkvoorbeelden

  In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland is er ervaring met de zogenaamde Business Improvement Districts (BIDs). Een goed voorbeeld van een BID waarin bereikbaarheid een rol speelt, is Better Bankside in Londen. In Roermond zijn 8 BIZ’s opgericht. Die zijn gekoppeld aan een mobiliteitsfonds, waarin gemeente en ondernemers samen investeren in bereikbaarheid. 
  Ook is er ervaring met mobiliteit in parkmanagement. Voorbeelden zijn:
   

  • Goudse Poort in Gouda (collectief vervoer, gezamenlijke inkoop vervoer, koppeling bereikbaarheid aan vastgoedwaarde)
  • High Tech Campus in Eindhoven (collectieve parkeervoorzieningen, carpool, fiets en ov).


  Meer informatie

Scroll naar boven