UPDATE 7: Doelgroepenvervoer

In deze Update staat het collectief vervoer centraal, met het accent op doelgroepenvervoer. Dat is op dit ogenblik ook in veel gemeenten het geval is. Naast het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer en het WSW-vervoer, krijgen gemeenten binnenkort ook te maken met de gevolgen van het regeerakkoord waarin staat dat vanaf 2015 de extramurale zorg (waaronder het vervoer naar dagbesteding) wordt overgeheveld naar het gemeentelijk domein. 

© Copyright 2014 CROW