Mobiliteit


De verplaatsingen en het transport van personen, goederen en berichten in een gebied.

 

Het thema mobiliteit is één van de klassieke pijlers van de kennis van CROW. Mensen bewegen zich om activiteiten te kunnen ondernemen: wonen, werken en recreëren; de samenleving functioneert pas als mensen mobiel zijn. De vraag naar mobiliteit wordt bediend via het aanbod van verschillende manieren van vervoer (auto, openbaar vervoer, fiets, lopen). Dit systeem staat regelmatig onder druk en het systeem veroorzaakt ook druk op de omgeving en de samenleving.

Optimaliseren van ketens van vervoerswijzen
Het thema mobiliteit houdt zich bezig met de wisselwerking tussen vraag en aanbod en het optimaliseren van ketens van vervoerwijzen, die ervoor zorgen dat regio’s en steden duurzaam bereikbaar blijven. Daarbij staat de regiefunctie van de overheden op deze (markt)ontwikkelingen centraal.

Onder mobiliteit vallen onder andere systeemintegratie, vervoer, smart mobility en bereikbaarheid.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema mobiliteit de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.
 

Transit Oriented Development en knooppunten

Digitale handleiding/proceskaart, inclusief andere deelproducten, opgenomen in de CROW-kennisbank (CROW-Kennismodule Ruimte, Mobiliteit, Stedenbouw en Verkeer).
 

Community website Fietsberaad.nl

Modernisering van de website www.fietsberaad.nl. Deze site heeft een spilfunctie binnen het CROW-Fietsberaad voor het verspreiden, uitwisselen en borgen van kennis.
Intentieverklaring fietsdata (datadeal Fiets)
 
       

Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid

Gemeenten handvatten bieden hoe zij enerzijds de kansen van moderne deelfietsen kunnen benutten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen veiligstellen. Fietsberaadpublicatie 31: Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid (gem).
 

De Staat van het regionale OV

De ‘Staat van het OV’ schetst een landelijk beeld van het regionale openbaar vervoer. De online publicatie geeft daarmee nieuwe inzichten in de kwaliteit en prestaties van het OV.
 
       

Netwerkdag Collectief Vervoer

Het samenbrengen van sleutelfiguren uit het openbare - en publieke vervoer, om uitwisseling van kennis en inzichten over het collectief vervoer een innovatieve impuls te geven.

Kennismodule opdrachtgeverschap Openbaar Vervoer

Deze kennismodule geeft theoretische - en praktische handvatten voor succesvol aanbesteden in het OV.

       

Dashboard deur tot deur (dataproduct)

CROW heeft de internetapplicatie ‘Dashboard Deur tot Deur’ ontwikkelt. Dit geeft het inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), gebruiksgemak, ketenvoorzieningen en first & last mile.

OV-klantenbarometer

CROW-KpVV voert jaarlijks het onderzoek OV-Klantenbarometer uit, eind 2018 voor de 18e keer. Het is een grootschalig landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het stads- en streekvervoer.
                                                                                                                                              

Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer

Een hulpmiddel dat écht inzicht geeft in de kosten van doelgroepenvervoer. 
 

EC Rail

Faciliteren kennisuitwisseling en ontwikkelen van kennis tussen de opdrachtgevers van rail (metro en tram).
       

TCO Zero Emissiebus

’Total Cost of Ownership’ (TCO) helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de OV- en energieketen.
 

Excursie Forum OV naar Bolzano (Italië)

vage zin. Doelen: OV-managers relevante kennis en ervaring uit laten wisselen en zorgen voor  kennisinbreng op relevante onderwerpen.

 
       

Publicatie WMO-vervoerregelingen per 1-12-2018

Inzicht bieden in de 80 WMO-vervoerregelingen in Nederland. Basisgegevens als wel of niet aanbesteed, aanbestedende partij, deelnemende gemeenten, vervoerder, contractperiode en tarief zijn hier allemaal in opgenomen.
 

Best practices pop-up fietsparkeren

Inspiratie bieden met een notitie voor het toepassen van tijdelijke fietsparkeerplekken voor gemeenten. Dit resulteerde in een Fietsberaadnotitie.

       

Intentieverklaring fietsdata (datadeal fiets)

Commitment in de vorm van een intentieverklaring van alle organisaties Nederland die belast zijn met de ontsluiting van collectieve data. De datadeal functioneert als kapstok voor allerlei initiatieven.
 

Verkenning effecten van investeren in lopen

Rapport waarin verslag is gedaan van een inventarisatie van de beschikbare kennis over de effecten van investeren in lopen op basis van een (internationale) literatuurstudie. De inventarisatie mondt uit in conclusies over de baten en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
       

Fiets in de Omgevingswet (publicaties over mobiliteit en omgevingswet)

De komst van de Omgevingswet leeft wel maar binnen het mobiliteitsveld nog beperkt. Doel is dan ook verkeers- en vervoerprofessionals bewust te maken van de kansen.


 

Platform Veilig Fietsen

Het Platform Veilig Fietsen is ontwikkeld vanuit de Tour de Force. Eén van de doelstellingen van de Tour de Force is het verminderen van het aantal fietsslachtoffers. Het Platform Veilig Fietsen draagt hier aan bij door actuele kennis over fietsveiligheid voor fietsveiligheidsprofessionals te bundelen.
 
       

Organisatie van diverse ontwerperscafés

Doel voor de deelnemers: ideeën en inspiratie opdoen, leren van collega’s en andere gemeenten, kennis delen. Doel voor de inleiders: waardevolle suggesties en adviezen over de concrete ontwerpopgave ontvangen van deelnemers.
 

Fietsberaadnotitie: aanbevelingen fietsstraten binnen de kom

Doel: aanbevelingen doen voor fietsstraten binnen de bebouwde kom.
 
       

Magazine Fietsverkeer nummer 42 en 43

Kennisproduct landbouwverkeer

Toetsingscriteria en het proces voor ontheffingsverlening van (te) breed landbouwverkeer zijn toegevoegd aan het kennisproduct landbouwverkeer.
Bericht over nut en noodzaak
Kennismodule Wegontwerp Buiten de Bebouwde kom
Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde kom
       

Online publicatie Verkeer bij evenementen

Het bieden van kennis om verkeer bij evenementen in goede banen te leiden.
Online publicatie Verkeer bij evenementen

Parkeerkencijfers 2018

Actualisering parkeerkencijfers voor gemeente en de marktpartijen.
Meerdere producten
‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’
Handreiking Parkeernormen
Regionale bijeenkomsten voor uitleg parkeerkencijfers.
       

Publicatie Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) versie 2018

Het IMWV is een afsprakenstelsel dat beschrijft hoe - naast objectgerichte gegevens - ook verkeersgegevens voor verkeerskundige vraagstukken op uniforme wijze kunnen worden vastgelegd.
 

Smart mobility magazine

Het informeren van professionals bij gemeenten, provincies en vervoerregio’s over wat smart mobility is.
 
       

Publicatie landelijke iVRI standaarden

Het beschikbaar maken van de geldende en meest actuele versies van de communicatie- en dataprotocollen voor de nieuwste generatie verkeerslichten.

Dashboard autodelen

Een nieuwe subsite binnen het domein van CROW, met cijfers, duiding en handvatten voor overheden om meer werk te maken van autodelen.

       

Aanvulling beleid voor toeristisch-economische objecten

Actualisatie van het aanduidingenbeleid toeristisch-economische objecten.
Bijlage bij CROW P 322 Richtlijn bewegwijzering in kennismodule

MaaS and more (Programma iCentrales)

Ontwikkeling 5 landelijke standaarden uit de brochurereeks Programma iCentrale.
iBedienfilosofie: landelijke standaard 3.0
Blauwdruk iCentrale
Koppelvlakken iCentrale
Samenhang Koppelvlakken en Blauwdruk iCentrale
Veiligheidskaders
Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies
       

Gebruikersonderzoek ASVV

Inzichtelijk maken van gebruikersbehoefte ASVV, als startpunt van de herziening van het ASVV. Kennis wordt ingebracht in de herziening van de ASVV
 
   

Terug naar boven

 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven