Terugblik: Tervisielegging Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 4 jun 2018

  Op 17 april jl. vond de Tervisielegging plaats van de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR). Tijdens deze bijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de wijzigingen in de beeldmeetlatten, definities en meetinstructies, en hebben we nieuwe opmerkingen en suggesties verzameld. Hiermee zijn de werkgroepen weer aan de slag gegaan om tot een goed doordachte revisie te komen. In de maanden voorafgaand aan de Tervisielegging was er ook de gelegenheid om schriftelijk te reageren op de wijzigingen en om suggesties in te dienen.

  Hier vindt u een kort overzicht van belangrijke wijzigingen die ook bij de Tervisielegging ter sprake zijn gekomen, maar dit verslag is niet volledig en biedt ook geen argumentatie voor de wijzigingen. Op 12 juni organiseert CROW Levende Stad de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit waar de nieuwe Kwaliteitscatalogus gepresenteerd wordt. Tijdens de deelsessies zal dan gelegenheid zijn om uitgebreid over de wijzigingen en argumentatie daarachter door te spreken.

  Definities

  Veel definities zijn inhoudelijk aangescherpt op basis van IMBOR, het landelijk gestandaardiseerde Informatie Model Beheer Openbare Ruimte dat aansluit op de BGT. Deze objectbenaming van IMBOR heeft ook tot gevolg dat de namen van sommige beeldmeetlatten hierop zijn aangepast.

  Een belangrijke inhoudelijke aanpassing in de definities is dat recreatief grasveld is vervallen en dat er een duidelijk onderscheid is gekomen tussen gazon en grasveld. Ook is in de definitie van onkruid aangegeven dat dood of behandeld onkruid en onkruidresten niet worden gerekend tot onkruid. Evenmin valt overgroeiend gras onder de term ‘onkruid’. Het onderscheid tussen afvalbak en afvalcontainer wordt eveneens beschreven. Verder zijn definities aangescherpt voor onder andere verschillende soorten afval, gras, en struikgewas.

  Beeldmeetlatten voor onkruid

  Veel wijzigingen in de beeldmeetlatten hebben te maken met onkruid. De belangrijkste aanpassing is dat in alle beeldmeetlatten voor onkruid de eis ‘maximale hoogte’ is vervangen door ‘aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm’ of ‘aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm’. Hierdoor is het probleem opgelost dat één hoge onkruidspriet ervoor kan zorgen dat het kwaliteitsniveau wordt beoordeeld met niveau D, terwijl de rest van de meetlocatie er prima bij ligt.

  Daarnaast zijn de oude beeldmeetlatten voor onkruid op verharding uit de KOR 2010, waarin het onkruid wordt gemeten via de bedekking van de voeglengte klinkers of tegels weer opgenomen. Dat betekent dat de opdrachtgever nu kan kiezen of het onkruid wordt gemeten via de oppervlaktebedekking of via de bedekking van de voeglengte. Andere belangrijke wijziging voor onkruid is dat een nieuwe beeldmeetlat is gemaakt voor onkruid langs goten en randen. Deze worden dus niet meegeteld met de oppervlaktebedekking.

  Overige wijzigingen in beeldmeetlatten

  Enkele wijzigingen in de beeldmeetlatten hebben ermee te maken dat eisen ten aanzien van de wijze van uitvoering niet meer als eis in de beeldmeetlat zijn opgenomen. Deze uitvoeringseisen zijn vaak al in RAW opgenomen, of worden daar aan toegevoegd.

  De beeldmeetlatten voor beplakking en graffiti op grote en kleine kunstwerken zijn samengenomen omdat zowel de uitvoering als het meten in de praktijk worden gecombineerd. Ook de beeldmeetlatten voor besmeuring en natuurlijke aanslag op meubilair en afvalbakken zijn om deze reden samengenomen in een beeldmeetlat voor bevuiling. Hierdoor kan het aantal beeldmeetlatten worden beperkt. Ook de andere beeldmeetlatten voor besmeuring zijn aangepast in bevuiling.
  De beeldmeetlat voor snoeibeeld van bosplantsoen is verwijderd omdat deze niet functioneel is.

  Enkele andere specifieke wijzigingen zijn:
  • De eis voor grashoogte rondom obstakels wordt uitgedrukt in een aantal centimeters, en niet meer in vergelijking met de hoogte van het omliggende gras;
  • De eisen voor kaal oppervlak zijn soepeler geworden, omdat de oude eisen te weinig onderscheidend waren. Tevens is aangescherpt dat afgestorven takken en dode planten niet meetellen als kaal oppervlak;
  • De eisen voor de beschadiging zijn iets versoepeld;
  • Bij overgroei van heesters en bosplantsoen is een eis voor probleemtakken toegevoegd;
  • Voor veegvuil op verharding is een eis ten aanzien van de oppervlaktebedekking toegevoegd;
  • De eis voor wortelopdruk geldt voor alle verharding onder de kroonprojectie van de boom en niet alleen binnen 30 cm van de rand van de verharding.
  Daarnaast is voor sommige beeldmeetlatten aangegeven dat deze niet geschikt zijn voor contractafspraken maar alleen voor monitoring. Dit geldt bijvoorbeeld voor kaal oppervlak, molshopen, soortenrijkdom van bloemrijk gras, vlakheid ondergrond van gras, en voor alle beeldmeetlatten die betrekking hebben op de kroon van de boom. Deze beeldmeetlatten worden daarom niet opgenomen in RAW.

  Wijzigingen in meetinstructies

  In de meetinstructies is aangescherpt dat alleen het vanuit staande positie zichtbare deel van een object wordt meegenomen in de meting. Dat betekent bijvoorbeeld dat de onderkant van een afvalbak of bankje niet wordt meegenomen. Indien een object tegen een haag of muur staat is de achterzijde niet zichtbaar en wordt deze dus ook niet meegenomen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat een toegestaan oppervlaktepercentage wordt gemeten ten opzichte van het zichtbare deel van het object (en dus niet ten opzichte van de totale oppervlakte van het object).

  Voor enkele meetinstructies zijn duidelijke plaatjes gemaakt zodat duidelijk is hoe het kwaliteitsniveau moet worden gemeten. Dit geldt bijvoorbeeld voor onkruid in goten, belemmering inlaat kolk, bevuiling van een afvalbak, grashoogte, oneffenheid kolk en putafdekking en verzakking kolk ten opzichte van verharding.

  Tot slot zijn er nieuwe meetinstructies gemaakt voor onder andere:
  • Beplakking en graffiti
  • Bijgeplaatst afval
  • Gaten in haag
  • Grofvuil

  Praktijkmiddag Beeldkwaliteit

  Benieuwd naar de nieuwe Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte en hoe deze helpt om de kwaliteitsmeting en de contractafspraken te verbeteren? Wilt u doorpraten over de bovengenoemde wijzigingen en bijgepraat worden over andere verbeteringen? Kom dan naar de Praktijkmiddag Beeldkwaliteit in Leiden. U kunt u hier aanmelden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW