De BGT en het IMBOR gaan u als beheerder helpen! 20 apr 2017

  Op donderdagmiddag 13 april was de zaal gevuld met een gemêleerd gezelschap. Geo-specialisten en beheerders openbare ruimte kwamen samen om met elkaar in gesprek te gaan over de informatiebehoefte in relatie tot de BGT en IMBOR.

  BGT en IMBOR

  Op 1 januari 2016 is de Wet BGT in werking getreden. Deze wet bepaalt dat alle fysieke objecten in Nederland eenduidig worden vastgelegd op een digitale kaart, volgens het begrippenkader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

  Vanaf 1 juli 2017 is het gebruik voor de hele overheid verplicht. Doel van de BGT is dat de hele overheid dezelfde basiskaart gebruikt, wat onder andere de informatie-uitwisseling tussen overheidsorganen en de dienstverlening richting burgers en bedrijven zal verbeteren.
   
  Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte bevat de afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in de openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Het IMBOR vormt dan ook de schakel tussen de BGT en de beheersystemen van terreineigenaren in Nederland. Het is daarmee een hulpmiddel, dat beheerders ondersteunt bij de opzet en vulling van de beheersystemen. De beheerders kunnen bij het uitwerken van de BGT putten uit het IMBOR.


  Twee werkvelden 

  Het zijn twee aparte werkvelden, ‘geo’ en beheer openbare ruimte, die elkaar kunnen versterken waar het gaat om het beheer van de Openbare Ruimte. Al na het voorstelrondje was de conclusie duidelijk….’het samenbrengen van de Geo en BOR specialisten is noodzakelijk’. Nu zijn dit nog te vaak aparte teams die zijdelings met elkaar samenwerken, maar juist om een optimaal resultaat te behalen moeten deze teams meer samenwerken. De gemeente Zoetermeer gaf aan een goede samenwerking te hebben gevonden tussen deze twee specialistische teams. Door daadwerkelijk bij elkaar aan de tafel te zitten en van elkaar te weten wat er speelt. In een aantal gemeenten bleek de kennis uit beide werkvelden gecombineerd in één medewerker, door bijvoorbeeld een wisseling van functie van ‘geo’ naar ‘BOR’.

  De wens om bij elkaar aan te sluiten en kaarten en beheergegevens te uniformeren was breed gedragen. Zeker met het oog op de toekomst, zoals de invoering van de Omgevingswet (landelijke processen vereisen geüniformeerde gegevens), de zelfrijdende auto’s en de Smart Cities (denk aan parkeersensoren en slimme lantarenpalen). ROVA, die voor verschillende gemeenten werkt, ziet een grote verscheidenheid aan beheergegevens, terwijl uniforme begrippen veel efficienter zouden zijn.
   

  Presentaties

  Marcel Rietdijk en Sandra Leijten van KING namen ons mee in de wereld van de Digitale Agenda 2020 en de kansen die de BGT biedt voor de beheerder Openbare Ruimte.


  Digitale agenda 2020

  In de Digitale Agenda 2020  van VNG-KING zijn de gezamenlijke ambities van gemeenten vastgelegd om aan te sluiten bij en effectief te opereren in de informatiesamenleving. De Digitale Agenda 2020 ondersteunt gemeenten bij de noodzakelijke standaardisatie, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities. Dit alles onder het motto: “Samen doen wat samen kan”.


  Ambities Digitale Agenda 2020

   
  afb1.png

  Hierbij past de BGT mooi onder de pijler Massaal digitaal, maatwerk lokaal.
  Waarbij het van belang is om vooruit te kijken want:
  • BOR-gegevens zullen gebruikt worden in het kader van de Omgevingswet en ten behoeve van participatie (zelfbeheer)
  • BOR-gegevens worden steeds belangrijker voor anderen, wat vraagt om verdere standaardisatie en ontsluiting van gegevens


  BGT biedt kansen voor beheerder OR – maar waar liggen die kansen?

  De BGT biedt:
  • Actuele en betrouwbare areaalgegevens die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van beheerplannen, en voor het vullen van dashboards; omdat er een wet achter zit, en er hoge kwaliteitseisen worden gesteld aan een ‘basisregistratie’ is de kwaliteit en de actualiteit van de kaartbestanden hoog
  • (Overzichts)kaarten voor verwerken van meldingen openbare ruimte, en voor uitvoeren van inspecties;
  • Digitale kaarten, t.b.v. gebruik op websites, gebruik bij bewonersschouw en GIS-analyses. Mooie voorbeelden zijn de ‘snippergroenkaart’ van de gemeente Nunspeet, en de ‘hondenuitlaatkaart’ van de gemeente Dronten.

  In de BGT worden eisen gesteld aan:
  • Kwaliteit
  • Actualiteit
  • Gebruik
  • Terug meldplicht bij disfunctioneren
  • Gebruik eenduidige termen

  Daarnaast hangen er voor BOR ook consequenties aan het gebruik -> BOR zit niet meer op een ‘eiland’ maar is onderdeel van een groter geheel en functioneert in een keten. Hierbij is samenwerking met betrokken afdelingen/partijen een must.
   
  • Beheergegevens zijn niet meer los te zien van andere gegevens
  • Gegevensbeheer wordt een steeds belangrijkere taak, ook voor BOR
  • Afspraken maken met andere afdelingen
  • Bij keuze beheersoftware aandacht voor standaarden, waaronder uitwisselingsformats en koppelvlakken
   

  Hoofdlijnen aanpak BOR- BGT

   
  afb2.png

  De uitwerking van dit schema is opgenomen in de presentatie vanaf sheet 28 t/m 34. 
  Meer informatie over Gebruik BGT bij openbare ruimte leest u hier
   
  Bij de toepassing van de BGT blijven er aandachtspunten spelen, maar het feit dat er een wettelijke verplichting aan vast zit zorgt zeker voor verbeterslagen. Van belang is dat gebruikers het nut en de noodzaak van het gebruik gaan inzien, dan krijgt je daadwerkelijk draagvlak en heb je het ‘schermen’ met de wettelijke verplichting niet meer nodig.
   

  IMBOR en BGT

  Om te komen tot een eenduidige inrichting van de gegevensbestanden voor BOR heb je een afsprakenstelsel nodig, hier is CROW mee bezig in de vorm van het IMBOR. Het IMBOR matcht 100% met IMGeo en de BGT.
   
  Het doel van IMBOR is:
   
  ‘Areaal op orde’ op uniforme wijze
  • Assetbeheersystematiek vraagt om ‘areaal op orde’, uniformering m.b.v. het IMBOR
  Toepassingen IMBOR, o.a.
  • Uniformering  van gedeelte van de gegevensdatabases openbare ruimte van gemeenten, provincies en andere terreinbeherende organisaties; onderdeel van beheersoftware openbare ruimte
  • Basis in de assetbeheersystematieken Verhardingen en Groen
  • Objectbenamingen in de beeldsystematiek (Kwaliteitscatalogus O.R.)
  • Uniformering areaalindeling in de Benchmark Beheerprestaties Openbare Ruimte
   

  Meerwaarde IMBOR

  Voor ‘individuele organisatie’, o.a.
  • Checklist en toetsingskader bij uniformering beheergegevens en afstemming op BGT/IMGeo (efficiënt, ‘het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden’)
  • Eenduidigheid bij benchmarking en monitoring
  • Ondersteuning t.b.v. integraal werken (uniforme naamgeving van attributen bij de verschillende vakgebieden (wegen-groen-riolering- e.v.)
  Voor samenwerking tussen organisaties, o.a.
  • Regelt de uitwisselbaarheid van gegevens, o.a. voor opdrachtverlening
  • Integraal gebruik van gegevens; éénmalige inwinning, meervoudig gebruik
  • Eenduidige relatie tussen digitale topografische kaart en beheergegevens
  • Toe te passen als vakinhoudelijke invulling van andere afsprakenstelsels, zoals CB-NL, BIM
  • Ketenomkering’: actueel houden van BGT-IMGeo op basis van beheerkaart
   
  Status IMBOR
  • Collectieve afspraak in de sector, het is geen wet
  • Het betreft een afsprakenstelsel met dezelfde status als andere  CROW-standaarden

   
  De opbouw van IMBOR gebeurd vanuit de informatiebehoefte van de gebruikers. De afspraken die in de BGT en IMGeo  worden gemaakt zijn vaak prima voor de GEO-specialisten, maar voor de BOR-medewerkers zijn meer gegevens noodzakelijk. Daarom is juist het samen optrekken van belang om van elkaar te weten waar de aandachtspunten in het proces liggen.
   
  Softwareontwikkelaars zijn vanaf het begin van het project betrokken. De toepassing van het IMBOR in de beheersoftware openbare ruimte is essentieel. De ontwikkeling van het IMBOR gebeurt gefaseerd, per vakdiscipline. Na de presentatie wordt terecht gevraagd wanneer het IMBOR ‘definitief’ is. Gemeenten lopen soms tegen het probleem op dat hun softwareleverancier het IMBOR nog niet heeft verwerkt in de beheersoftware. CROW heeft dit onderwerp intensief besproken, en heeft in overleg besloten de IMBOR-gegevenscatalogus in 2x te ‘bevriezen’. IMBOR versie 1.2, die nu wordt ontwikkeld (verhardingen, groen, bomen, terreindelen, riolering, kunstwerken, spelen), zal voor de zomer worden bevroren. Na de ontwikkeling van 1.3 en 1.4 zal ook 1.5 eind dit jaar worden bevroren. De softwareontwikkelaars kunnen het IMBOR op basis hiervan gaan implementeren. Zo worden ook continue wijzigingen in de software voorkomen.
   
  De complete presentatie van Ceciel van Iperen leest u hier (link naar PDF opnemen)
   
  Een aantal opmerkingen van de deelnemers aan het eind van de bijeenkomst:
  - goed om de stand van zaken van het IMBOR te horen
  - nuttig om te horen wat de anderen doen, we zijn in onze organisatie goed op weg, maar moeten nog een aantal stappen zetten
  - het overzicht van de ‘inrichtingsvarianten’ van de Geo-BOR-processen is handig
  - goed om meer te weten over de Digitale Agenda 2020 van KING
  - we lopen intern voor op onze softwareleverancier
  - wat een grote verschillen tussen de gemeenten
  - hoe kunnen we nog meer profiteren van elkaars ervaringen? Er is wel een actief ‘Geo-platform’ online, en een BAG-communitie, maar geen ‘BOR-platform’; dit is ook handig om gezamenlijk wensen te formuleren t.a.v. de softwareleveranciers; webinars kunnen hiervoor ook efficiente middelen zijn; is het SVB-forum nog bruikbaar?
  - IMBOR graag z.s.m. bevriezen
  - we moeten heel kritisch kijken naar de gegevens die we gaan opslaan, voor onze eigen organisatie bekijken wat we echt gebruiken; goed om te horen dat sommige gemeenten gewoon gegevens hebben weggegooid
  - ik mis informatie over de SUF’s.
   

  Algemene conclusie van deze middag 

  Zorg voor uniformering  van de opzet van de gegevensbestanden BOR, op basis van de BGT en IMGeo. En zorg dat de afdeling BOR en GEO meer op elkaar afstemmen, zodat beide afdelingen optimaal van elkaars kennis, ervaring en gegevens gaan profiteren.

  Zo staat het ook op de website van de Digitale Agenda 2020:
  "Het beheren van de openbare ruimte (BOR) en het opstellen van ontwerpen daarvoor zijn gemeentelijke processen waarbinnen het gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een grote rol speelt. Het is daarom belangrijk dat de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk wordt ingericht. Niet alleen door gegevens uit te wisselen, maar ook door werkprocessen op een samenhangende wijze vorm te geven."
   

  Presentaties

  Algemene presentatie CROW Levende Stad
  Presentatie KING Digitale agenda 2020 en Kansen BOR-BGT – Marcel Rietdijk en Sandra Leijten
  Presentatie IMBOR en BGT – Ceciel van Iperen
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW