Achtergronden: Beleid en regelgeving

 • Bron:KpVV
 • Datum:01-07-2011
 • Onderwerp(en):Europa
 
 • Strategienota’s van de Europese Commissie heten Witboeken (White Papers). Daarin staan plannen voor onderdelen van de Europese integratie, die nodig zijn om de doelen in het Witboek te bereiken. Relevant voor de verkeers- en vervoerswereld is het Witboek Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficiënt transport system uit 2011. Het witboek is vertaald in het Nederlands.

  De Europese Commissie heeft grote ambities met het verkeer van personen en het transport van goederen. Veruit de grootste uitdaging is om de effecten op de klimaatverandering een halt toe te roepen zonder de mobiliteitsvraag te onderdrukken. Dat vraagt om een drastische verbetering van de milieuperformance van het verkeer. Om deze radicale ommekeer te bereiken zet de Europese Commissie in op drie pijlers: voltooiing van de Europese markt, duurzame mobiliteit en technische innovaties. Om de dominante rol van de auto te doorbreken is radicaal omdenken naar co-modaliteit (ketenmobiliteit) noodzakelijk, met als richtlijn de energie-efficiëntie van de verplaatsing.

  Een Groenboek (Green paper) is een discussiedocument van de Europese Commissie, dat uitvoerig ingaat op een onderdeel van het beleid, vaak ter voorbereiding van een Witboek. In de Groenboeken houden het midden tussen een probleeminventarisatie en beleidsaanbevelingen. De Europese Commissie nodigt ‘het veld’ uit te reageren op deze Groenboeken, en zij gebruikt de reacties bij haar beleidsaanbevelingen en voorstellen. Aan het nieuwe Witboek gingen onder andere vooraf:

  Voor verkeer en vervoer kunt u de belangrijkste beleidsactiviteiten van de Europese Commissie, inclusief consultaties voor Groenboeken, vinden op de website van de Europese Commissie.

  De Groen- en Witboeken kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de decentrale overheden, omdat ze Europese wet- en regelgeving kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld is de Europese Kaderrichtlijn Luchtkwaliteit (officieel de Richtlijn 96/62/EG betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit van 27 september 1996). In deze richtlijn staan de grondbeginselen van het Europese luchtkwaliteitsbeleid. Volgend op de kaderrichtlijn is er een besluit dat de uitvoering van de EG-kaderrichtlijn luchtkwaliteit in Nederlandse wetgeving vastlegt.

  Europese wet- en regelgeving speelt belangrijke rol in openbaar vervoer

  De regels van de Europese Commissie spelen een steeds belangrijkere rol in het openbaar vervoer. Het algemene kader voor nationale wetgeving op het gebied van openbaar vervoer is de verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (PSO-verordening).

  De belangrijkste wetgeving op het gebied van aanbestedingen wordt gevormd door twee Europese aanbestedingsrichtlijnen:

  In Nederland zijn deze richtlijnen ‘vertaald’ in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsdiensten (Bao) en het Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren (Bass). Op 1 december 2005 zijn Bao en Bass in werking getreden.

  Lees meer over de wetgeving openbaar vervoer.

Klantenservice
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven