Kennisprogramma’s en deelcollectieven

CROW vormt een brug als het gaat om kennis. In toenemende mate werken we in co-creatie samen met partijen in kennisprogramma’s en deelcollectieven. In 2018 is het aantal kennisprogramma’s en deelcollectieven toegenomen en gegroeid.

DeelcollectievenHieronder staan een aantal van onze bestaande deelcollectieven waar we al jaren mee samenwerken.

CROW-KpVV

Het doel van CROW-KpVV is om door middel van kennis bij te dragen aan de behoefte van de decentrale overheden op het gebeid van mobiliteit. Ze ontwikkelt kennis die ondersteunt bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.
 

Fonds Collectieve Kennis-Civiele Techniek (FCK-CT)

FCK-CT is essentieel voor CROW en de kennisontwikkeling in Nederland. Een groot deel van de producten van CROW wordt mogelijk gemaakt door financiering van FCK-CT. Naast financiering van de ontwikkeling van producten draagt FCK-CT ook bij aan het up-to-date houden van die producten. Als er grote wijzigingen zijn, zoals nieuwe wetten of nieuwe concepten die het vak veranderen, dan is het fonds veelal bereid om de aanpassingen te financieren. FCK-CT kent een programmaraad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, het Havenbedrijf Amsterdam en het Rijksvastgoedbedrijf. 
 

Kennis Partnerschap Provincies (KPP)

Het Kennis Partnerschap Provincies (KPP) is een initiatief van het Vakberaad Beheer & Bouw van de gezamenlijke provincies, waarin alle projecten samenkomen die ze binnen het vakgebied beheer en bouw oppakken. Het KPP wordt gefaciliteerd door CROW, waarbij de provincies en CROW nadrukkelijk optrekken als 'partners', met een gezamenlijke verantwoording voor de opzet, uitvoering en verantwoording van het programma. CROW voert ook het secretariaat van het KPP.
 
Daarnaast zijn er ook nieuwe deelcollectieven en kennisprogramma’s in wording, waar CROW een verbindende rol in wil spelen.
 
CROW-CUR is nog geen deelcollectief, maar een kennisprogramma op het gebied van betonconstructies, waterbouw en geotechniek voortgekomen uit SBRCURnet met een aantal structurele financiers. Dit programma is in 2018 bij CROW gestart en wordt in de loop van de tijd naar verwachting uitgebreid. Het belang voor de civiele technieksector is dat er hiermee één centraal punt beschikbaar is (CROW) waar relevante kennis wordt ontwikkeld, uitgegeven en beheerd en geactualiseerd. Tevens is CROW de verbinder van opdrachtgevers, adviseurs, constructeurs, leveranciers en aannemers die met elkaar samenwerken om kennisbehoeftes in te laten vullen door CROW.
 
Het Kennis Partnerschap Waterschappen (KPW) is in wording. De invulling hiervan is gestart in 2018 met een tweetal projecten voor de waterschappen: assetmanagement en BIM. De ambitie is om dit partnerschap in de loop van de tijd verder uit te breiden. Belang voor waterschappen is dat ze met medewerking van CROW kunnen leren van andere overheden die soortgelijke ontwikkelingen doormaken of doorgemaakt hebben.
 
Het Deelcollectief gemeenten is in ontwikkeling. Het idee is om met een groep gemeenten een ontwikkelagenda op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur op te stellen. Deze agenda kan dan gezamenlijk worden uitgevoerd, zodat projecten efficiënt worden opgepakt en uitgevoerd. Daarbij willen we nadrukkelijk optrekken met andere deelcollectieven zoals FCK-CT en het Kennis Partnerschap Provincies (KPP). Het initiatief om tot een dergelijk ‘deelcollectief’ te komen, wordt onder andere besproken binnen het CROW-ManagersNetwerk, waarin een 25-tal gemeenten elkaar regelmatig spreken over zaken als de toekomst van het beheer. In 2019 willen we dit idee naar een volgende fase brengen.

Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven