2. Gezondheid

Gezonde regio's, steden en dorpen spelen een belangrijke rol in landelijk beleid

In het landelijke beleid spelen gezonde steden en regio’s een belangrijke rol. De NOVI stelt dat dit een van de pijlers is:
 
“Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio’s behouden blijven. Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Tegelijk willen we de leefbaarheid en klimaatbestendigheid in steden en dorpen verbeteren. Schonere lucht, voldoende groen en water en genoeg publieke voorzieningen waar mensen kunnen bewegen (wandelen, fietsen, sporten, spelen), ontspannen en samenkomen. Daarbij hoort een uitstekende bereikbaarheid en toegankelijkheid, ook voor mensen met een handicap. We zorgen dat de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid verder toeneemt. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio’s geborgd. Niet alleen groei heeft onze aandacht. Ook in gebieden met bevolkingsdaling versterken we de vitaliteit en leefbaarheid.”

Het aantal verkeersslachtoffers daalt niet meer. De hoeveelheid fijn stof daalde, maar de vraag is of deze daling doorzet. We weten niet goed hoe het met de geluidbelasting zit. En het aantal mensen met obesitas verdubbelde afgelopen 30 jaar. Is autorijden schadelijker dan roken? De effecten van het verkeer op de gezondheid zijn groot. Brommers en auto's stoten schadelijke stoffen uit en maken lawaai. Daarnaast overleden in 2017 613 mensen in het verkeer en raakten nog eens bijna 20.500 ernstig gewond bij een verkeersongeval. Fietsen en lopen houdt mensen juist gezond.

De directe leefomgeving bepaalt in welke mate mensen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en geluid en ook hoeveel mensen bewegen. De leefomgeving bepaalt daarmee voor een belangrijk deel de gezondheid van mensen. Een duurzamere leefomgeving betekent dus een gezondere leefomgeving. 
Hier vindt u meer over de gezondheidsaspecten van mobiliteit geclusterd rondom vier thema’s:
  • Zwaarlijvigheid (obesitas);
  • Verkeersonveiligheid;
  • Luchtverontreiniging;
  • Geluidhinder.
Daarnaast besteden we hier aandacht aan de wijze waarop gezondheidseffecten van mobiliteitsbeleid in kaart worden gebracht. Voor het verkrijgen van draagvlak onder bestuurders en bevolking volstaat het immers steeds minder om effecten uit te drukken in bijvoorbeeld afname van het aantal normoverschrijdingen. Mensen willen weten wat het overheidsbeleid feitelijk betekent voor hun gezondheid.
 

Obesitas en fietsen

Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is 50% te zwaar, 14% is zelfs veel te zwaar. Jaarlijks stijgen deze percentages. Overgewicht is ongezond en obesitas, ernstig overgewicht, wordt zelfs gezien als een gevaar voor de volksgezondheid. Bewegen en (dus ook) fietsen leidt aantoonbaar tot een gewichtsafname. Fietsbeleid is daarmee ook gezondheidsbeleid.

Volgens het RIVM is in Nederland 50% van de volwassenen ‘te zwaar’ in 2017. ‘Te zwaar’ definieert het RIVM als een Body Mass Index (BMI) boven de 25. Een BMI boven de 30 geldt als extreem overgewicht, of obesitas. Veertien procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft obesitas. In het begin van de 90-er jaren was dat 6% (zie onderstaande figuur). Oftewel, obesitas is in de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld.

Meer mannen dan vrouwen blijken overgewicht te hebben, terwijl meer vrouwen dan mannen ernstig overgewicht hebben. Het percentage mensen met overgewicht neemt toe met de leeftijd. Ook blijkt dat overgewicht vaker voorkomt bij mensen met een lager opleidingsniveau. De toename van het aantal mensen met overgewicht is te wijten aan een toegenomen consumptie en afname van de conditie.
 
Figuur: Ontwikkeling aandeel van de bevolking met overgewicht en obesitas (bron: CBS i.c.m. RIVM, 2017)
Klik om te vergroten

 
De regionale verdeling van obesitas binnen Nederland in 2016 is weergegeven in onderstaande figuur. Grote gemeenten als Groningen, Amsterdam en Utrecht kennen (relatief) een laag percentage overgewicht. Het percentage volwassenen met overgewicht is het hoogst in de GGD-regio’s Zuid-Holland Zuid, Oost Groningen, Twente, Drenthe, Zuid-Limburg en Zaanstreek-Waterland.
 
 
Percentage van de bevolking ouder dan 19 jaar met overgewicht op wijkniveau
Bron: SMAP-data RIVM i.s.m. GGD's; gebaseerd op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM
Klik om te vergroten
  
 


Hoe beïnvloedt obesitas de gezondheid?

Overgewicht en ernstig overgewicht kunnen leiden tot verschillende ziekten en aandoeningen. Het risico stijgt naarmate de Body Mass Index (BMI) toeneemt. Overgewicht is verantwoordelijk voor meer dan twee vijfde van nieuwe gevallen van diabetes mellitus type 2. Volwassenen met een BMI hoger dan 30 hebben 5-12 keer meer kans op suikerziekte, en 2 tot 4 keer meer kans op hartziekten en een aantal vormen van kanker, dan volwassenen met een normaal gewicht. Ongeveer één op de tien gevallen van hart- en vaatziekten in Nederland is toe te schrijven valt aan overgewicht. Andere aandoeningen die in verband staan met (ernstig) overgewicht zijn: aandoeningen van het bewegingsstelsel, aandoeningen van de ademhalingswegen, depressie, angststoornissen en onvruchtbaarheid.

Het gezondheidsverlies door overgewicht en ongezonde voeding samen is vergelijkbaar met het gezondheidsverlies door roken. Het RIVM berekende dat overgewicht en roken samen verantwoordelijk zijn voor 20 tot 25% van het gezondheidsverlies als gevolg van ongezond gedrag, zoals roken, en ongezonde persoonsgebonden factoren, zoals het wonen aan een drukke weg. Als niemand in Nederland te zwaar zou zijn, dan zou de levensverwachting naar schatting een half jaar hoger zijn geweest. En als niemand zou roken, dan zou de levensverwachting in Nederland  naar schatting bijna twee jaar hoger zijn geweest.

In 2018 is 8,1% van de totale ziektelast toe te schrijven aan ongezonde voeding en 3,7% aan overgewicht. Het gezondheidsverlies door overgewicht en het eten van ongezonde voeding bedraagt naar schatting 300.000 tot 400.000 DALY’s. Ter vergelijking: het aantal DALY’s als gevolg van verkeersonveiligheid bedraagt in Nederland ongeveer 75.000.
 
Kritiek op BMI
De BMI lijkt een wetenschappelijk verantwoorde maat voor het al dan niet hebben van onder- of overgewicht. Niets is minder waar. De BMI is circa 200 jaar geleden bedacht door een Belgische wiskundige die geen verstand had van voeding noch gezondheid. Met trial and error heeft hij bedacht dat de formule ‘gewicht gedeeld door lengte in het kwadraat’ de beste resultaten gaf voor zijn onderzoekspopulatie. Er zijn verschillende kritiekpunten op de BMI:
  • de grenzen voor onder- en overgewicht zijn gebaseerd op een relatief inactieve onderzoeksgroep, bij actieve mensen is bij hetzelfde lichaamsgewicht minder vaak sprake van overgewicht dan bij inactieve mensen;
  • buikomvang is een belangrijke indicatie voor daadwerkelijk overgewicht, maar speelt in de formule alleen een indirecte rol;
  • de BMI maakt geen onderscheid tussen botten, spierweefsel en vet. Goed getrainde mensen of mensen met zware botten kunnen qua BMI hetzelfde scoren als mensen met veel vetweefsel.
De BMI is een goede maat voor grootschalig bevolkingsonderzoek. Voor individuele beoordeling van overgewicht is de BMI veel minder geschikt. Om overgewicht te meten is het beter om het vetpercentage te meten. Een vetpercentage hoger dan 32% geldt bij vrouwen als overgewicht, bij mannen is dit 25%. 
 
Hoe houdt obesitas verband met bewegen?
Uit verschillende onderzoeken (zie Hess en Russell, 2012) blijkt er een verband te bestaan tussen de mate waarin mensen bewegen en hun Body Mass Index (BMI). 
 
Onduidelijkheid relatie lichaamsgewicht en activiteit
 
Het lastige is dat wetenschappers het (nog) niet eens zijn over hoe sterk de verbanden zijn tussen de mate waarin mensen bewegen en hun BMI en bovendien vinden niet alle onderzoeken significante verbanden.
 
Het RIVM concludeert op basis van een literatuuronderzoek dat meer lichamelijke activiteit niet per definitie leidt tot minder lichaamsgewicht (Milder et al., 2010). Vaak compenseren mensen veel bewegen met meer voedselinname. Daarnaast kunnen mensen wanneer zij bijvoorbeeld van en naar het werk gaan fietsen, besluiten om ’s avonds niet meer te gaan hardlopen.
 
Nog interessanter is dat dezelfde onderzoeken in veel gevallen ook een verband vinden tussen de inrichting van de stedelijke omgeving (o.a. hoge of lage dichtheid) en/of de toegang tot openbaar vervoer en de mate waarin de inwoners bewegen. Er lijkt dus een verband te bestaan tussen ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsbeleid en de mate van overgewicht.

Onder andere effectief beleid, educatieprogramma’s en financiële prikkels gericht op meer bewegen en/of gezonder/minder eten kunnen leiden tot minder overgewicht in de populatie. Een van de manieren om meer te gaan bewegen is door in plaats van de auto de fiets te gebruiken. Onder de vlag van het Beter Benutten programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn meerdere projecten te vinden die het gebruik van de fiets, als vervanger van de auto, in het woon-werk verkeer stimuleren. Voorbeelden zijn Slim & Snel, Mobiliteitsbudgetten, B-ridersSpitsfietsen, Twee werkdagen op de fiets en Trappers.

Een andere manier om actieve vervoerwijzen te bevorderen zijn projecten waarin lopen naar school wordt gestimuleerd, zoals de loopbus, het schoolvervoerplan Octopusplan,  Hounslow Active Travel.


Leidt meer fietsen tot minder overgewicht?

Onderstaande figuur toont in hoeverre het totaal aantal fietskilometers per inwoner in een regio afwijkt van het landelijk gemiddelde. Gemiddeld fietst een Nederlander 2,90 kilometer per dag in de periode 2018-2019. Maar de verschillen tussen de regio's zijn groot. In het heuvelachtige Zuid-Limburg ligt het fietsgebruik in alle gemeenten fors onder het gemiddelde, behalve in Maastricht. Opvallend is ook dat in MRDH het fietsgebruik relatief gering is, net als in Flevoland. 

kaart-afgelegde-afstand-fiets-2019-Regionale-Mobilitei.png
 

Klik om te vergroten

Onderstaande diagram laat zien dat er het meest wordt gefietst in de regio Foodvalley (3,45 km), Holland Rijnland (3,43 km) en Noord-Veluwe (3,36 km). Het minst wordt er gefietst in Goeree-Overflakkee (1,74 km), Zuid-Limburg (1,94 km) en Flevoland Noordoost (2,24 km). Opvallend is dat er in Foodvalley meer dan 2 keer zoveel wordt gefietst als in Goeree-Overflakkee:
Afgelegde-afstand-fiets-2019-Regionale-Mobilitei-1.png

Een vergelijkbare exercitie met data voor de periode 2002-2008 en 2010-2013 laat zien dat destijds Zwolle en Groningen ook in de top 5 stonden van gemeenten waar het meest gefietst wordt. En bij de gemeenten die het minst fietsen, was Heerlen destijds ook al koploper. Ook het aantal fietskilometers per persoon per jaar verandert maar weinig door de jaren heen. Dit laat zien dat het niet eenvoudig is om in een periode van enkele jaren het fietsgebruik te veranderen.

Tenslotte zijn in onderstaande figuur het percentage overgewicht en het aantal fietskilometers per inwoner tegen elkaar afgezet. Daaruit komt naar voren dat er op gemeentelijk niveau een licht verband is tussen meer fietsen en een lager percentage overgewicht (r = -0,36). Bedacht moet worden dat naast bewegen nog andere factoren van invloed zijn op het percentage overgewicht, zoals de demografische en sociaaleconomische samenstelling.
 

Figuur: Gemiddeld aantal fietskilometers per persoon per dag (2012-2017) versus het percentage overgewicht (2016), per gemeente. 
Bron: OViN en CBS Statline, 2017

Hoewel deze grafiek geen oorzakelijk verband aantoont geeft het Fietsberaad wel de volgende indicatie:
 
Bij 10 procent meer fietsgebruik daalt het percentage inwoners met bewegingsarmoede met 1,5 procent-punten. Dit wordt bereikt als een gemiddelde inwoner per dag 1 minuut en 15 seconden langer op de fiets zit.
 
Fietsen en lopen leveren ook de meeste voldoening van de verschillende vervoermiddelen.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

2. Gezondheid

Scroll naar boven