Duurzaamheid

Duurzaamheid
In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie (people, planet, profit) met elkaar in evenwicht, zodat de aarde niet wordt uitgeput.


Een duurzame samenleving is een samenleving die rekening houdt met de huidige en toekomstige effecten van het menselijk handelen. Duurzame mobiliteit is in onze ogen mobiliteit die aansluit op de noodzakelijke verplaatsingsbehoefte van mensen om aan deze samenleving te kunnen deelnemen. Een duurzaam mobiliteitssysteem bestaat uit een geheel van informatie, infrastructuur en (overheids)maatregelen die enerzijds zorgen voor een goede bereikbaarheid, maar die ook rekening houdt met de leefbaarheid en mogelijke klimaateffecten.

Bewustere keuzes voor iedere reis
Duurzame mobiliteit gaat bijvoorbeeld uit van een optimale ruimtelijke planning, zodat verplaatsingsafstanden kort blijven en het aantrekkelijk is om te fietsen en te lopen. Het gaat uit van (gedeeld) mobiliteitsaanbod waarbij het openbaar vervoer een centrale rol vervult in de stedelijke gebieden en waarbij snel een transitie plaatsvindt naar zero emissie vervoer. Waar autobezit niet langer de norm is, maar waar bewustere keuzes worden gemaakt voor iedere reis. Denk aan de elektrificatie van (personen)auto’s; de integratie van laadinfrastructuur in de totale energietransitie is daarbij van belang. Maar ook op het gebied van de bouw en het beheer van de weginfrastructuur is een transitie gaande: circulaire wegenbouw en CO2 neutraal bouwen zijn aan een opmars bezig. Tot slot biedt de openbare ruimte kansen om de nadelige effecten van klimaatverandering (hevige buien, langdurige droogte en hittestress) op te vangen of zelfs te benutten.
 

Onder duurzaamheid vallen onder andere klimaat, leefbaarheid, circulaire economie en energie.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema Duurzaamheid de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.
 

TCO Zero Emissiebus

’Total Cost of Ownership’ (TCO) helpt bij het maken van rationele keuzes en het creëren van een dialoog tussen alle stakeholders in de OV- en energieketen.

Best practices pop-up fietsparkeren

Inspiratie bieden met een notitie voor het toepassen van tijdelijke fietsparkeerplekken voor gemeenten. Dit resulteerde in een Fietsberaadnotitie.
 
       

Intentieverklaring fietsdata (datadeal fiets)

Commitment in de vorm van een intentieverklaring van alle organisaties Nederland die belast zijn met de ontsluiting van collectieve data. De datadeal functioneert als kapstok voor allerlei initiatieven.

Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid

Gemeenten handvatten bieden hoe zij enerzijds de kansen van moderne deelfietsen kunnen benutten voor een duurzaam mobiliteitsbeleid en anderzijds de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen veiligstellen. Fietsberaadpublicatie 31: Leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid (gem).
       

Verkenning effecten van investeren in lopen

Rapport waarin verslag is gedaan van een inventarisatie van de beschikbare kennis over de effecten van investeren in lopen op basis van een (internationale) literatuurstudie. De inventarisatie mondt uit in conclusies over de baten en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Analyse klimaatadaptatieprojecten; maatregelen ten behoeve van richtlijnen

Inventariseren van klimaatmaatregelen die een werking/effect hebben en input leveren ten behoeve van nieuwe ASVV en HWO.
       

 

NCBOR 2018, gastgemeente Almere

Het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte is dé ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2018 keken we 'met andere ogen' naar de toekomst van beheer.

 

Nieuw project: Richtlijn Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt uitgevoerd om voorafgaand aan activiteiten in de buitenruimte de effecten op bomen in de directe omgeving te beschrijven. Door toepassing van de BEA kunnen goed afgewogen keuzes worden gemaakt bij bouwactiviteiten en plannen voor de herinrichting van de buitenruimte. Dit heeft op veel plaatsen tot aanzienlijke meerwaarde van een project geleid.
 
                                                                                                                                              

Asfalt-Impuls

In 2018 is het programma Asfalt-Impuls gestart met ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en verbeteren van de kwaliteit van asfaltverhardingen. Het vijfjarig programma is gestart met 8 projecten. CROW voert voor het programma het Programmabureau uit.

Asfaltkwaliteitsloket

Het bevorderen van de snelheid van de toepassing van innovatieve asfaltproducten en onderhoudstechnieken. Dat is de doelstelling van het in 2018 geopende Asfaltkwaliteitsloket. In het loket valideren onafhankelijke deskundigen de claims ten aanzien van de eigenschappen van de innovatie.
       

Infra-Innovatie Netwerk

Het Infra-Innovatie Netwerk richt zich op het versnellen van de ontwikkeling en toepassing van infra-innovaties. In 2018 heeft het Netwerk onder andere twee grote netwerkevents georganiseerd waar circa 150 vertegenwoordigers van onder meer provincies, gemeenten,  adviesbureaus en aannemers aan deelnamen. Tijdens deze events zijn verschillende matches gemaakt.

CROW-CUR

Onder het label CROW-CUR zijn in 2018 diverse publicaties uitgebracht zoals Aanbevelingen, Rapporten, Richtlijnen, Kennismodules. In het kader van de brede vervangings- en renovatie opgave in Nederland, is er ook een aanvang gemaakt met het opzetten van een programma Civiele Kunstwerken.
 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven