Gemeenten aan de slag

Het beleid en de werkzaamheden van gemeenten omtrent het autodelen.

Gemeenten kunnen veel doen om autodelen succesvol te maken. Omdat autodelen een van de snelst groeiende mobiliteitsopties is, is er een goede reden om nu in actie te komen.

Wanneer initiatiefnemers echter bij een gemeentebestuur aankloppen, ontbreekt het op dat moment vaak aan inzicht in de werking van autodelen en de positie ten opzichte van de andere mobiliteitsmiddelen. Het gevolg is dat men geen raad weet met het betreffende initiatief. 

Gemeenten zullen moeten bepalen wat ze willen met autodelen en hoe ze het op een praktische manier organiseren. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met verzoeken voor parkeerplaatsen, en hoe omgaan met de handhaving hiervan. 

Om autodelen succesvol te maken, zijn de volgende aspecten van belang voor gemeenten: 

 • doordachte strategie en werkwijze 
 • parkeerbeleid 
 • communicatie en promotie. 
 

Strategie

Steden en kernen hebben veel baat bij autodelen: het draagt bij aan een lagere parkeerdruk, verbetert de luchtkwaliteit en het leefmilieu en past binnen de trend van bewonersparticipatie. Daarom verdient het een vaste plek op de duurzaamheids- en mobiliteitsagenda. 

Vooral het parkeerbeleid is een voorwaarde voor het succes van autodelen. Een vlotte afhandeling van verzoeken is een pre, anders kunnen potentiële autodelers afhaken. Goede parkeerregels voor autodelen zijn geen sinecure. Hoe omgaan mGemeenten kunnen veel doen om autodelen succesvol te maken. Omdat autodelen een van de snelst groeiende mobiliteitsopties is, is er een goede reden om nu in actie te komen.

Wanneer initiatiefnemers echter bij een gemeentebestuur aankloppen, ontbreekt het op dat moment vaak aan inzicht in de werking van autodelen en de positie ten opzichte van de andere mobiliteitsmiddelen. Het gevolg is dat men geen raad weet met het betreffende initiatief. 

Gemeenten zullen moeten bepalen wat ze willen met autodelen en hoe ze het op een praktische manier organiseren. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met verzoeken voor parkeerplaatsen, en hoe omgaan met de handhaving hiervan, daarvoor is de factsheet Rode loper voor autodelen opgesteld met 15 tips voor gemeenten om autodelen te versnellen. In de uitgebreide versie zijn diverse tips verder uitgewerkt.

Om autodelen succesvol te maken, zijn de volgende aspecten van belang voor gemeenten: 

 1. Formuleer een ambitie voor autodelen 
 2. Neem barrières weg 
 3. Informatie en promotie 
 4. Ontmoedig autobezit 
 

Formuleer een ambitie voor autodelen 

Maak van autodelen een speerpunt voor een duurzame en aantrekkelijke gemeente. Spreek hierbij een ambitie uit ten aanzien van het aantal deelauto’s en gebruikers de gemeente ambieert in de komende jaren. Hierbij dient capaciteit beschikbaar te worden gesteld om dit ook te realiseren. Zorg voor budget om marketing en communicatie te regelen. 

Meer informatie: Factsheet 7: aan de slag met autodelen.

Neem barrières weg 

 • Eenvoudig aanvraagproces voor parkeerplaatsen Voor roundtrip carsharing is een vaste parkeerplaats nodig, voor oneway carsharing is een stadsbrede parkeervergunning nodig indien sprake is van vergunningparkeren. Zorg voor een vlotte afhandeling en een eenvoudig aanvraagproces. In de meeste gevallen is 3-6 maanden haalbaar.
  Meer informatie: factsheet 9:  Parkeerregulering voor autodelen
 • Redelijke tarieven. In woonwijken worden deelauto’s voor 80% gebruikt door bewoners. Tarieven dienen daarom gelijk of lager dan een bewonersvergunning te zijn. Bepaal het tarief niet op basis van bedrijfsvergunningen. Meer informatie: tarieven voor autodelen.
 • Eén loket voor autodelen. Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt voor autodelen in de gemeente. Maak kenbaar op de website van de gemeente hoe ze staan tegenover autodelen. Als duidelijk is wie wat doet binnen de gemeente, scheelt dit het ambtelijk apparaat tevens veel tijd en energie. 
 • Beheer. Zorg dat het digitale systeem voor parkeervergunningen kan omgaan met aanbieders van deelauto’s. Om te zorgen dat particulieren niet op de plekken bestemd voor deelauto’s gaan parkeren kunnen er witte markeringen (kruis) op de parkeerplekken worden geplaatst, dit verlaagt de kans dat dit gebeurt. Maak het ook mogelijk dat de deelauto tijdelijk ergens anders mag staan, als per abuis iemand anders de deelautoparkeerplaats bezet houdt. 
 • Elektrisch autodelen, geen verplichting. Elektrisch autodelen heeft de toekomst maar hoeft in deze marktfase niet altijd te worden gecombineerd met autodelen. Deelauto’s die op conventionele brandstoffen rijden zijn vaak klein, nieuw en schoon. Zorg er vooral voor dat autodelen van de grond komt en voorkom dat niet-elektrische initiatieven niet van de grond komen. Meer informatie: rapport elektrische deelauto’s.

SnappCar sleutel

Informatie en promotie

 • Verstrek informatie over autodelen. Doe dit via de website van de gemeente, bij afgifte van rijbewijzen, verlenging van parkeervergunningen etc.
 • Maak autodelen zichtbaar. Communiceer ook over carsharing platforms. Particulieren die auto’s delen via een platform (peer-to-peer), dragen ook bij aan minder autobezit, minder ruimtebeslag en een beter milieu. Besteed in de communicatie ook aandacht aan deze vorm van autodelen.
 • Deel het gemeentelijke wagenpark. De gemeente of provincie kan zelf een voorbeeldfunctie vervullen door hun eigen wagenpark te verkleinen en een deelsysteem te gebruiken.
 • Moedig autodelen bij bedrijven aan. Poolauto’s en (lease)auto’s zijn zeer geschikt om te delen, laat bedrijven hierin samenwerken. Geef werknemers via een mobiliteitskaart toegang tot deelauto’s.
 • Stimuleer burgerinitiatieven. Het ondersteunen van burgers die onderling autodelen, dit kan ook door stukken openbare ruimte terug te geven voor elke vrijgemaakte parkeerplaats door autodelen.

Meer informatie: factsheet 10: Communicatie en promotie.


Ontmoedig autobezit

 • Maak autobezit lastiger. Maak het bezitten en parkeren van een (tweede) auto geleidelijk lastiger en duurder
 • Haal parkeerplaatsen weg als autodelen groeit. Benut vrijgekomen ruimte voor groen en speelvoorzieningen, laat buurtbewoners ervaren hoe hun leefbaarheid vergroot wordt door autodelen.
 • Verlaag de parkeernorm als de ontwikkelaar deelauto’s plaatst. Door een lagere parkeernorm te hanteren bij nieuwbouw, opent dat de deuren voor autodelen. Stel dit als eis bij de gunning aan projectontwikkelaars.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Gemeenten aan de slag

Scroll naar boven