De transitie naar duurzame energie

Duurzame mobiliteit is meer dan elektrisch rijden, het betekent ook dat we moeten investeren in groene energie. Lees hier waarom!

Fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas zijn eindig, veroorzaken emissie van broeikasgassen en vuile lucht. Ook worden we voor fossiele brandstoffen steeds afhankelijker van landen als Rusland.  En wereldwijd neemt de vraag naar energie toe. Reden genoeg voor een transitie waarbij geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt.

Als motorvoertuigen andere energiebronnen gaan gebruiken, zoals elektriciteit, gas en waterstof, dan moet er infrastructuur worden aangelegd. Bijvoorbeeld laadpleinen. En die moeten worden voorzien van voldoende stroom. Dat vergt een goede planning, want het kan jaren duren voordat elektriciteitskabels  zijn aangelegd die voldoende stroom kunnen leveren. 

En voor duurzaam opgewekte elektriciteit moeten er voldoende duurzame bronnen (bv windmolens en zonnepanelen) zijn.
De elektriciteitsvraag zal door de groei van elektrische voertuigen stijgen.

 
In alle landen, maar zeker China groeit de energievraag enorm:Vraag naar energie in de wereld,
bron: 
U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2019

Ook Nederland moet af van zijn ‘fossiele verslaving’, zoals het International Energy Agency (IEA) stelt in het voorjaar van 2014: ‘Het bevorderen van koolstofarme energie, vooral in de industrie en het transport, is verstandig uit economisch oogpunt en kan zowel de duurzaamheid als het concurrentievermogen bevorderen’.
Ongeveer 15 % van de energie wordt gebruikt in het binnenlandsvervoer (met name wegverkeer):

Energiebalans__aanbod__verbruik__sector_23102020_092140.png

En binnen de sector vervoer komt een groot deel van het energieverbruik voor rekening van het wegverkeer, alleen de scheepvaart verbruikt meer. Binnen het wegverkeer verbruikt de personenauto bijna 2/3e van de energie.

De piek in de productie van conventionele olie
Olie is een eindige hoeveelheid fossiele brandstof. Die raakt niet alleen langzaam op, maar de winning kost ook steeds meer energie en gaat met steeds meer vervuiling gepaard. Van bron tot uitlaat (well to wheel) neemt de CO2 emissie van voertuigen hierdoor toe. Meer CO2 emissie zorgt voor meer broeikaseffect en negatieve klimaatontwikkelingen.

Onderstaande figuur laat het verloop van een aantal velden in de wereld opgeteld zien, die al 'gepiekt' hebben. De productie van olie verloopt via een curve die ongeveer de vorm heeft van een berg. Dit geldt zowel voor de productie van bijvoorbeeld de USA als het totaal van alle velden.

De top van die berg wordt ook wel peakoil genoemd. Al sinds 2002 neemt de productie van makkelijk winbare conventionele olie niet toe. In 2013 daalde de productie van conventionele olie met 5 tot 8 %. Volgens het IEA piekte de productie van conventionele "makkelijk winbare" olie in 2006. In haar World Energy Outlook 2013 stelt het IEA: "Based on analysis of more than 1600 fields, we estimate the observed decline rate for conventional fields that have passed their peak is around 6% per year". 

De prijs van (onconventionele) olie stijgt
Dat de olieproductie toch nog toeneemt komt door de productie van onconventionele olie. Voorbeelden van onconventionele olie zijn de teerzanden, schalieolie of de olie uit de diepzeebodem. Deze olie is moeilijk te winnen en dus kostbaar. Het produceren van onconventionele olie kost veel meer energie dan de winning van conventionele aardolie. De schattingen lopen uiteen van 1,2 tot 2 keer zo veel energie. En doordat de winning meer energie kost, stijgt de well to wheel emissie (van bron tot uitlaat) van CO2 door voertuigen zonder dat het aantal of verbruik van de voertuigen verandert. 

De groeiende vraag naar energie en onzekere productie van olie resulteren in een grillig verloop van de olieproductie en -prijs. De prognoses laten een heel ander verloop zien dan de werkelijke prijzen. Het EIA hanteert in Outlook 2020 een prijs van tussen de 46 en 183 dollar voor 2050 en 105 dollar voor het referentie scenario. De WLO scenario’s gaan uit van een prijs tussen 60 en 135 dollar in 2030 en in 2050 tussen 80 en 160 dollar.
olieprijs-tm-2020-1.png

Figuur: Olieprijs ontwikkeling t/m 2020 en prognoses. 

Steeds meer energie duurzaam opgewekt
Duurzame energie bestaat grotendeels uit elektriciteit. Volgens het International Energy Agency is elektriciteit opgewekt met zonnepanelen nu goedkoper dan kolen- of gasgestookte centrales (World Energy Outlook 2020, IEA 2020). Door gebruik te maken van elektrische auto's kan deze duurzame bron worden benut voor duurzame mobiliteit. 
Veelzeggend is ook de ontwikkeling die het IEA voor 2020 verwacht in de energievraag:


Opvallend is de verwachtte groei in vraag van duurzame energie, en afname in de vraag van fossiele energie.

Het aandeel van de energie dat duurzaam is opgewekt stijgt fors in de sector vervoer in Nederland:

aandeel-hernieuwbare-energie-clo.png


 

Deze stijging zal, naast het verbruik door de treinen, samenhangen met de groei van het aantal elektrische auto’s:

stekkerautos-op-1-januar.png

Elektrische auto’s verbruiken minder energie dan auto’s op fossiele brandstoffen en zijn daarom alleen al duurzamer. Als de stroom ook nog duurzaam is opgewekt is de CO2 emissie van well to wheel (bron tot uitlaat) beperkt tot de productie van de voertuigen zelf en de productie van o.a. zonnepanelen en windturbines.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Bekendheid en gebruik

Scroll naar boven