Vervoer dagbesteding extramuraal

Deze handreiking heeft het KpVV opgesteld in opdracht van het Transitiebureau. De handreiking is primair bedoeld voor gemeenten, maar het is ook nuttig voor AWBZ-instellingen, vervoerders en cliƫntenraden. In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat de functie 'begeleiding in groepsverband' in de AWBZ komt te vervallen. Met ingang van 1-1-2015 wordt dit gedecentraliseerd naar gemeenten. Dat betekent dat ook het vervoer wordt gedecentraliseerd.

Gemeenten zullen als onderdeel van het bredere beleid op het sociale domein, ook beleid moeten maken met betrekking tot vervoer. De handreiking helpt gemeenten bij het proces: van dataverzameling naar visievorming tot uitvoering van het vervoer. Daarvoor worden keuzes in kaart gebracht en de belangrijkste aandachtspunten benoemd. Geen dwingende keuzes; wel een handvat aan partijen in de eigen keuzeprocessen.

De handreiking gaat in op:

  • de beleidscontext van deze decentralisatie;
  • voorbereiding op de decentralisatie (informatie verzamelen, visie en beleid bepalen);
  • transitie: instroom en vraagverheldering;
  • transformatie: vernieuwing van het vervoer;
  • de belangrijkste kwaliteitsaspecten van vervoer van en naar de dagbesteding.

De handreiking is in nauwe samenwerking met de partijen uit het veld opgesteld. Wij bedanken alle partijen die via de denksessies, klankbordgroep of interviews hebben meegewerkt.
 

© Copyright 2014 CROW