3. Effecten van maatregelen

Praktisch toepasbare kennis voor het kiezen van maatregelen die in een Regionaal Mobiliteitsprogramma passen.

Voor het kiezen van maatregelen die in een Regionaal Mobiliteitsprogramma passen liet CROW een tiental factsheets maken. Deze factsheets geven voor tien maatregelen die in het Klimaatakkoord worden genoemd een omschrijving van de maatregel, het tijdpad van invoering, de effecten op CO2, het milieu, energie, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en geluid. Ook bevat de sheet informatie over het draagvlak en de kosten. Bij de selectie van maatregelen uit het Klimaatakkoord was een belangrijk criterium de beschikbaarheid van cijfers en de kansrijkheid van de betreffende maatregel. 

Onderstaande figuur geeft het indicatieve effect van alle geselecteerde maatregelen weer. Het maatregeleffect is uitgedrukt in procenten van de totale CO2-uitstoot van de sector mobiliteit in de betreffende regio. Het effect weergegeven is het gemiddelde van een aantal onderzochte studies, met daarbij een marge waartussen de resultaten vallen. De effecten zijn afhankelijk van de grootte en daarbij de emissies binnen het referentiegebied. Binnen de scope vallen bestemmings- en doorgaand verkeer.

  1. Zero emissie (ZE) zones stadslogistiek   
  2. Werkgeversaanpak       
  3. Gedifferentieerde parkeertarieven        
  4. Multimodale hubs        
  5. Fietsmaatregelen          
  6. Capaciteitsuitbreiding en optimalisatie van de dienstregeling bus/tram/metro
  7. Parkeernormen
  8. Elektrische deelauto’s  
  9. Duurzaam inkopen / eigen wagenpark gemeenten       
  10. Bouwlogistiek + GWW
Enkele maatregelen hebben onderling een synergetisch effect. Een voorbeeld hiervan zijn multimodale hubs, waarbij o.a. mobiliteitsstromen aan elkaar geknoopt kunnen worden. Het effect van een multimodale hub kan versterkt worden als verkeerstromen zoals ov en fiets geoptimaliseerd zijn. Wanneer dit niet het geval is wordt het potentiële effect van de hub niet volledig benut. Een ander voorbeeld zijn maatregelen waarbij autogebruik ontmoedigd wordt, zoals bijvoorbeeld bij de werkgeversaanpak, gedifferentieerde parkeertarieven en parkeernormen. Wanneer alternatieve modaliteiten, zoals fiets en ov, voldoende capaciteit hebben en aantrekkelijkheid zijn kan een modal shift bewerkstelligd worden en het effect van de betreffende maatregel versterkt worden.

Noord-Holland en Flevoland hebben een menukaart gemaakt voor hun RMP. Daarin staan nog een aantal andere fact sheets met maatregelen (totaal 20) maar dan wel specifiek voor N-Holland/Flevoland. Na klikken op de maatregel verschijnt de betreffende fact sheet. De meeste van deze maatregelen leveren zo’n 0 tot 2% reductie op. Naast ZE-zones en de werkgeversaanpak springen er twee uit: ‘snelheidsverlaging’ en ‘lokale beprijzing’. Met deze maatregelen kan de reductie oplopen tot wel 4,5 % in deze provincies.

Naast de fact sheets kunnen ook de volgende tools helpen bij het inschatten van de effecten van maatregelen:
- de Mobiliteitsscan
- uitstootvanmobiliteit
Meer informatie hierover vind je in deze terugblik van het leercafé.

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

3. Effecten van maatregelen

Scroll naar boven