Aanleiding

Innovaties in de GWW-sector komen in de praktijk veel hindernissen tegen. Daardoor worden ze niet of nauwelijks beproefd of verdwijnen ze weer na een pilottraject.

Opdrachtgevers

Gemeenten, provincies en waterschappen zien de noodzaak om te innoveren, maar ze zijn voorzichtig of vinden het aanbod onvoldoende aansluiten op hun behoeften. Als opdrachtgevers nauwer samenwerken en een gezamenlijke innovatieagenda opstellen, wordt de innovatiemarkt groter en worden de ontwikkelkosten van innovaties terugverdiend en de kwaliteit van de infrastructuur verbeterd.

Opdrachtnemers

Opdrachtnemers willen graag innoveren. Daarmee kunnen zij zich namelijk onderscheiden van hun concurrenten. Zij moeten echter wel de kans krijgen om hun innovaties aan te bieden en in de praktijk uit te proberen. Ook moet er de mogelijkheid zijn om een dusdanige omvang van de markt voor innovaties te creëren, dat de ontwikkelkosten kunnen worden terugverdiend.

Doorbreken van de patstelling

De geconstateerde belemmeringen op het gebied van innovaties gelden zeker niet voor de gehele infrastructuur. Zo vinden innovaties rondom rijkswegen zeker hun weg. Het beperkt aantal stakeholders en de omvang van het netwerk maken het innovatieproces hier (relatief) eenvoudig. Echter wijkt het soort innovatievraagstukken van het decentrale wegennet af van die van het rijkswegennet, is het aantal spelers veel groter en is het minder vanzelfsprekend om het wegennet te bundelen en samen te innoveren.

Deze constatering bracht een aantal provincies en gemeenten ertoe om gezamenlijk een aantal onderzoeksvragen te formuleren:

  1. Hoe kan de kennisdeling op het gebied van innovaties tussen provincies en gemeenten onderling beter georganiseerd worden?
  2. Op welke innovatiethema’s kunnen provincies en gemeenten elkaar onderling versterken?
  3. Welke innovatiethema’s dragen het meeste bij tot het verlagen van de kosten en het verhogen van opbrengsten voor vervanging infra gedurende een bepaalde periode?

Deze vragen zijn opgepakt in de verkenning ‘Barrières innovaties GWW aangepakt’. Hieruit is het voorstel gekomen om de krachten en ideeën van provincies, gemeenten, waterschappen en de hen omringende partijen te bundelen in het ‘Infra-Innovatie Netwerk Decentrale Overheden’. Het netwerk heeft als ambitie de omschreven patstelling te doorbreken. Zij doet dit door gezamenlijk en met andere partijen een reeks van activiteiten op te zetten om obstakels en belemmeringen, die de toepassing en verspreiding van innovaties binnen de decentrale infrastructuur in de weg staan, te slechten.

Contact

Het team achter het Infra-Innovatie Netwerk

Vragen? Wij staan voor u klaar!

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW