Ruimte

Ruimte
Ruimte is het gebied dat voor iedereen toegankelijk is en waarin veel van de dagelijkse activiteiten plaatsvinden.


Het domein Ruimte heeft voor CROW twee betekenissen. Enerzijds is ruimtelijke spreiding van activiteiten van mensen de bron van de behoefte aan mobiliteit. Denk daarbij aan verstedelijking, waarbij concentratie van wonen, werken en recreëren tot geheel nieuwe mobiliteitspatronen leidt. Deze gaan vaak gepaard met discussies over de houdbaarheid van de auto (en parkeerplaatsen) in de stad. Maar ook aan de dunbevolkte plattelandsgebieden, waar vergrijzing en ontgroening vragen om inclusieve mobiliteitsoplossingen om deze gebieden leefbaar te houden. CROW ondersteunt beleidsmakers om de integratie van ruimtelijk - en mobiliteitsbeleid verder vorm te geven.
 
Steeds meer inbreng van mondige burgers
Anderzijds is openbare ruimte de omgeving waarin de professionals met CROW dagelijks werken. De inrichting van de straat, het plein of een stationsomgeving moet voldoen aan verschillende eisen voor verschillende doelgroepen. Deze moet veilig en toegankelijk zijn, moet kunnen omgaan met veranderende weersomstandigheden door klimaatverandering en moet bijdragen  aan een actieve en gezonde leefstijl. Ook het beheer en onderhoud van deze omgeving moet efficiënt en effectief plaatsvinden.
 
De overheid zal steeds meer rekening moeten houden met de inbreng van mondige burgers, bijvoorbeeld vanwege de omgevingswet. CROW biedt, met slimme tools voor ontwerp, aanleg en beheer van de buitenruimte, de mogelijkheid om integraal en met ambitie vorm te geven aan de ruimte die van ons allemaal is.

 

Onder ruimte vallen onder andere stedelijk gebied, openbare ruimte en landelijk gebied.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema Ruimte de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.

 

Bijeenkomst ‘terreurbestendige openbare ruimte’

Inventariseren en toetsen van de behoefte aan richtlijnen voor terreurbestendig wegontwerp

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018

De landelijke standaard voor beeldkwaliteitsniveaus en bijbehorende beeldmeetlatten zijn opgenomen in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.

 

       

Gebruikersonderzoek ASVV

Inzichtelijk maken van gebruikersbehoefte ASVV, als startpunt van de herziening van het ASVV. Kennis wordt ingebracht in de herziening van de ASVV

 

 

CROW Levende Stad: praktijkmiddag Beeldkwaliteit

CROW Levende Stad is een netwerk voor het delen van kennis(sen) in het werkveld beheer openbare ruimte. Deze praktijkmiddag in samenwerking met gastheer Groenvoorzieningsbedrijf Hoek Hoveniers, had dit jaar het thema vertrouwen en samenwerking.

 

       

NCBOR 2018, gastgemeente Almere

Het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte is dé ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2018 keken we 'met andere ogen' naar de toekomst van beheer.

 

Nieuw project: leerstoel Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Een academisch traject, met een leerstoel aan de horizon, is één van de middelen om het vakgebied toekomstgericht te maken en verder te professionaliseren. In het onderhavige project gaat het om een verkenning naar de mogelijkheden en inrichting van een academisch traject.

       

Dashboard deur tot deur (dataproduct)

CROW heeft de internetapplicatie ‘Dashboard Deur tot Deur’ ontwikkelt. Dit geeft het inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), gebruiksgemak, ketenvoorzieningen en first & last mile.

Nieuw project: actualisatie Gedragscode Provinciale Infrastructuur inzake Flora en Faunawet

Doel van het project is de realisatie van de nieuwe gedragscode. Beoogd eindproduct: een digitaal document conform de bestaande gedragscode. De gedragscode zorgt ervoor dat het beheer van de openbare ruimte niet altijd een vergunning aangevraagd hoeft te worden
                                                                                                                                              
 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven