Over Duurzaamheidsscore

De duurzaamheidsscore is gebaseerd op 10 indicatoren. Iedere indicator is gerelateerd aan een variabele waarmee gemeenten kunnen worden vergeleken. Bijvoorbeeld door te delen door het aantal inwoners, voertuigen of woningen.

 • 5 indicatoren hebben betrekking op het bereiken van duurzame doelen
 • 5 indicatoren hebben betrekking op een duurzaam mobiliteitssysteem

Voor 10 gemeenten die overall het best scoorden en voor de 3 gemeenten die het beste op het mobiliteitssysteem scoorden zijn ook 2 scores gegeven voor het beleidsplan:

 • een rapportcijfer voor de visie en 
 • een rapportcijfer voor de oplossingsrichtingen die in het plan zijn opgenomen.

Duurzame doelen voor mobiliteit

Duurzame doelen zijn doelen waar je vanuit duurzaamheid naar wilt streven. Het zijn indicatoren die iets zeggen over de effecten, de outcome van de mobiliteit:

 • Klimaat,
 • Lucht,
 • Verkeersveiligheid,
 • Geluidbelasting,
 • Bereikbaarheid.

Deze indicatoren zijn belangrijk voor ons welzijn, welvaart en onze planeet. Ze gaan over de opwarming van de aarde en dus van de CO2 emissie, het voorkomen van gezondheidsschade door het beperken van emissie van fijn stof, roet en stikstofdioxide in de lucht en geluidshinder, het voorkomen van (dodelijke) ongevallen en het voorkomen van economische of sociale schade door het tegengaan van lange reistijden.

De indicator bereikbaarheid is onderverdeeld in (nabijheid en snelheid van) auto, openbaar vervoer en langzaam verkeer. 

Duurzaam mobiliteitssysteem

Vijf andere indicatoren hebben betrekking op duurzame elementen van het mobiliteitssysteem:
 • Laadpalen, 
 • P+R/carpool- terreinen,  
 • Schone bussen,
 • Deelauto's,
 • Vervoerwijze.

Deze indicatoren zeggen iets over het mobiliteitsaanbod en het gebruik hiervan. De indicator vervoerwijze is ook onderdeel van het systeem en heeft betrekking op het aandeel duurzame vervoerwijzen in de modal split. De onbetrouwbaarheid van deze indicator is groot, maar weglaten doet geen recht aan het feit dat er steden zijn waar veel meer wordt gefietst dan in andere steden. En dat openbaar vervoer in de randstad wel een redelijk groot aandeel in de modal split heeft, terwijl het gemiddeld nog geen 3% van de verplaatsingen betreft.

Deze CROW-KpVV tool is kosteloos beschikbaar. Vanaf 1 april 2014 vragen wij u wel om eerst een abonnement te registreren via de `winkelwagen`. Daarna is de tool voor u steeds beschikbaar via uw Mijn CROW-profiel.

Uitgebreidere informatie vindt u in het Dashboard duurzame en slimme mobiliteit: Duurzaamheidsscore.

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven