Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Baten van investeren in lopen

 • Bron:CROW
 • Datum:04-07-2018
 • Thema: Ouderen, Voetganger
 • Onderwerp(en):Voetganger
CROW heeft een rapport uitgebracht over de effecten van investeren in lopen. De literatuurverkenning is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Decisio en Molster Stedenbouw. Conclusie: investeren in goede voorzieningen voor voetgangers levert goud op. Tijd om dit inzicht te gaan verzilveren en aan de slag te gaan.
 
 • Meer aandacht voor lopen

  Er is zowel binnen als buiten Nederland steeds meer aandacht voor lopen. Dat komt onder meer door ruimtegebrek in de steden, behoefte om de kwaliteit van winkelgebieden te vergroten en aandacht voor voor- en natransport bij het openbaar vervoer. Daarnaast zijn besef dat meer bewegen van invloed is op de lichamelijke en geestelijke gezondheid, beleid van zelfredzaamheid van ouderen en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van belang. Toch investeren overheden relatief weinig in kwalitatief goede voorzieningen voor voetgangers in vergelijking met investeringen in andere vervoerswijzen.

  Weinig kennis over baten investeren in lopen

  Een van de oorzaken is een gebrek aan kennis over de effecten van investeren in lopen. Want een gemeente wil weten wat het oplevert als er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van looproutes. Daarom heeft CROW aan economisch onderzoeksbureau Decisio en Molster Stedenbouw gevraagd een verkenning uit te voeren naar de beschikbare kennis over de effecten van investeren in lopen. De rapportage van deze verkenning is nu beschikbaar.


  Meer lopen levert aantoonbare baten op

  De belangrijkste conclusie is dat over vrijwel alle baten voldoende kennis beschikbaar is om te kunnen stellen dat investeren in lopen loont. Meer lopen kan een waarde hebben voor individuen, bedrijven, een overheid of de maatschappij als geheel. Investeringen in voetgangersvoorzieningen hebben per saldo een positieve kosten-baten verhouding, oplopend tot een ratio van 37,6. Dit is aanzienlijk hoger dan bij andere modaliteiten. Wat ook opvalt is dat de baten zeer divers zijn en kunnen bijdragen aan het bereiken van doelen in meerdere beleidsvelden.

  Weten we dan nu alles? Nou dat niet, de kwaliteit en de bruikbaarheid van de gevonden kennis loopt nogal uiteen. Over sommige baten is meer bekend dan over andere, sommige baten zijn complexer dan andere, voor sommige baten bestaan concretere indicatoren dan voor andere, etc. Vooral kennis over de effecten van investeringen op het aantal voetgangers is schaars. Een conclusie is dan ook dat er behoefte is aan meer onderzoek naar de effecten van investeringen in lopen.


  De baten op een rij

  • Lagere kosten voor infrastructuur: de aanleg en het onderhoud van infrastructuur zijn voor loopvoorzieningen lager dan bij andere modaliteiten.
  • Minder ruimte: er is aanzienlijk minder ruimte nodig voor verplaatsingen en parkeren. Dit bespaart ook kosten.
  • Centra zijn beter bereikbaar: meer verplaatsingen te voet betekent meer ruimte voor wie echt met de auto moet en meer voetgangers betekent minder druk op het autonetwerk.
  • Beter voor het milieu: verplaatsingen te voet in plaats van met de auto hebben positieve milieueffecten (uitstoot fijn stof en CO2, geluidsproductie).
  • Goed voor de lokale economie: meer mensen op straat betekent een prettiger verblijfsklimaat, daardoor meer bezoekers die langer blijven, meer bestedingen en hogere vastgoedwaarden.
  • Grotere sociale veiligheid: meer voetgangers op straat betekent een grotere sociale veiligheid, dit leidt weer tot meer voetgangers, etc.
  • Meer zelfredzaamheid en sociale cohesie: toegankelijke en veilige looproutes maken het mogelijk dat bijvoorbeeld ouderen beter zelfstandig gebruik kunnen maken van dagelijkse voorzieningen of op bezoek kunnen bij kennissen in de buurt. Dit verlaagt bijvoorbeeld de zorgkosten en verhoogt de arbeidsproductiviteit.
  • Goed voor de fysieke gezondheid: meer bewegen heeft een aantoonbaar gunstig effect bij een flink aantal ziekten en leidt tot een toename van het aantal levensjaren. Voordelen zijn minder zorgkosten, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
  • Goed voor de mentale gezondheid: bewegen, en meer specifiek lopen, leidt tot een gevoel van welbevinden (geluk), meer creatief denken, minder stress en minder kans op depressies en dementie. Voordelen: een hogere kwaliteit van leven, betere schoolprestaties, een hogere arbeidsproductiviteit en uitgespaarde zorgkosten.
   

  Aan de slag

  Er is dus alle reden om lopen een serieuze plek te geven in het overheidsbeleid. Een aantal aanbevelingen:

  • Neem kennis van de baten van investeren in lopen en verspreid deze kennis.
  • Ga in gesprek met collega’s van andere beleidssectoren.
  • Formuleer een intersectoraal loopbeleid en betrek daarbij alle relevante sectoren, partijen en mensen.
  • Zorg dat een kwalitatief goed loopnetwerk integraal onderdeel uitmaakt van het omgevingsbeleid.
  • Stel kwaliteitseisen aan looproutes en zorg dat deze ook gehaald worden, ook bij tijdelijke situaties zoals bij wegwerkzaamheden of winterweer.
  • Kijk goed naar lopen als voor- en natransportmiddel richting openbaar vervoerhaltes en parkeerlocaties.
  • Investeer in (kennis over) lopen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van voor- en na-onderzoek bij projecten of het uitvoeren van pilots.
   

  Meer weten?

Scroll naar boven