Effecten op de omgeving

Veranderingen in het land; wijzigingen in parkeertarieven, trends, milieueffecten.

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): autodelen leidt tot minder uitstoot

Leidt autodelen tot minder autokilometers omdat mensen hun eigen auto wegdoen, of groeit het aantal autokilometers omdat personen zonder auto nu gemakkelijker toegang hebben tot een auto?
 
In 2015 heeft het PBL onderzoek gedaan naar de effecten van autodelen op de CO2-uitstoot. Dit onderzoek is gedaan naar alle vormen van autodelen. Er is (nog) geen uitsplitsing naar de verschillende vormen. Autodelen heeft effecten op zowel autobezit als gebruik.


Effect op autobezit

Autodelers bezitten ruim 30 procent minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen. Vooral mensen die ‘klassiek’ zijn gaan autodelen, deden vaak een auto weg.
 
De deelauto komt vooral in de plaats van een tweede of derde auto. In het onderzoek van het PBL zei 37 procent van de respondenten dat ze een extra auto hadden gekocht, als ze niet waren gaan autodelen. Van degenen die geen auto hadden, zou 8 procent er een hebben gekocht als ze niet waren gaan autodelen.

Effect op autogebruik

Autodelers reden gemiddeld 9.100 kilometer per jaar met een auto, voordat ze gingen autodelen. Nadat ze zijn gaan delen, rijden ze 1.600 kilometer per jaar minder. Dat komt neer op 15 tot 20 procent minder autokilometers. 

Wanneer personen geen auto hadden voordat ze gingen autodelen, maken ze meer autokilometers. 16 procent van de kilometers in een deelauto zou niet zijn gemaakt, wanneer deze personen geen deelauto hadden. Het aantal nieuw gemaakte autokilometers betreft dus een klein aandeel.

Minder uitstoot

Autodelers stoten door verminderd autobezit en -gebruik per persoon per jaar 175 tot 265 kilo minder CO2 uit. Dat is ongeveer 8 tot 13 procent van de CO2-uitstoot die met autobezit- en gebruik is gemoeid. 

Dit cijfer is als volgt opgebouwd:

  • Minder autokilometers t.g.v. autodelen: 280 kg CO2-reductie.
  • Meer autokilometers en uitstoot andere vervoerwijze: 135 kg CO2-uitstoot.
  • Lager autobezit: 85-175 kg CO2-reductie.
De uitstoot van PM10 en NOx daalt met 13 procent door autodelen (KiM, 2015). Wanneer het aantal deelauto’s doorgroeit naar 100.000, dan komt dit neer op een reductie van de CO2-uitstoot met 0,2 tot 0,3 megaton. Dat is 15 tot 18 procent van de reductie die de transportsector moet realiseren volgens het Energieakkoord.

 

Effecten per vorm van autodelen

Onderzoeken in binnen- en buitenland naar de effecten van autodelen leveren het volgende beeld op:

Roundtrip carsharing

  • Leidt tot lager autobezit, minder autogebruik, minder uitstoot en een lagere parkeerdruk en dus minder ruimtebeslag.
  • De vloot is veel nieuwer en schoner dan het landelijke gemiddelde.
  • Een kleine groep had voorheen geen auto. Dankzij autodelen maken zij nu ook autoritten. Deze groep is echter kleiner dan de groep die een auto van de hand doet. Bovendien is de groei van de automobiliteit heel beperkt.

Oneway carsharing
Uit een tussenevaluatie van de gemeente Amsterdam naar de effecten van Car2Go blijkt dat de effecten gering zijn. Car2Go vervangt vooral ritten die eerst met het openbaar vervoer of met de auto werden gemaakt. Aan de andere kant helpt Car2Go bij de bewustwording dat je geen auto hoeft te bezitten om er een te kunnen gebruiken. 

Carsharing platforms
Omdat de ontwikkeling van carsharing platforms ten tijde van het onderzoek nog vrij recent waren, is er nog weinig bekend over de effecten. Het PBL-onderzoek heeft betrekking op alle vormen van autodelen. 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Effecten op de omgeving

Scroll naar boven