Assetmanagement

 
AssetmanagementAssetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten.
 
Assetmanagement is een systeem om (nog) professioneler te werken. Dat is van groot belang in een tijdperk waarin de kapitaalgoederen in Nederland op leeftijd raken, de grondstoffen steeds duurder worden, de beschikbare financiële middelen afnemen en er steeds meer beheeractiviteiten aan de markt worden uitbesteed.

Behoeften van de gebruiker
Draaide het bij rationeel beheer om optimaal technisch beheer, bij asset management gaat het om de behoeften van de gebruiker. De top van de organisatie geeft aan wat de strategische doelen zijn. Die vormen het kader voor de beheerbeslissingen. Het is goed mogelijk dat een gekozen maatregel technisch gezien niet optimaal is, maar dat met minder kwaliteit toch het gestelde doel wordt bereikt. De maatregel voldoet dan. Uiteraard mogen er geen ongewenste risico’s optreden. Daarom wordt de keuze van een maatregel altijd bepaald door een afweging tussen kosten, prestaties en risico’s.
 
 

Onder asset management vallen onder andere kosten, prestaties en risico’s, infrastructuur, infratechniek en beheer.

Het afgelopen jaar zijn onder het thema asset management de volgende producten, diensten en projecten opgestart, afgerond of verder doorontwikkeld.
 

EC Rail

Faciliteren kennisuitwisseling en ontwikkelen van kennis tussen de opdrachtgevers van rail (metro en tram).
 

Kennisportaal iAMPro is vernieuwd

iAMPro is het kennisportaal voor professionals in asset management ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten. iAMPro brengt deze professionals op interactieve wijze met elkaar in contact en stelt hen in staat vraagstukken versneld op te pakken.
                                                                                                                                       

Kennismodule Asset Management

Deze kennismodule maakt het mogelijk om asset management binnen organisaties uniform, integraal en multidisciplinair in te vullen. Naast de Beheersystematiek Openbare ruimte, beschikt de gebruiker over diverse aanvullende tools en documenten.
 

Beheersystematieken openbare ruimte

CROW heeft, op basis van de processtappen van asset management, voor het totale integrale beheerproces de nieuwe ‘Beheersystematiek Openbare Ruimte’ ontwikkeld. In deze systematiek zitten specifieke uitwerkingen voor verhardingen en groen.
       

Benchmarksystematiek Openbare Ruimte

Met deze nieuwe landelijke benchmarksystematiek kunnen overheden hun gegevens omtrent de kwaliteit, kosten en arealen voor het beheer van de openbare ruimte op een standaard manier bijhouden én eenvoudig aanleveren bij deelname aan een benchmark.
 

Implementatie benchmark Zeeland

Toepassing van de nieuwe landelijke benchmarksystematiek in Zeeland. Een gezamenlijk project van gemeenten, provincie en adviesbureaus.
Benchmark beheerprestaties Zeeland
 
       

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018

De landelijke standaard voor beeldkwaliteitsniveaus en bijbehorende beeldmeetlatten zijn opgenomen in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.

Lancering Kwaliteitscatalogus Litouwen

Op 15 november is de Litouwse ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte’ gelanceerd. Litouwen is hiermee - na Duitsland - het derde land dat de succesvolle Nederlandse beeldsystematiek overneemt.
       

CROW Levende Stad: praktijkmiddag Beeldkwaliteit

CROW Levende Stad is een netwerk voor het delen van kennis(sen) in het werkveld beheer openbare ruimte. Deze praktijkmiddag in samenwerking met gastheer Groenvoorzieningsbedrijf Hoek Hoveniers, had dit jaar het thema vertrouwen en samenwerking.

NCBOR 2018, gastgemeente Almere

Het jaarlijkse Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte is dé ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In 2018 keken we 'met andere ogen' naar de toekomst van beheer.
       

Nieuw project: Routekaart Beheersystematiek Kunstwerken

Hierin wordt vastgelegd voor welke specifieke onderwerpen op het gebied van civiele kunstwerken nadere invulling is vereist, om het beheer van de kunstwerken in te passen in de generieke Beheersystematiek Openbare Ruimte.
 

Nieuw project: post hbo-opleiding AM

Opzet nieuwe hbo-opleiding. In deze opleiding wordt diepgaand invulling gegeven aan de principes van asset management. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als financieel management, wet- en regelgeving en bedrijfskundige aspecten.
 
       

Nieuw project: AM Model, Mens & Organisatie

De processtap Mens & Organisatie van het AM Model kijkt naar andere zaken dan inhoud. Vragen in dat kader zijn: hoe ziet een ideale assetmanagementorganisatie eruit? Wat is daarbij de beste rolverdeling?

Nieuw project: Wegbeheer 2019

Tijdens de overgangsperiode van het product Wegbeheer naar de nieuwe Beheersystematieken openbare ruimte (met specifieke uitwerking voor wegbeheer), is de Wegbeheersystematiek 2019 geactualiseerd.
       

Nieuw project: Richtlijn Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt uitgevoerd om voorafgaand aan activiteiten in de buitenruimte de effecten op bomen in de directe omgeving te beschrijven. Door toepassing van de BEA kunnen goed afgewogen keuzes worden gemaakt bij bouwactiviteiten en plannen voor de herinrichting van de buitenruimte.

Nieuw project: Kwaliteitscatalogus Spoorbermen

De kennismodule Beeldkwaliteit spoorbermen bevat beeldmeetlatten voor het beheer van spoorbermen, plus een toelichting Beeldgericht spoorbermbeheer voor de toepassing door ProRail en haar opdrachtnemers.
       

Nieuw project: Kwaliteitscatalogus Woningcorporaties

Er wordt een nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wooncomplexen opgesteld. De methodiek is nieuw voor deze branche. Beeldkwaliteit is een praktisch instrument om op uniforme wijze de kwaliteit van het corporatiebezit te meten, monitoren, beheren en verbeteren.

Nieuw project: uniforme registratie meldingen Openbare Ruimte

In dit project worden meldingen van burgers in de openbare ruimte gekoppeld aan IMBOR. De nieuwe systematiek schrijft voor welke inhoudelijke informatie van een melding vastgelegd moet worden, om meldingen goed te kunnen analyseren en evalueren.
 
       

Nieuw project: Meetmethode beleving Openbare Ruimte

Doel van het project is om de beeldsystematiek uit te breiden met een landelijke standaardmethode voor het meten van de beleving/tevredenheid van het beheer van de openbare ruimte door burgers.

Nieuw project: Roadmap Linked Data voor Beheer Openbare Ruimte

Het doel van dit project is het opstellen van een Roadmap voor de toepassing van Linked Data-principes bij het beheer van de openbare ruimte. Linked data is een digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens.
       

Nieuw project: EU Condition Assessment

Doel van het project is het vaststellen van de Nederlandse gedragen visie als inbreng voor ‘condition assessment’. Op deze manier kan vanuit NC 351264 ‘Conditiemeting’ een gesprek worden aangegaan met Noorwegen, over het vormgeven van - in ieder geval - het aspect risicomanagement in een New Work Item (NWI) voor deze paraplunorm binnen CEN.

Nieuw project: leerstoel Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Een academisch traject, met een leerstoel aan de horizon, is één van de middelen om het vakgebied toekomstgericht te maken en verder te professionaliseren. In het onderhavige project gaat het om een verkenning naar de mogelijkheden en inrichting van een academisch traject.
       

Nieuw project: actualisatie Gedragscode Provinciale Infrastructuur inzake Flora en Faunawet

Doel van het project is de realisatie van de nieuwe gedragscode. Beoogd eindproduct: een digitaal document conform de bestaande gedragscode. De gedragscode zorgt ervoor dat het beheer van de openbare ruimte niet altijd een vergunning aangevraagd hoeft te worden.
 

Organisatie van diverse ontwerperscafés

Doel voor de deelnemers: ideeën en inspiratie opdoen, leren van collega’s en andere gemeenten, kennis delen. Doel voor de inleiders: waardevolle suggesties en adviezen over de concrete ontwerpopgave ontvangen van deelnemers.
 
       

Fietsberaadnotitie: aanbevelingen fietsstraten binnen de kom

Doel: aanbevelingen doen voor fietsstraten binnen de bebouwde kom
 

Parkeerkencijfers 2018

Actualisering parkeerkencijfers voor gemeente en de marktpartijen.
Meerdere producten
‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’
Handreiking Parkeernormen
Regionale bijeenkomsten voor uitleg parkeerkencijfers.
       

Cursus update nieuwe kennis wegontwerp

Eendaagse cursus over nieuwe kennis en ontwikkeling wegontwerp.
Update: nieuwe kennis en ontwikkeling wegontwerp

Cursussen Inspectie en Monitoring Beeldkwaliteit

       

Cursus standaarden CROW, inclusief IMBOR

Incompany training.

Asfalt-Impuls

In 2018 is het programma Asfalt-Impuls gestart met ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en verbeteren van de kwaliteit van asfaltverhardingen. Het vijfjarig programma is gestart met 8 projecten. CROW voert voor het programma het Programmabureau uit.
 
       

Asfaltkwaliteitsloket

Het bevorderen van de snelheid van de toepassing van innovatieve asfaltproducten en onderhoudstechnieken. Dat is de doelstelling van het in 2018 geopende Asfaltkwaliteitsloket. In het loket valideren onafhankelijke deskundigen de claims ten aanzien van de eigenschappen van de innovatie.
 

Platform Binnenstedelijke Kademuren

Nederland, waterland! En dat betekent ook veel kademuren. Beheer en onderhoud van deze vaak al oude kademuren vraagt om het ontwikkelen en delen van kennis. CROW heeft in 2018 het faciliteren van het platform overgenomen van SBR-CURnet.
 
       

Platform Voegovergangen en Opleggingen

Bruggen en viaducten zijn essentiële schakels in het Nederlandse wegennet. Aan de voegovergangen en opleggingen worden steeds hogere eisen gesteld ten aanzien van het dragen van verkeers- en temperatuurbelastingen en het beperken van de geluidsoverlast. CROW heeft in 2018 het faciliteren van het platform overgenomen van SBR-CURnet.

Infradagen 2018

Elke twee jaar organiseert CROW het tweedaagse congres Infradagen. Ruim 200 deelnemers deelden kennis en ervaring met elkaar op het gebied van ontwerp en beheer van de droge infrastructuur. Ook in 2020 staan de Infradagen weer op de agenda.
       

Infra-Innovatie Netwerk

Het Infra-Innovatie Netwerk richt zich op het versnellen van de ontwikkeling en toepassing van infra-innovaties. In 2018 heeft het Netwerk onder andere twee grote netwerkevents georganiseerd waar circa 150 vertegenwoordigers van onder meer provincies, gemeenten,  adviesbureaus en aannemers aan deelnamen. Tijdens deze events zijn verschillende matches gemaakt.
 

CROW-CUR

Onder het label CROW-CUR zijn in 2018 diverse publicaties uitgebracht zoals Aanbevelingen, Rapporten, Richtlijnen, Kennismodules. In het kader van de brede vervangings- en renovatie opgave in Nederland, is er ook een aanvang gemaakt met het opzetten van een programma Civiele Kunstwerken.
 

Terug naar boven

 
Bedankt voor uw bijdrage!
Wij ontvangen inkomsten uit onze producten en diensten, zoals afdrachten door gebruikers van onze RAW-besteksystematiek, meer dan 75 opleidingen en cursussen en verkoop van online publicaties met richtlijnen, kennis en tools. Onze inkomsten gebruiken wij voor het up to date houden van ons bestaande aanbod en voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten. Wij danken u voor uw bijdrage het afgelopen jaar.
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven