Green Deal autodelen

Op naar 100.000 deelauto's in 2018

Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid hebben de afgelopen drie samengewerkt om het fenomeen autodelen te laten groeien. In de Green Deal Autodelen was de gezamenlijke ambitie van 42 partijen dat er 100.000 deelauto’s zijn in 2018. 

In juni 2018 liep de Green Deal Autodelen af. Volgens de ondertekenaars is er veel bereikt, maar is het werk nog niet klaar. De samenwerking heeft geleid tot een grotere bekendheid met autodelen en tot meer kennis over de effecten van autodelen op onder meer autogebruik en autobezit. Deze kennis is op de website Autodelen.info verzameld, die daarmee meer en meer als kennisbank is gaan fungeren. Ook is er meer begrip tussen partijen ontstaan voor elkaars belangen. Daardoor is de samenwerking verbeterd.

Uit deze monitor blijkt dat het gestelde doel van 100.000 deelauto’s niet is gehaald. Zie de onderstaande grafiek. Vanuit het Energieakkoord was het oorspronkelijke streven dat dit aantal in 2020 werd gehaald. De huidige ontwikkeling is sterk in lijn met dit oorspronkelijk doel. Om dit doel alsnog te halen in 2020, is een nog sterkere versnelling nodig.
Green Deal op naar 100.000 deelauto's in 2018
Bron: CROW-KpVV 

Om te blijven werken aan de groei van autodelen, komt er een Green Deal Autodelen II. Deze Green Deal heeft een looptijd van 2018 tot 2021. Doel is dat autodelen een robuuste mobiliteitsoptie wordt. De doelstelling van 100.000 deelauto’s blijft staan. Tegelijkertijd beseffen de ondertekenaars dat het er uiteindelijk om gaat het gebruik van deelauto’s te laten groeien. En voldoende aanbod is daarbij uiteraard van belang. Daarom komen er doelstellingen bij: 700.000 gebruikers in 2021 en 8-13% CO2-reductie. Ook wordt gestreefd naar minder parkeerplaatsen. De vrijkomende ruimte kan worden benut voor recreatie, groen en voor schone vormen van mobiliteit. Voor het meten van het gebruik en de impact van autodelen is een uitbreiding van de huidige monitor nodig.

Meer informatie over de Green Deal en over autodelen is te vinden op www.autodelen.info.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Green Deal autodelen

Scroll naar boven