Opdrachtgeverschap


opdrachtgeverschapEen professionele werkwijze om behoeften en wensen van een opdrachtgever te vertalen naar invulling door een opdrachtnemer of leverancier.
 

Zowel opdrachtgevers als ondernemers willen zeker zijn dat ze de juiste kennis en tools gebruiken, die breed gedragen worden en geaccepteerd zijn. CROW speelt als neutrale organisatie een rol in de marktwerking tussen opdrachtgevers, adviseurs en  opdrachtnemers. Ze verzamelt en uniformeert praktische kennis,  verrijkt deze samen met sectorpartijen en stelt ze vervolgens beschikbaar aan de gehele sector. Die sectoren zijn onder andere verkeer, vervoer, infrastructuur, openbare ruimte, aanbesteden en contracteren.
 
Makkelijk inspelen op trends en ontwikkelingen
(Decentrale) overheden en sectorpartijen worden op die manier geholpen en ontzorgd, waardoor ze makkelijker kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, mobiliteit, social return, wet- en regelgeving.

 

Onder opdrachtgeverschap vallen onder andere contracteren, aanbesteden, organisatie, wet- en regelgeving en participatie.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema opdrachtgeverschap de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.
 

Het Provinciaal Contractenbuffet (PCB) is in 2018 doorontwikkeld

De Provincies willen meer uniformiteit in de geïntegreerde contracten die zij naar de markt brengen. We beschikken nu over voorbeelddocumenten en data. Het PCB is uitgebreid met de diverse producten.

De Staat van het regionale OV

De ‘Staat van het OV’ schetst een landelijk beeld van het regionale openbaar vervoer. De online publicatie geeft nieuwe inzichten in de kwaliteit en prestaties van het ov.
       

Netwerkdag collectief Vervoer

Het samenbrengen van sleutelfiguren uit het openbaar en publiek vervoer samen, om zo uitwisseling van kennis en inzichten het collectief vervoer een innovatieve impuls te geven.

Kennismodule opdrachtgeverschap Openbaar Vervoer

De kennismodule geeft theoretische en praktische handvatten voor succesvol aanbesteden in het ov.
       

Excursie Forum OV naar Bolzano (Italië)

Bijdrage aan realisatie van de ov-sector brede doelen door ov- managers relevante kennis en ervaring uit te laten wisselen. Ook zorgen we voor kennisinbreng op relevante onderwerpen.

Publicatie WMO-vervoerregelingen per 1-12-2018

Inzicht bieden in de 80 Wmo-vervoerregelingen in Nederland. Basisgegevens als aanbestedende partij, deelnemende gemeenten, contractperiode en tarief zijn er in opgenomen.
       

Dashboard deur tot deur (dataproduct)

CROW heeft de internetapplicatie ‘Dashboard Deur tot Deur’ ontwikkelt. Dit geeft het inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), gebruiksgemak, ketenvoorzieningen en first & last mile.

OV-klantenbarometer

CROW-KpVV voert jaarlijks het onderzoek OV-Klantenbarometer uit, eind 2018 voor de 18e keer. Het is een grootschalig landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het stads- en streekvervoer.
                                                                                                                                              

Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer

Een hulpmiddel dat écht inzicht geeft in de kosten van doelgroepenvervoer. 
 

EC Rail

Faciliteren kennisuitwisseling en ontwikkelen van kennis tussen de opdrachtgevers van rail (metro en tram).
       

TCO Zero Emissiebus

’Total Cost of Ownership’ (TCO) helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de OV- en energieketen.
 

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018

De landelijke standaard voor beeldkwaliteitsniveaus en bijbehorende beeldmeetlatten is opgenomen in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.
 
       

Lancering Kwaliteitscatalogus Litouwen

Op 15 november is de Litouwse ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte’ gelanceerd. Litouwen is hiermee - na Duitsland - het derde land dat de succesvolle Nederlandse beeldsystematiek overneemt.

CROW Levende Stad: praktijkmiddag Beeldkwaliteit

CROW Levende Stad is een netwerk voor het delen van kennis(sen) in het werkveld beheer openbare ruimte. Deze praktijkmiddag, in samenwerking met gastheer Groenvoorzieningsbedrijf Hoek Hoveniers, had dit jaar het thema vertrouwen en samenwerking.
       

NCBOR 2018, gastgemeente Almere

Het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte is dé ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2018 keken we 'met andere ogen' naar de toekomst van beheer.

Nieuw project: AM Model, Mens & Organisatie

De processtap Mens & Organisatie van het AM Model kijkt naar andere zaken dan inhoud. Vragen in dat kader zijn: hoe ziet een ideale assetmanagementorganisatie eruit? Wat is daarbij de beste rolverdeling?
       

Speed-pedelec: verkenning scenario’s plek op de weg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CROW gevraagd om de - in theorie - mogelijke scenario’s voor een plek op de weg van de speed-pedelec te verkennen. De verkenning, die samen met de vakwereld gevoerd wordt, heeft met name als doel structuur aan te brengen in de discussie over de plek op de weg
 
   
 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven