Versnellingsinitiatieven

Naast het stimuleren van fysieke infra innovaties door vraag en aanbod bij elkaar te brengen stimuleert het Infra-Innovatie Netwerk het versnellen en bevorderen van innovatieprocessen, en het wegnemen van belemmeringen hierin. Op deze pagina is een overzicht gegeven van diverse bestaande versnellingsinitiatieven met betrekking tot infra innovatie. Via de weergegeven links is meer informatie te vinden over de initiatieven. Voor een overzicht van door de Contentgroep goedgekeurde fysieke infra innovaties (met uitgebreide informatie over de innovaties) zie de pagina Innovatie aanbod.

Innovatie aanbod

1. Afwegingskader innovaties provincie Overijssel

Overijssel wil graag een vervolg geven aan innovatieprojecten die bij andere provincies zijn uitgevoerd en daarmee een bijdrage leveren aan het verder brengen van innovaties. Hiertoe hebben zij alle provinciale innovatieprojecten geĆÆnventariseerd en beoordeeld op relevantie voor Overijssel. Voor deze beoordeling hebben zij een afwegingskader ontwikkeld. Hiermee kunnen andere provincies en gemeenten hun voordeel doen!

Download Afwegingskader

2. Wegdeklabelling methodiek provincie Gelderland

De Provincie Gelderland heeft samen met Strukton Civiel, Universiteit Twente en Apollo Vredestein wegdeklabelling ontwikkeld, een kwaliteitscategorisering voor wegdekken (van A tot G). Labelling vereenvoudigt onder andere de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en moet leiden tot erkenning van een wegdek (het rij-oppervlak) als een industrieel te ontwerpen, bouwen en onderhouden product. Een label-systematiek is uitgewerkt voor: (natte) stroefheid, geluid, rolweerstand en levensduur. Ook is een standaard, op wereldwijde schaal te gebruiken leidraad ontwikkeld om wegdeklabelling praktisch en functioneel uit te kunnen vragen. Wegdeklabels stimuleren innovatie en zijn een stap voorwaarts ter professionalisering en industrialisering van de wegenbouwsector.

Meer informatie

3. Industrieel Flexibel en Demontabel (IFD) in de GWW

IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel: werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik. Door de verbindingen tussen elementen van bijvoorbeeld een brug te standaardiseren wordt de bouw circulair, duurzaam en efficiƫnter.

Lees meer over toepassingen van IFD in de Grond Weg- en Waterbouw.

4. Innovatiegericht inkopen

Handreiking innovatiegericht inkopen

Met deze handreiking krijgt u een overzicht van de diverse mogelijkheden die er zijn om innovatiegericht in te kopen, en levert u een bijdrage aan het faciliteren van de ontwikkeling en toepassing van (infra-)innovaties. Per fase van het inkoopproces worden diverse innovatiegerichte inkoopmethodieken beschreven die helpen bij vraagstukken op het gebied van (de voorbereiding van) inkoopprocedures, -tactieken en contractmanagement. Er wordt per inkoopmethodiek een toelichting gegeven met vaak een hierop volgend praktijkvoorbeeld in de vorm van een case, met name uit de GWW-sector.
 
De handreiking is te benaderen via de kennismodule Aanbesteden: https://www.crow.nl/online-kennis-tools/kennismodule-aanbesteden

Andere Initiatieven 
Onderstaande initiatieven gaan (onder meer) in op de vraag hoe organisaties innovatiegericht kunnen inkopen.

Inkoop Innovatie Urgent
Innovatiekoffer
PIANOo
Sneller innoveren

5. Werkgroep Bruginnovaties

Op 7 februari 2019 is met een groep van tien brugbeheerders (Rijkswaterstaat, twee provincies en zeven gemeenten) gestart met het inventariseren van beschikbare innovaties en de innovatiebehoeften m.b.t. bruggen. Het idee is om tot een gezamenlijk innovatieprogramma voor bruggen te komen. Door met meerdere opdrachtgevers energie te zetten op bruginnovaties die gezamenlijk als kansrijk worden gezien kan het ontwikkelproces van innovaties en de toepassing ook echt worden versneld. Dit is nodig om de huidige (vervangingsopgave) en toekomstige vragen van brugbeheerders op het gebied van prestaties, kosten en risico's te kunnen beantwoorden.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaars initiatieven, worstelingen en wensen in verband met de beheeropgave van hun bruggen. Afgesproken is dat de recentelijke inventarisatie van bruginnovaties wordt aangevuld en dat de innovatiewensen worden aangegeven. De volgende bijeenkomst vindt 26 maart plaats. Dan wordt het resultaat van de inventarisatie besproken en wordt gekeken welke innovatiesamenwerking wenselijk is. Voor de recentelijke inventarisatie naar bruginnovaties zijn verschillende relevante partijen geconsulteerd, zoals de provincies Noord-Holland en Overijssel, de gemeente Rotterdam, Movares, Heijmans, de Bruggenstichting, TNO en de TU Delft.


 

6. Links

Naast bovenstaande concrete initiatieven zijn verschillende organisaties actief die zich bezighouden met infra innovatie waaronder Rijkswaterstaat, Platform WOW en de Bouwcampus. Bekijk hier het overzicht inclusief links.
 

© Copyright 2014 CROW