Veiligheid

Veiligheid
Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie, of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken.


Je veilig van A naar B kunnen verplaatsen, je veilig in de openbare ruimte op kunnen houden én veilig op en aan de weg kunnen werken. Voor CROW zijn dat allemaal redenen om zich in te zetten voor het thema veiligheid.
Duizenden deelnemers verplaatsen zich dagelijks in het verkeer. Om te zorgen dat ze zich veilig kunnen verplaatsen, is een passend en herkenbaar wegontwerp nodig met daarbijhorende juiste bebakening en markering, berminrichting, verlichting et cetera.

Werken aan een goed geregeld en veilig Nederland
Niet alleen het ontwerp is van belang voor een veilig gebruik. Onderhoud en het omgaan met bijzondere omstandigheden, zoals winterse gladheid en de afhandeling van ongelukken, zijn net zo belangrijk voor een veilige ruimte. Net als de vele wegwerkers die veilig aan de weg moeten kunnen werken. Uniforme - en passende maatregelen bij werk in uitvoering zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Voor CROW is het werken aan een goed geregeld en veilig Nederland een belangrijk thema. Dat doen we samen met de sectoren.
 

Onder veiligheid vallen onder andere generieke veiligheid, sociale veiligheid en verkeer.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema Veiligheid de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.
 

EC Rail

Faciliteren kennisuitwisseling en ontwikkelen van kennis tussen de opdrachtgevers van rail (metro en tram).

Toolkit Verkeerseducatie

Een actuele toolkit, twee nieuwsbrieven verkeerseducatie, een uitwisselbijeenkomst met toetsers. Via extra geld van provincie
Noord-Brabant wordt in 2018/2019 geëxperimenteerd met aantal observaties ter plekke.
       

Platform Veilig Fietsen

Het Platform Veilig Fietsen is ontwikkeld vanuit de Tour de Force. Eén van de doelstellingen van de Tour de Force is het verminderen van het aantal fietsslachtoffers. Het Platform Veilig Fietsen draagt hier aan bij door actuele kennis over fietsveiligheid voor fietsveiligheidsprofessionals te bundelen.

Speed-pedelec: verkenning scenario’s plek op de weg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CROW gevraagd om de - in theorie - mogelijke scenario’s voor een plek op de weg van de speed-pedelec te verkennen. De verkenning, die samen met de vakwereld gevoerd wordt, heeft met name als doel structuur aan te brengen in de discussie over de plek op de weg.
 
       

Bijeenkomst ‘terreurbestendige openbare ruimte’

Inventariseren en toetsen van de behoefte aan richtlijnen voor terreurbestendig wegontwerp

Online publicatie Verkeer bij evenementen

Het bieden van kennis om verkeer bij evenementen in goede banen te leiden.

       

Aanvulling voor toeristisch-economische objecten

Actualisatie van het aanduidingenbeleid toeristisch-economische objecten.

 

Gebruikersonderzoek ASVV

Inzichtelijk maken van gebruikersbehoefte ASVV, als startpunt van de herziening van het ASVV. Kennis wordt ingebracht in de herziening van de ASVV
 
                                                                                                                                              

Publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’

Bij het uitvoeren van werken in de GWW-sector is de kans aanwezig dat men te maken krijgt met een verontreinigde bodem. Publicatie 400 is dé richtlijn voor het borgen van de veiligheid van medewerkers met passende beheersmaatregelen en voor het borgen van de bescherming van de leefomgeving en het naleven van de milieuregelgeving.

Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

Als onderdeel van CROW-publicatie 400 zijn ook de opleidings- en ervaringseisen vernieuwd, voor personen die ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in en met verontreinigde bodem. Belangrijke wijziging daarbij is de introductie van de R-DLP: de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten.
       

Nieuw project: Actualisatie Specificaties Materiaal & Materieel

CROW ontwikkelt en beheert al vele jaren een uitgebreid portfolio op het gebied van Werk in Uitvoering. Mede op verzoek van gebruikers wordt de portfolio vernieuwd. Binnen dit kader is in 2018 is gestart met de actualisatie van het onderdeel ‘Specificaties Materiaal & Materieel’. Begin 2020 zal de herziene publicatie als onderdeel van de vernieuwde portfolio beschikbaar komen.

Standpuntbepalingen in de Media (verkeersveiligheid)

Onderwerpen waar standpunten over werden ingenomen: bomen in bermen, regenboogzebrapaden, sanering verkeersborden en SPV 20-30, autodelen.

Bomen in bermen
Regenboogzebrapad
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 20-30
Dashboard autodelen

 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven