Inleiding

Hoe maak je een beleidsstuk waar autodelen in terug komt? Hoe ga je om met andere modaliteiten? Hoe bepaal je de toekomstvisie?

In het Klimaatakkoord is als visie en ambitie voor 2050 geformuleerd:
Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

Dit is de visie die de deelnemers aan de Mobiliteitstafel willen bereiken door in te zetten op een integrale benadering van het mobiliteitssysteem, waarbij alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut én uiteindelijk alle modaliteiten schoon zijn. Hiermee wordt niet alleen voldaan aan de afspraken van Parijs, maar wordt ook een significante bijdrage geleverd aan de terugdringing van overige milieuschade.”

Een van de 4 onmisbare maatregelen hierbij is het:
 
“Toewerken naar zorgeloze mobiliteit sluit aan op de omvorming van het Infrastructuurfonds tot een Mobiliteitsfonds dat door het huidige kabinet wordt uitgewerkt en waarin vanaf 2030 niet langer de modaliteit maar de mobiliteitsopgave centraal staat.”

Het moet schoner, slimmer en anders. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor gecombineerde vervoerssystemen met een grotere rol voor OV en fiets. Hier wordt meer informatie gegeven over mogelijkheden om systemen te integreren.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Beleid in de gemeente

Scroll naar boven