5. Hoe maak ik goed mobiliteitsbeleid?

De fase van besluitvorming is een spannend moment. De geleverde inspanningen moeten worden verzilverd in de vorm van een positief besluit. Rationele argumenten zijn daarvoor een belangrijke basis.

Timing
Beslissers hanteren een eigen afwegingskader en staan daarom in meerdere of mindere mate open voor de gepresenteerde visie, analyses en argumenten. Ook het moment van besluitvorming kan een beslissende rol spelen: vlak voor de verkiezingen zijn volksvertegenwoordigers minder bereid om een zwaarwegende beslissing te nemen (de kiezer kan ze er immers op afrekenen).

Probeer bij de vormgeving van het besluitvormingsproces (voor zover u daar invloed op heeft) na te denken over de timing. Werk transparant: laat betrokken partijen weten wanneer welke besluiten worden genomen. Ook moet het voor iedereen duidelijk zijn welke mogelijkheden tot inspraak, bezwaar en beroep er zijn.

Procesmanagement:
Probeer de besluitvorming te sturen door:
  • Een point of no return te creëren; deelbesluiten voorleggen, waardoor beslissers zich aan de inhoud van het uiteindelijke voorstel gaan committeren;
  • Het voorgestelde alternatief met cijfers te onderbouwen en te voorzien van:
    • een heldere, gewogen multicriteria-analyse en;
    • de standpunten van de verschillende actoren per alternatief.
  • Risico’s (politieke, financiële, etc) per alternatief te benoemen;
  • Bewust separate onderdelen of het totaal van het voorstel ter besluitvorming voor te leggen.
Probeer inzicht te krijgen in het (impliciete) afwegingskader van de verschillende beslissers.
Besluitvorming vindt slechts voor een deel plaats op grond van de aangereikte inhoudelijke argumenten. Probeer daarom inzicht te krijgen in de bestuurlijke en politieke verhoudingen. Hoe interpreteren de beslissers de aangereikte informatie? En wie zijn eigenlijk die beslissers? Wat zijn hun belangen en bevoegdheden? Welke standpunten hebben zij eerder ingenomen? Kortom: welk afwegingskader wordt door hen afzonderlijk gehanteerd?

Sturing
Wellicht kan op grond van die inzichten op een ‘slimme manier’ het besluitvormingstraject worden gestuurd. Dit heeft te maken met het moment van besluitvorming, maar ook met de mate van detaillering en fasering van de besluitvorming. In het ene geval is het verstandig om eerst een besluit over de doelen te laten nemen (de koers laten vaststellen) en pas later over het maatregelenpakket. In het andere geval is het beter om beide onderdelen te combineren en een besluit te laten nemen over het totaalpakket (om te bewaken dat de maatregelen worden beoordeeld op hun bijdrage aan de doelen).
 
 Instrumenten

Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP)
De totstandkoming en inhoud van Regionale Mobiliteitsprogramma’s is een verantwoordelijkheid van regio’s. Afspraken over gezamenlijke maatregelen van Rijk en regio’s worden gemaakt via het BO MIRT. Zie verder Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Omgevingswet
In het omgevingsplan staat welke functies aan welke locaties worden toebedeeld en welke activiteiten zijn toegestaan. Hoe dat vervolgens in de praktijk wordt gebracht, kan een gemeente voor een groot deel zelf bepalen door een slimme mix van regels in omgevingsplan, programma’s en beleidsregels. Er is niet één manier om de gebruiksruimte in te delen (zie de brochure Mobiliteit en Omgevingswet).

Mijlpaal: het duurzame mobiliteitsplan (SUMP) 
In de SUMP-handleiding wordt het SUMP document als één van de mijlpalen genoemd. Dit is vergelijkbaar met wat in Nederland vaak werd aangeduid als Verkeers- en Vervoerplan, Mobiliteitsplan of Nota Mobiliteit. Tegenwoordig kan in het Regionaal Mobiliteitsprogramma een uitwerking worden gemaakt van het mobiliteitsdeel van het Omgevingsplan.
In de SUMP-handleiding wordt de besluitvorming beschreven in stap 9.
 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven