Achtergronden: Subsidies

 • Bron:KpVV
 • Datum:01-07-2011
 • Onderwerp(en):Europa
 
 • Naast wet- en regelgeving is het verlenen van subsidies het belangrijkste instrument waarmee de Europese Commissie beleid kan verwezenlijken. Er bestaan veel subsidiemogelijkheden, die qua doelstelling in drie categorieën uiteenvallen met elk eigen bijdragepercentages en -voorwaarden.

  1. Grensoverschrijdende samenwerking
  Na het wegvallen van de binnengrenzen is de Europese eenwording nog niet voltooid. Het INTERREG-programma, momenteel in de vierde programmaperiode, stimuleert nationale decentrale overheden om grensoverschrijdend samen te werken. Het IV-A programma richt zich op activiteiten in de voormalige grensstreken, het IV-B programma op samenwerking in een specifieke regio (bijv. de Noordzee-landen) en het IV-C programma op internationale uitwisseling.

  2. Innovatie en onderzoek
  In het onderzoeksbeleid van de Europese Unie staan de zogeheten kaderprogramma's voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (R&D) centraal. Het Europese belang daarvan ligt in het aanjagen van innovaties en het versterken van het concurrentievermogen van de Europese economie. Voor de periode 2007 t/m 2013 geldt het Zevende Kaderprogramma. Hierin is een budget van ruim 50 miljard euro beschikbaar voor onderzoek (soms tot 100%) met een Europese dimensie. Het onderwerp verkeer en vervoer is een apart thema in de kaderprogramma's.

  3. Actiegerichte programma’s
  Dit zijn programma’s die zich richten op het realiseren van concrete beleidsdoelen als regionaal-economische ontwikkeling, sociale cohesie of energiebesparing. Voor verkeer en vervoer is vooral het STEER-programma van Intelligent Energy - Europe programme van belang.
  Een andere bron van financiering is het Intelligent Energy – Europe programme. De IEE projectenbank bevat projecten, ingedeeld in verschillende categorieën waaronder energie-efficiënt transport, alternatieve brandstoffen en educatie. De middelen in dit programma zijn bestemd voor projecten die leiden tot efficiënter en intelligenter energiegebruik in Europa. Binnen IEE richt STEER zich o.a. op acties ter bevordering van energie-efficiëntie en van het gebruik van nieuwe en duurzame energiebronnen in het vervoer. Deze acties kunnen betrekking hebben op:

  • ondersteuning van initiatieven betreffende alle energie-aspecten van het vervoer en de diversificatie van brandstoffen;
  • bevordering van duurzame brandstoffen en energie-efficiëntie in het vervoer;
  • steun bij de opstelling en toepassing van wetgevingsmaatregelen.

  Decentrale overheden kunnen bij ‘Europa’ op verschillende plekken terecht voor subsidies voor lokale initiatieven. Naast financiering van transport-gerelateerd onderzoek (zie subonderwerp Onderzoek) zijn er op Europees niveau verschillende andere stimuleringsprogramma’s en initiatieven, waarin verkeer en vervoer aan de orde komt, zoals:

  • CIVITAS heeft een invalshoek van onderzoek en ontwikkeling. De opeenvolgende CIVITAS programma's zijn te zien als financiële stimuleringsinstrumenten voor het treffen van lokale maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld:
   - mobiliteitsmanagement
   - schone brandstoffen en voertuigen
   - beprijzen
   - openbaar vervoer
   - reizigersinformatie.
  • Het STEER-programma is gericht op energiegebruik, waaronder energie in transport (alternatieve brandstoffen en schone voertuigen, en energiezuinig vervoer). STEER valt binnen het Intelligent Energy – Europe programme.
  • Marco Polo is het stimuleringsprogramma voor projecten voor gecombineerd goederenvervoer. Het programma is erop gericht de congestie van de wegeninfrastructuur te verminderen en de milieuprestaties van het geheel van de transportsector te verbeteren. Dit wordt uitgevoerd door een gedeelte van het vrachtvervoer over de weg voortaan te geleiden naar het spoorvervoer, de binnenvaart en de korte vaart. Het tweede Marco Polo programma loopt van 2007-2013, en beschikt over een budget van 450 miljoen euro.
  • INTERREG (interregionale ontwikkeling) is een initiatief van de Europese Unie voor een harmonische en duurzame ontwikkeling van de Europese ruimte. Het INTERREG-initiatief heeft financiële instrumenten voor het financieren van regionale initiatieven. Meer informatie is hier te vinden. Het Rijk kan voor cofinanciering zorgen voor projectvoorstellen die passen binnen INTERREG IV. Meer informatie op de website van de Agentschap Nl.
  • Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) streeft ernaar de verschillen in ontwikkeling tussen de regio’s van de Gemeenschap te verkleinen. Het EFRO heeft tot taak de economische en sociale samenhang te bevorderen. Dit doet het door de belangrijkste regionale onevenwichtigheden ongedaan te maken en bij te dragen aan de ontwikkeling en de omschakeling van de regio’s en daarbij zorg te dragen voor synergie met de bijstand uit de andere structuurfondsen. De andere Structuurfondsen zijn het Europees Sociaal Fonds (ESF) en Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL). Wat bij EFRO niet past of te klein is qua omvang, kan doorgeschoven worden naar het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP).
  • Europees Sociaal Fonds (ESF) is het voornaamste instrument van de Europese Unie voor het ontwikkelen van menselijke hulpbronnen en het verbeteren van de arbeidsmarkt in de gehele Europese Unie. Met inachtneming van zowel de vraag als het aanbod op de arbeidsmarkt wordt door het ESF bijstand verleend. Dit gebeurt in overeenstemming met de behoeften aan opleiding en werk van de mensen in de gehele Europese Unie en eisen ten aanzien van menselijke hulpbronnen in bepaalde regio’s.
  • Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) voorziet in subsidieverlening voor de ontwikkeling van infrastructuurprojecten, zoals de HSL. Het doel is om een bijdrage te leveren aan sleutelprojecten voor het trans-Europese vervoersnetwerk.

  De decentrale overheden kunnen aanspraak maken op subsidie vanuit een van de bovengenoemde regelingen door een consortium te vormen met partijen uit andere landen en gezamenlijk een projectvoorstel (proposal) in te dienen. Dit kan alleen indien een bepaalde regeling is geopend. Er wordt dan een zogeheten ´call for proposals´ gelanceerd met een sluitingstermijn, waarbinnen voorstellen moeten zijn ingediend. Via de website van Cordis zijn deze ´calls´ te vinden.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven