Bekendheid en gebruik

Duurzame mobiliteit is meer dan elektrisch rijden, het betekent ook dat we moeten investeren in groene energie. Lees hier waarom!

Er zijn meerdere redenen om aan maatregelen gericht op energiebesparing een hoge prioriteit te geven:

  • De bereikbaarheid in termen van gegeneraliseerde kosten neemt af als de olieprijs stijgt;
  • We worden voor fossiele brandstoffen steeds afhankelijker van landen zoals bijvoorbeeld Rusland;
  • Het broeikasprobleem kun je alleen oplossen als de hele wereld eraan meewerkt. Het probleem van hoge olieprijzen kun je echter op regionaal/lokaal en zelfs individueel niveau aanpakken door te kiezen voor duurzaam opgewekte energie;
  • Nu investeren in elektrische voertuigen (met een hoge aanschafprijs) betaalt zich op termijn terug. 

In alle landen, maar zeker China groeit de energievraag enorm:

Vraag naar energie in de wereld

Ook Nederland moet af van zijn ‘fossiele verslaving’, zoals het International Energy Agency (IEA) stelt in het voorjaar van 2014: ‘Het bevorderen van koolstofarme energie, vooral in de industrie en het transport, is verstandig uit economisch oogpunt en kan zowel de duurzaamheid als het concurrentievermogen bevorderen’.

Ongeveer 20% van de energie wordt gebruikt in het verkeer en vervoer:

En binnen de sector vervoer komt een groot deel van het energieverbruik voor rekening van het wegverkeer, alleen de scheepvaart verbruikt meer. Binnen het wegverkeer verbruikt de personenauto bijna 2/3e van de energie.

Olie is een eindige hoeveelheid fossiele brandstof. Die raakt niet alleen langzaam op, maar de winning kost ook steeds meer energie en gaat met steeds meer vervuiling gepaard. Van bron tot uitlaat (well to wheel) neemt de CO2 emissie van voertuigen hierdoor toe. Meer CO2 emissie zorgt voor meer broeikaseffect en negatieve klimaatontwikkelingen.

De piek in conventionele olie wordt gecompenseerd door onconventionele olie. En door duurzame hernieuwbare energie, maar daar is nog weinig groei in te zien in de sector vervoer.

De piek in de productie van conventionele olie
Olie is een fossiele brandstof die in snel tempo wordt opgemaakt. Onderstaande figuur laat het verloop van een aantal velden in de wereld opgeteld zien, die al 'gepiekt' hebben. De productie van olie verloopt via een curve die ongeveer de vorm heeft van een berg. Dit geldt zowel voor de productie van bijvoorbeeld de USA als het totaal van alle velden.

De top van die berg wordt ook wel peakoil genoemd. Al sinds 2002 neemt de productie van makkelijk winbare conventionele olie niet toe. In 2013 daalde de productie van conventionele olie met 5 tot 8 %. Volgens het IEA piekte de productie van conventionele "makkelijk winbare" olie in 2006. In haar World Energy Outlook 2013 stelt het IEA: "Based on analysis of more than 1600 fields, we estimate the observed decline rate for conventional fields that have passed their peak is around 6% per year".

De prijs van (onconventionele) olie stijgt
Dat de olieproductie toch nog toeneemt komt door de productie van onconventionele olie. Voorbeelden van onconventionele olie zijn de teerzanden, schalieolie of de olie uit de diepzeebodem. Deze olie is moeilijk te winnen en dus kostbaar. Het produceren van onconventionele olie kost veel meer energie dan de winning van conventionele aardolie. De schattingen lopen uiteen van 1,2 tot 2 keer zo veel energie. En naar gelang de winning meer energie kost is ook de uitstoot van CO2 groter en de olie duurder. En doordat de winning meer energie kost, stijgt de well to wheel emissie (van bron tot uitlaat) van CO2 door voertuigen zonder dat het aantal of verbruik van de voertuigen verandert. 

De groeiende vraag naar energie en onzekere productie van olie resulteren in een grillig verloop van de olieproductie en -prijs. De prognoses laten een heel ander verloop zien dan de werkelijke prijzen. Het EIA hanteert in Outlook 2018 een prijs van tussen de 52 en 229 dollar voor 2050 en 114 dollar voor het referentie scenario. Voor 2035 wordt een prijs van 100 dollar voorspelt. De WLO scenario’s gaan uit van een prijs tussen 60 en 135 dollar in 2030 en in 2050 tussen 80 en 160 dollar.

Figuur: Olieprijs ontwikkeling t/m 2017 en prognoses. 

Steeds meer energie duurzaam opgewekt
In tegenstelling tot de olieprijzen dalen de prijzen van duurzame energie. Duurzame energie bestaat grotendeels uit elektriciteit. Door gebruik te maken van elektrische auto's kan deze duurzame bron worden benut voor duurzame mobiliteit. Interessant is de uitzending van VPRO's Tegenlicht "De doorbraak van duurzaam".

Hoewel nog een groot deel van de elektriciteit niet groen is, toonde de prijs een dalende tendens afgelopen 10 jaar. De IEA ziet al een voorzichtige plek voor duurzaam opgewekte energie in de toekomst weggelegd. Al blijven fossiele brandstoffen ook nog een belangrijk deel uitmaken:


Onderstaande figuur toont dat steeds meer duurzaam wordt opgewekt:


Het aandeel hernieuwbare energie is minder dan nodig volgens EU-Richtlijn Hernieuwbare energie die is vertaald in Nederlandse wetgeving. Het gaat vooral over bijmenging waar veel maatschappelijk discussie over is; biobrandstof wordt altijd ten koste van andere gewassen geteeld. Zie voor meer info het Compendium voor de leefomgeving.


De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom stijgt sinds 2014 fors:

Klik om te vergroten


Deze stijging zal, naast het verbruik door de treinen, samenhangen met de groei van het aantal elektrische auto’s. Dit aantal stijgt ook fors, ook al blijft het aandeel van het totaal aantal voertuigen, bijna 4%,  nu nog klein:

Klik om te vergroten.


Elektrische auto’s verbruiken minder energie dan auto’s op fossiele brandstoffen en zijn daarom alleen al duurzamer. Als de stroom ook nog duurzaam is opgewekt is de CO2 emissie van well to wheel (bron tot uitlaat) beperkt tot de productie va de energie en voertuigen zelf.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Bekendheid en gebruik

Scroll naar boven