Data

Data
Data op een eenduidige manier modelleren, interpreteren en ontsluiten, zodat onze stakeholders deze - handelend vanuit een collectief belang - op een effectieve en efficiënte wijze kunnen inzetten.


Een steeds verdergaande digitalisering wereldwijd, leidt ertoe dat de beschikbare data exponentieel groeit en dat er steeds meer datatoepassingen bedacht worden. CROW verwacht dat de sectoren waar wij actief zijn hierdoor ingrijpend zullen veranderen op het gebied van samenwerken, effectiviteit en efficiency van de werkprocessen.

Toegevoegde waarde voor de sector
CROW heeft het afgelopen jaar stappen gezet en zal ook in de nabije toekomst stappen blijven zetten om te onderzoeken hoe data kan worden omgezet in toegevoegde waarde voor de sector. Dat doen we door te kijken hoe deze data beter toepasbaar en deelbaar gemaakt kan worden voor alle belanghebbenden binnen een sector.  
 

Onder data vallen onder andere beleidsinformatie en Linked data.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema data de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.
 

De Staat van het regionale OV

De ‘Staat van het OV’ schetst een landelijk beeld van het regionale openbaar vervoer. De online publicatie geeft nieuwe inzichten in de kwaliteit en prestaties van het OV.

 

Dashboard deur tot deur (dataproduct)

CROW heeft de internetapplicatie ‘Dashboard Deur tot Deur’ ontwikkeld. Dit geeft inzicht in geplande reizen, realisatie (is een aansluiting gehaald?), gebruiksgemak, ketenvoorzieningen en first & last mile. 

 

       

OV-klantenbarometer

CROW-KpVV voert jaarlijks het onderzoek ‘OV-Klantenbarometer’ uit. Eind 2018 voor de 18e keer. Het is een grootschalig, landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het stads- en streekvervoer.


 

Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR)

 De basis voor goede begrotingen en planningen is ‘areaal op orde’. Hiervoor heeft CROW het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. Het IMBOR uniformeert begrippen voor het vakgebied ‘beheer openbare ruimte’ en ondersteunt daarmee beheerders bij het integraal beheer.
       

Benchmarksystematiek Openbare Ruimte

Met deze nieuwe landelijke benchmarksystematiek kunnen overheden hun gegevens over de kwaliteit, kosten en arealen voor het beheer van de openbare ruimte op een standaard manier bijhouden én eenvoudig aanleveren bij deelname aan een benchmark.

Implementatie benchmark Zeeland

Toepassing van de nieuwe landelijke benchmarksystematiek in Zeeland. Een gezamenlijk project van gemeenten, provincie en adviesbureaus.
Benchmark beheerprestaties Zeeland
 
       

NCBOR 2018, gastgemeente Almere

Het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte is dé ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2018 keken we 'met andere ogen' naar de toekomst van beheer.
 

Nieuw project: Roadmap Linked Data voor Beheer Openbare Ruimte

Het doel van dit project is het opstellen van een Roadmap voor de toepassing van Linked Data-principes bij het beheer van de openbare ruimte. Linked data is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens.
                                                                                                                                              

Publicatie Informatiemodel Wegen en Verkeer (IMWV) versie 2018

Het IMWV is een afsprakenstelsel dat beschrijft hoe - naast objectgerichte gegevens - ook verkeersgegevens voor verkeerskundige vraagstukken op uniforme wijze kunnen worden vastgelegd.

 

Publicatie landelijke iVRI standaarden

Het beschikbaar maken van de geldende en meest actuele versies van de communicatie- en dataprotocollen voor de nieuwste generatie verkeerslichten.
 
       

Dashboard autodelen

Een nieuwe subsite binnen het domein van CROW, met cijfers, duiding en handvatten voor overheden om meer werk te maken van autodelen.


 

MaaS and more (Programma iCentrales)

Ontwikkeling 5 landelijke standaarden uit de brochurereeks Programma iCentrale.
iBedienfilosofie: landelijke standaard 3.0
Blauwdruk iCentrale
Koppelvlakken iCentrale
Samenhang Koppelvlakken en Blauwdruk iCentrale
Veiligheidskaders
Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies
 
       

Cursus standaarden CROW, inclusief IMBOR

Incompany training.
 
   
 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven