3. Nabijheid en netwerken

In dit overzicht leest u alles over nabijheid en netwerken; hoe nabij zijn belangrijke punten van het wegennet en openbaar vervoer?

Waar langzamere vervoerswijzen op de korte afstanden een goed alternatief voor de auto zijn, wordt voor lange ritten relatief vaak de auto gepakt. De trein kan op langere afstanden wel concurreren met de auto. De afstanden tot stations en snelwegen bepalen in belangrijke mate de keuze voor de auto of het openbaar vervoer. Nederlanders woonden in 2015 op gemiddeld 5 kilometer van het dichtstbijzijnde treinstation. Een goede aansluiting op het openbaar vervoer is belangrijk voor inwoners, onder andere om vervoersarmoede tegen te gaan. Maar er is ook een duidelijke groei te zien in het belang dat bedrijven hechten aan een goede ontsluiting per OV. Meer hierover leest u in het dashboard Openbaar Vervoer. In dit dashboard leest u meer over de nabijheid zelf en de relatie met voor- en natransport.


Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer

Een maat voor de ontsluiting van een gebied per openbaar vervoer is de PTAL (Public Transport Accessibility Level). De PTAL score in het dashboard deur tot deur geeft een gedetailleerd beeld van de ontsluiting per openbaar vervoer. Onder meer in Londen, door Transport for London, wordt deze score toegepast. De PTAL score wordt berekend op basis van:
• Looptijd naar een halte/ fietstijd naar een station;
• Het aantal en het soort modaliteiten;
• Frequentie van de modaliteiten;
• Betrouwbaarheid van de modaliteit.
Wat zegt de waarde? Een PTAL score tussen de 0-2,5 wordt als laag gezien (door Transport for London). De ontsluiting van een gemeente met het openbaar vervoer is dan slecht. Een score van 40 of hoger wordt als uitmuntend beschouwd. In Nederland zijn er enkele plekken met een dergelijke hoge score. Deze liggen allen in grote steden, bijvoorbeeld bij de kruising tussen de Grote Marktstraat en het Spui in Den Haag, het Eendrachtsplein in Rotterdam en Rotterdam CS. In het dashboard deur tot deur is het mogelijk om tot op grid niveau de PTAL score te bekijken:
Screenshot-PTAL-2019.png


De PTAL scores zijn in het dashboard ook per gemeente gemiddeld. De gemeente met de hoogste gemiddelde PTAL score in Nederland is de gemeente Amsterdam met 15,78, het gemiddelde in Nederland is een 7,82.
Onderstaande figuur laat zien dat minder stedelijke gebieden een lagere ontsluitingswaarde kennen dan de stedelijke gemeenten:
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven
 

Afstand tot een (overstap-)station

Onderdeel van de PTAL score is de afstand tot een OV-halte. Een belangrijke halte is het station. De nabijheid tot stations is onderdeel van de CBS statistiek voor de nabijheid. Met een afstand van gemiddeld 13,6 kilometer wonen Nederlanders gemiddeld ruim 2,5 keer zo ver van een belangrijk overstapstation als van het dichtstbijzijnde station. Voor 20% van de bevolking is er geen verschil: het dichtstbijzijnde station is ook een overstapstation.

In onderstaande figuur zijn de gemiddelde afstanden tot een treinstation en tot een belangrijk overstapstation per stedelijkheidsgraad weergegeven. De afstand tot een treinstation is in niet stedelijke gebieden bijna 4 keer groter dan in zeer sterk stedelijke gbeieden. De afstand tot een overstapstation is bij niet stedelijke gebieden zelfs ruim 5 keer groter dan bij zeer sterk stedelijke gebieden.
Verder is duidelijk de trendbreuk te zien als gevolg van het opschonen van de data. Op de site van het CBS staat hierover: 

“Wijzigingen per februari 2021: ...de cijfers voor de treinstations en overstapstations voor verslagjaar 2019 zijn herzien als gevolg van een opschoon- en correctieactie van de bronbestanden. Het CBS heeft recentelijk beschikking gekregen over de ruimtelijke bestanden van ProRail, waardoor de locaties van stations nauwkeuriger kunnen worden bepaald dan voorheen. Hierdoor zijn de uitkomsten voor verslagjaar 2019 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren....”

Uit de achterliggende tabel blijkt bovendien dat in 2019 in 237 gemeenten men gemiddeld op fietsafstand (binnen een straal van 7,5 kilometer) van een treinstation woont. In 2007 woonde in nog maar 222 gemeenten met gemiddeld op deze afstand van een station. En in 65 gemeenten woont men gemiddeld op fietsafstand van een belangrijk overstapstation (in 2007 nog 88).

Of mensen de trein kiezen hangt niet alleen af van deze afstanden, maar ook van de snelheid van verbindingen. Op hoeveel stations stopt een trein bijvoorbeeld nog voordat deze stopt op een belangrijk overstapstation. En daarnaast is de aansluiting met andere treinen op de overstapstations van belang.
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven
 
                      
Er is geen duidelijke lijn te zien in de afstand tot stations. De duiding is ook erg lastig omdat de afstanden kunnen ontwikkelen door uitbreiding van de bebouwde gebieden, of door de herindeling van gemeenten of door het sluiten van stations. En dus zoals hierboven al vermeld door een trendbreuk in 2018-2019.

Onderstaande figuren tonen dat de gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde station bij de meeste gemeenten beperkt is tot 10 kilometer. In de Randstad is ook de afstand tot een overstapstation vaak beperkt tot maximaal 10 kilometer. Buiten de Randstad loopt de afstand tot een overstapstation op tot 50 kilometer. Op enkele plekken, zoals op de Waddeneilanden en Zeeland, is de afstand tot een station zelfs meer dan 50 kilometer. 

Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore, hier kunt u de gegevens ook (geografisch) anders laten weergeven
 
Meer informatie over de beschikbaarheid van het OV, ook van busvervoer, vindt u in de Staat van het OV.

Het aandeel treingebruik zal hoger zijn wanneer de afstanden naar (en van) het station kort zijn. Tegelijk zullen kortere afstanden naar het station ook zorgen voor een hoger aandeel lopen en fietsen in het voor- en natransport. In onderstaande figuur is de modal split gegeven voor het voor- en natransport voor alle stations van het hoofdrailnet. Vanaf de woning fietsen de meeste mensen naar het station. Dit percentage daalde van 47 naar 46% in de periode 2011-2017. Het aandeel lopen steeg in deze periode van 16 naar 17%.
Aan de activiteitenkant loopt 50% van/naar de trein. Dit aandeel bleef stabiel. Ook het aandeel fiets aan de activiteitenzijde bleef constant op 13%. Doordat reizigers aan deze zijde niet over hun eigen fiets beschikken, tenzij ze de fiets hebben meegenomen in de trein is het aandeel lopen aan de activiteitenzijde veel hoger dan het aandeel fiets. 
 
Ontwikkeling aandelen voor-en natransport vervoerwijzen op de treinBron: Mobiliteitsbeeld 2019, KiM


Met de bloei van de OV-fiets neemt het aandeel fiets aan de activiteitenzijde toe: Een studie van Fietsberaad uit 2007 liet zien dat het aandeel fietsen aan de activiteitenzijde toen nog 12% was:
 
Voor meer informatie over lopen als modaliteit zie het dashboard over voetgangers
 
Het belang van voor en natransport blijkt uit de tijd die mensen besteden aan voor en natransport en de treinreis zelf. Een gemiddelde treinreis duurt 38 minuten, exclusief voor- en natransport, maar inclusief voor- en natransport is dit 76 minuten. Het gaat dus niet alleen om het treinsysteem zelf, maar om de gehele reis van herkomst tot bestemming. De wijze waarop mensen van en naar de stations reizen is in de perceptie van de reiziger zelfs belangrijker dan de treinrit.

Door de fiets en trein niet langer als gescheiden werelden te zien is het mogelijk om het aandeel fietsen nog verder omhoog te brengen. 

Ontsluitingskwaliteit hoofdwegennet
De gemiddelde afstand tot de oprit van een hoofdverkeersweg varieert per stedelijkheidsklasse. De gemiddelde afstand daalt naarmate de stedelijkheid afneemt, maar voor de niet-stedelijke gebieden neemt de gemiddelde afstand opeens sterk toe tot 2,75 km.
 

 
De verschillen in ontwikkeling kunnen veroozaakt zijn door uitbreiding van de bebouwde gebieden, door de herindeling van gemeenten of door het afsluiten van opritten. De statistiek is niet gebaseerd op een steekproef, maar op berekening. Van een onnauwkeurigheid als gevolg van de steekproef is dus geen sprake.
 

Duurzame mobiliteit
Submenu openen

3. Nabijheid en netwerken

Scroll naar boven